is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegeveu, dat zij daar zeer nabij staat. Het is den schrijver echter ook gelukt, de invloed der drukking op het sneller of langhamer verloop van ouUijfelbaar scheikundige processen aan te toonen, al heeft hij ook tot nog toe geen voorbeeld gevonden, waarin de laatste daardoor geheel en al opgeheven wordt. De bepaling van de volumverhouding is hierbij intusschen zeer bezwaarlijk, daar het volum van het op' geloste zout door de tegenwoordigheid van andere zouten en door de concentratie der oplossing gewijzigd wordt. Brengt men witherit met eene geconcentreerde oplossing vaD chloretum ferrosum tezamen , zoo heeft er eene langzam® ontleding in chloretum barycum en carbonas ferrosus plaats De toeneming in volumen bedraagt daarbij ongeveer XO,? pCt. van die der ontleede witherit; er moet daarom onder de drukking daarbij mechanische kracht overwonnen worden. In eene proef, waarbij gedurende 4 maanden lang eene ge' middelde drukking van circa 80 atraospheren onderhouden werd, bedroeg de scheikundige omzetting 21,7 p. c. minder» dan in eene gelijktijdig onder overigens gelijke vorhoudiU' gen, maar zonder drukking uitgevoerde proef. Wanneer men aanneemt, dat in beide gevallen de som der kracht gelijk wss, zoo kan men zeggen, dat de kracht, welke de zuiver scheikundige werking met eene zekere snelheid t® weeg brengt, gelijk is aan de kracht, welke die zelfd0 scheikundige werking met 0,783 van deze snelheid uitwerkt» en eene mechanische kracht, welke in denzelfden tijd h®t 34,87 voudige gewigt van de ontlede witherit op 1 met®r hoogte vermag op te hebben. Beschouwdt men de grootte der scheikundige kracht als evenredig aan de snelheid det ontleding, zoo zal de mechanische kracht 0,217 der ach®1 kundige bedragen en het totaal der scheikundige kracht 011 derde proef voorwaarden zal eene mechanische kracht r®r tegenwoordigen, welke het 160 voudige gewigt der ontleed0 witherit op 1 meter vermag op te heffen. Wanneer dit juist is, zoo moet eene drukking van J°eet dan 370 atmospheren met de scheikundige verwantschap volkomen in evenwigt zijn.

264