is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van licht eene zeer levendige reactie. Er ontwijkt daarbij eene groote hoeveelheid zuur als violette dampen, welke in de lucht gereduceerd worden en als bruine ligte vlokken nedervallen. Het overmangaanzuur is een weinig oplosbaar in sterk zwavelzuur; de oplossing is groen. Zijne oplossing in zwavelzuur met 3 aeq. water is violet. Er schijnt alzoo een watervrij en waterhoudend overmangaanzuur te bestaan. (Journal für prakt. Chemie , 1863 , N. 20, 8. 204.) Over eene nieuwe metaalreeks; door H. Rosé. Het blijkt uit de wet, dat de soortelijke warmte der enkelvoudige ligchamen zich omgekeerd verhoudt als hare atomgewigten, alsmede uit die van het isomorphismus, dat het algemeen aangenomen atomgewigt van hot zilver voor de helft moet verminderd worden. Dat men desniettemin het oude atomgehalte van het zilver heeft behouden, heeft voornamelijk daarin zijn grond, dat, door het aannemen van om de helft verkleind atomgewigt, vele verschijnselen van het zilver eene geheel ongewone zamenstelling verkrijgen. Het zilveroxydul namelijk zou dan tegenover een atome. zuurstof niet minder dan 4 at. zilver bevatten. Wanneer echter zulk eene ongewone zamenstelling aan eene verbinding werd toegeschreven, als het zilveroxydul, zou zulks zoo lang betwijfeld worden, totdat analoge verbindingen ontdekt waven, welker zamenstelling op geene andere wijze konden Worden aangeduid. De schrijver heeft daarom getracht oxyden van gelijke zamenstelling als het zilveroxydul bezit, daar te stellen en het is hem gelukt bij het koper eene oxydatietrap te verkrijgen , welke nog eenmaal zooveel koper tegenover zuurstof hevat als het koperoxydul en daarom met het zilveroxydul gelijk zamengesteld is. Een dergelijk oxyd heeft hij bij kwik a°g niet kunnen daarstellen, maar hoopt zulks toch te

45