is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeeren, steeds van eenen iuhoud te zijn geëvenredigd aan de massa welke men wil uitloogen , want de vermen-

ging der vochten is minder te vreezen inde haarvormige tusschenruimteii der opeengepakte zelfstandigheid dan inde open ruimte daar boven, welke zal bestaan tusschen de doorboorde plaat h en de afvoerbuis , wanneer de belading niet volkomen is. Daar het in ieder geval onmogelijk is om steeds met de lading tot aan het geschikte puntte komen , zoo stelt de commissie voor daaraan tegemoet te komen door onder de uitte trekken zelfstandigheid eene laag niet kalkhoudend afgewasschen kittelzand in Bte brengen, ’t Welk voldoende aan het doel beantwoordt. De commissie heeft de waarde van dezen toestel van Bailly door eenige proeven onderzocht: 1. Na in B eenig zuiver en droog zand gebragt te hebben , heeft zij, eene uitlooging nabootsende , ten einde de graad van vermenging met water te onderzoeken, 200 grammen alcohol a 92° C. gedeplaceerd met eene waterige oplossing van looizuur. Zij kon 195 gram alcohol van 92° terug bekomen, voor dat er een spoor van looizuur door middel ®ener oplossing van sulphas ferrosus kon waargenomen worden; het geringe verlies moet daaraan worden toegeschreven, dat op het oogenblik dat het waterige deplaceervocht wordt ingegoten, de geringe hoeveelheid alcohol, welke inde afvoerbuis zich bevindt, inden resem oir terugklimt, anders zou de deplacering van den alcohol volkomen zijn geweest. 2. 100 gram pulvis cort. Peruvian. werden met 500 grammen alcohol van 63° C. en door deplacering met water uitgeloogd. De laatste vochten bezaten weinig smaak en waren licht van kleur, waaruit men tot eene volkomen uittrekking besluiten kan. Door het produkt bij kleine gedeelten op te vangen en te onderzoeken met kleine areometers, zag men dat de vermindering in densiteit tot op de hoeveelheid van 491 grammen eerst werd waargenomen, zoodat men daaruit besluiten kan, dat er tot op die grens geene oplossing in bet water heeft plaats gegrepen. Nadat vervolgens op nieuw lla den reservoir eenig water gegoten werd op eene laag al-

233