is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze rhabarberhandel is onderworpen aan een zeer streng toezigt van den kant der Russische regering, waaromtrent Cal a u ons de volgende mededeelingen geeft: Alle Bucharysche rhabarber, welke naar Kiacbta komt, is aan een onderzoek onderworpen, waartoe de keizerlijk Russische geneeskundige raad eene bijzondere instructie gegeven heeft. Yoor de door Russische kooplieden ingeruilde waren heeft de sortering plaats in het tolkantoor te Kiachta, voor die door de kroon ingeruilde ineen bijzonder huis aan de Chinesche grens. De sortering stelt voornamelijk de volgende bepalingen vast (1) : 1. Uitlezing der verstorven stukken, die poreus en graauw zijn en behalve vezelslof en zuringzuur slechts weinig van de bestanddeelen der goede rhabarber bezitten. 2. Sortering van kleine stukken, afkomstig van jonge planten , die daarom bleek en krachteloos zijn, 3. Sortering van vreemdsoortige wortels en het naschillen, ter verwijdering der hier en daar nog terug gebleven bast, alsmede tot zuivering der stukken van de vlekken, welke door het zweeten der kameelen, ot door andere uitwendige invloeden gedurende het transport, ontstaan zijn. De rhabarber werd namelijk aanvankelijk door de Bucharen ongeschild geleverd, tot dat zij later zelfs inzagen, dat het transport hen goedkooper te staan zou komen, wanneer zij de rhabarber, voor dat zij ze verzonden , aan de vereischte reiniging onderwierpen. Sedert wordt de waar dadelijk op de plaats zelf geschild en gezuiverd en de groote wortels in 2 en 4 deelen gesneden , ten einde ze gemakkelijk te droogen. 4. Het doorboren van alle stukken zonder uitzondering," ten einde uit het gehalte der boorzelfstandigheid, de inwendige hoedanigheid te onderzoeken, eene onvermijdelijke voorzorg, dewijl dikwijls stukken, die uitwendig een voortreffelijk aanzien vertoonen, inwendig rot zijn (2). Voornamelijk moet (1) Het volgende is ontleend aan eendoor Schleiden verleend manuscript. (2) Reeds Valentinns raadt t. a. p, pag. 101 de apothekers het aanbooren der waar voor den inkoop aan.

108