is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrij ver beschouwdfc deze berekeningen , tot zoolang de proef, welke intusschen wegens de hooge drukking moeije'ijfc uitvoerbaar is, bevestigd of weersproken is , meer als aanduidingen tot het instellen van verdere onderzoekingen.

Kalkspath wordt door eene taamlijk geconcentreerde oplossing van sulphas cupricus en chloretum natricum tot mala* chifc, sulphas calcicus en koolzuur ontleed; volgens benaderende berekening heeft daarbij eene volumveriiiindering plaats 8 p. c. van het ontleede kalkspath, en de drukking moet alzoo de ontleding bevorderen. Deze bedroeg bij 90 atmospheren drukking 17 p. c. meer, dan zonder drukking; eene drukking van 530 atmospheren moet alzoo de Werking om het dubbele vermeerderen ; er ontstaat een verlies van zoo veel mechanische kracht, als noodig is om het 28 voudig gewigt van de ontleede kalkspath 1 meter op te heffen. Op dergelijke wijze leeren ook andere proeven, dat de drukking nu eens de scheikundige werking vermeerdert, dan Weder vertraagt, dan weder bijna zonder inwerking is. Uit deze feiten en de reeds bekende werkingen van de drukking op chloriumhydraat en andere ligchameu, trekt de schrijver de gevolgtrekking, dat de drukking hoogstwaarschijnlijk de scheikundige verwantschap versterkt of verzwakt, naar dat *ij gunstig of ongunstig op de scheikundige werkzaamheid inwerkt, juist als of scheikundige werkzaamheid en mechanische kracht naar bepaalde aequivalenten en algemeene Wetten zonder medehulp van warmte of electriciteit direkt tn elkander over te voeren waren. Het duidt verder aan, dat veie geologische en mineralogische verschijnselen, die tot nog toe moeijelijk te verklaren waren, hierdoor eene eenvoudige verklaring kunnen vinden, en dat de omzetting Van water en koolzuur inde organische bestanddeelen van dein groote diepten des oceaans levende lagere planten en dieren, welligt eveneens door buitengewone hooge drukking begunstigd worden, en er daardoor eene compensatie voor de vermindering van het licht plaats heeft. (Phil. Mag, Journ,, Febr., 1861 en Chem. Centralbl. 1864, No. 21.)

265