is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en na de bekoeling bleek het, dat het water inderdaad deze temperatuur door zwavel ontleed geworden was) er zwavelwaterstof en zwavelzuur kon worden aanget°011 Deze ontleding had ook plaats, wanneer de buis in bet** terbad verhit werd, zoodat alzoo de zwavel reeds bij 1 ontledend op water inwerkt. Eindelijk werd er zwavelwaterstof ontwikkeld bij ecüv°u dige koking van zwavel met water; doch er kon hierbij g®e zwavelzuur inde terugblijvende vloeistof aangotoond wordea’ zelfs nadat de koking gedurende 14 dagen lang was v°° gezet geworden. De ontwikkeling van zwavelwaterstof " vooral bijzonder sterk, wanneer er zwaveldampen in bet ter geleid werden. Tengevolge van deze proeven brengt schrijver het optreden van zwavelwaterstof bij de van het zwaveligzuur terug tot de wisselwerking tusscbei1 afgezonderde zwavel en het water. Bezigt men in pla‘ eener waterige oplossing eene alcoholische, zoo heeft er ge afzondering van zwavel plaats en evenmin vorming van velzuur; voegt men echter daarna water toe, zoo wordt zwavel afgezonderd en neutraliseert men de vloeistof111 koolzure baryt, zoo bekomt men kristallen; er moet a eveneens eene inwerking hebben plaats gevonden. De schrijver vermeldt, dat de ontleding van het zwav zuur onder hooge drukking en bij hooge temperatuur rOO in het jaar 1777 door Priestley waargenomen, doch <* Eourcroy en Yauquelin ontkend geworden is. Zoo als in het vorige artikel over dit onderwerp vermeld is, ontstaan, als onder de vermelde omstandighoo . metalen aanwezig zijn, zwavelmetalen en de schrijver n nu de verhouding der afzonderlijke metalen naauwkeuri° bestudeerd. IJzer met zwaveligzuur bij 200° in eene toegesmoltene verhit levert gele korsten van sulphuretum ferrosum, t®r inde oplossing behalve sulphis en hyposulphis —, sulphas ferrosus aanwezig was. Dit laatste zout zonderde zich bij langdurige verhitting tervrij af in kleine witte kristallen en losten bij beko0

322