is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Jat met zijn weten geene andere species van Myroxylou, noch op de bajsemkusten, noch in Guatemala voorkomt.

Ofschoon het ook niet onwaarschijnlijk is, dat in vroeger 6 tijden de balsemachtige exsudaten vaneen of meerdere My~ roxylon- of Myrospermum-soorten, ook in andere deelen van Amerika ingezameld en als Perubalsem naar Europa zijn g6' bragt geworden, zoo kan toch met zekerheid worden aangenomen , dat sedert circa driehonderd jaren, de groote massa der droogerij , die tot ons kwam, gelijken oorsprong als den tegenwoordigen balsem gehad heeft. Ten tijde van de Spaansche verovering was de balsem reeds een belangrijken tak van produktie in dezelfde streken, waar hij nog heden ten dage gewonnen wordt. Ook schijnt het, dat toen reeds de Spanjaarden deze balsem niet minder hoog schatteden, dan de Indianen, daar uit de g6' schriften van theologische schrijvers blijkt, dat Pius T lü het jaar 1571 reeds eene bul uitvaardigde, welke het gebruik van in dit land bekomen Perubalsem tot bereiding der heilige Chrisaro (heilige olie, vormsel) der Eoornsch-Katholinke kerk voorschreef. Eene eopie van deze bul wordt neg inde Archiven te Guatemala, welke staat vroeger tot San Salvator behoorde , alsmede in het Yatikaan te Home bewaard ?n waarvan eene overzetting door [I anb u ry bewerkt in het neues Repertorium f. Pharm. 1861, Bd. X, 302 , ge' vonden wordt. Hoe nu de benaming Balsem van Peru , ontleend aan eeö zoo ver van de plaats van produktie verwijderd land, ZIJÖ ontstaan te danken heeft, wordt gemakkelijk daardoor verklaard , dat inde vroegere perioden van het Spaansche bezit dezer landen , de produkten van centraal Amerika naar Callao, de haven van Lima gebragt werden, welke laatst6 stad de hoofdstad van Peru is, De droogerij bekwam va° daar den naam van het land, waarnaar zij gebragt werdi ten einde naar Europa uitgevoerd te worden, zoo als zulk9 ook met andere droogerljen het geval is, bij voorbeeld d6 turksche Gummi arabicum, de turksehe Myrrhe, de oost' indische Ehabarber, de Bombay-Sennebladen enz,

218