is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Depaetement ’s Geavenhage.

Het departement 's Gravenhage verkeert voortdurend in kwijnenden toestand; de vergaderingen, die geregeld hebben plaats gehad, werden meestal slechts dooreen derde van het ledental bezocht. Er heerschte in die vergaderingen steeds een geest van welwillendheid en humaniteit; verschillende onderwerpen, die ineen kring van Pharmaceuten tehuis behooren, werden besproken , doch bij wijze van conversatie, want tot het leveren van wetenschappelijke bijdragen inden eigenlijken zin des woords, gevoelde geen der leden zich opgewekt. Het gevolg hiervan is, dat de bijeenkomsten meer het karakter vaneen vriendenkring, dan wel van eene wetenschappelijke vergadering aannemon , dat het verband van het Departement tot de Maatschappij merkelijk verzwakt, en het denkbeeld om tot de ontbinding van hetzelve over te gaan en liever een eigen kring op te rigten, slechts verdaagd is met het oog op de eventuële invoering der nieuwe geneeskundige wetgeving, waardoor eeno zamenwerking in meer uitgebreiden zin wenschelijk kan worden. Drie der leden hebben in het afgeloopen jaar voor het lidmaatschap bedankt, zoodat het Departement thans 32 leden telt. In het bestuur heeft geeue verwisseling van personen plaats gehad. De financiële toestand blijft voortdurend gunstig; een gedeelte van het batig saldo der laatste rekening is inde spaarbank geplaatst. Aan den wensch van eenige leden om de vergaderingen op eenen anderen, dan den daartoe bij reglement van orde bepaalden Donderdag te doen plaats hebben, heeft het bestuur bij wijze van proefneming gevolg gegeven, door voortaan de bijeenkomst der leden op Maandag te bepalen; vele leden gaven aan dien dag de voorkeur, zoodat in het vervolg eene betere opkomst mag verwacht worden.

281