is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 8, 23-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIE IST. Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdam: de tweede, vermeerderde druk van OPWI IDFY A*Q ttationeele prijsbepaling tier recepten, mei eene prijslijst tier meest gebruikelijke geneesw F YV UI» L/ A O middelen, en een VABtMEBf voor inde apotheek verlangde wetenschappelijke osuier boekingen. Gecaitonneerd met linnen rug. Prijs 80 Cents. Op ontvangst vaneen postwissel a 85 Cents, franco toezending door het geheele land.

Gevraagd een gëexamineerd APOTHEKER N. W., tegen een salaris van f 1000.—, INTERN. Brieven franco, onder Letters N. W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. E. Stark, Utrechtsche zijde bij Amsterdam, vraagt tegen ruim salaris een bevoegd BEDIENDE. Er bestaat gelegenheid tegen matigen huur eene geschikte woning te vinden. 1R een Apotheek te Amsterdam verlangt men met Augustus een bekwaam ADSISTENT, EXTERNE, salaris ƒ 700.—. Brieven franco, Letter K., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. SïßjbS,* Tegen primo Juli wordt verlangd een bekwaam ADSISTENT, EXTERN. Franco brieven, Letter S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. mgSP* Ineen zaak, alleen receptuur, wordt B»*®* gevraagd een PROVISOR. Er bestaat gelegenheid de zaak over te nemen. Salaris / 1000.—. Adres franco, Motto PROVISOR, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt gevraagd een vlug en net RECEPTARITJS, O. of N. Wet. Brieven, liefst met opgave van conditiën, franco, onder de Letters B. E., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H. J. J. Janné, Assistent-Apotheker N. W. van de P. G. ver-I—a_ „„«„a ~ DDTHEIIKING, liefst INTERN. Bijna 6 jaren werkzaam ineen nette en soliede Apotheek te Schoonhoven. Een Assistent (N. W.) zoekt tegen September of later PLAATSING, liefst EXTERNE. Brieven franco, onder Letter N., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. SSSS?* Tegen September of vroeger biedt zich aan, als EXTERNE, een bevoegd accuraat ReceptaHus. Franco brieven, met opgave van conditiën Letters Q. Q., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Dnitscli Drogist, reeds jaar in eene hollandsche Apotheek werkzaam geweest zijnde, zoekt eene PLAATSING als zoodanig tegen 1° September e. k. Brieven franco, Letters A. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker zoekt PLAATSING ineen Apotheek, waar tijd en gelegenheid tot studie verstrekt kan worden. Brieven met opgaaf van conditiën worden ingewacht onder het Motto LITT. MATH. bij den Boekhandelaar JAN LEENDERTZ, Kalverstraat 46, Amsterdam. Tegen September a.s. bestaat voor een fatsoenlijk Jongmensch gelegenheid tot OPLEIDING in eene nette Apotheek. Brieven franco, Letter 0., bij den Boekhandelaar C. J. VORSTERMAN VAN OIJEN Jr., ite Zwolle. Een fatsoenlijk Jongmensch, met de receptuur bekend, wensebt tegen September ineen Apotheek, liefst te Utrecht of daar waar een R. H. B. school met sjarigen cursus is, GEPLAATST te worden. Brieven franco, Letters J. W., bij den Boekhandelaar C. J. VORSTERMAN VAN OIJEN Jr,, te Zwolle,

APOTHEEK. Ten gevolge van overlijden wordt TE KOOP aangeboden eene sedert zeer vele jaren bestaan hebbende APOTHEEK met eene goede clientèle, benevens een ruim WOONHUIS, PAKHUIS en TUIN, inde Provincie Noord-Holland. Adres met franco brieven, onder de Letters W. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. DOOR STERFGEVAL terstond ter overneming aangeboden eene sedert meer dan zestig jaren best beklante APOTHEEK met goed onderhouden HUIS, TülNen ERVE, BERGPLAATS enz. staande op eender beste standen te Bergen-op-Zoom. Adres den Notaris M. BAX, aldaar. Brieven franco, liefst in persoon. MINERAALWATER uit alle hehende bronnen VULLING 1878. Wed. G. A. ROOSEBOOH. Amstel 140. Amsterdam. W* Orders op SUCCUS RHOEADOS worden beleefd vóór 1 Juli ingewacht, daar de tijd van inzameling der Flora's alsdan verstreken is. SYRUPUS in voldoende hoeveelheid voorhanden. Monsters franco. Apotheker POST, Rhenen. AQUA DESTILLATA. De ondergeteekende is weder inde gelegenheid te leveren zuiver AQUA DESTILLATA a ƒ 2.75 per bemande flesch, franco wal Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en tusschen gelegen plaatsen. Bij geheel franco terugzending worden ledige bemande flessohen a 90 cents in betaling genomen. Tiel. N. VERWELF. SULFAS CHININI EN JOD. KALIUM PÜRISSIffIUM in ruimen voorraad voorhanden bij J. MOLTON & ZONEN. ’s Gravenhage. BLADZILVER. Uitstekende kwaliteit. Voordeeligste prijzen. L. J. COHEN. Oudebrugsteeg 28, Amsterdam, BECKER’S SONS. Westzeedijk \. 43,45,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSGOUD- en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN BASCÜLEN EN HAKGBALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen.

MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDHEDEN VAN W. ROBERTSON te Rotterdam. MICROSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen. MAGAZIJN van allo Chemische, Pharmaceutische, Technische Apparaten, Gereedschappen, etc. etc. Ferge & Lemheck. Amsterdam. Damrak. 80. Hoofddepot van Microscopen van E. Leitz te Wetzlar tegen fabrieksprijzen. Stoom-apparaten van Wolpf te Weenen. Inhalatie-apparaten. Selterswater-apparaten voor huishoudelijk gebruik. M Geconholeerde thermometers in koperen m étuis. Barometers, thermometers, tooneelkijkers f| etc. in groote keuze voorhanden, as* Geïllustreerde prijscouranten ver- ■ krijgbaar. YANESTA & CO. TE HAHLINGEN Fabrijkanten van MEDICINALE WATEREN (bereid volgens het systeem. BEINS) onfier toezicht der HH. Dr. J. L. ANDREAS en J. MENNO HUIZINGA, Arts, beiden te Harlingen. In elke plaats waar nog geen verkooper is aangesteld, wordt een Apotheker als zoodanig gevraagd.

ÏÏHG. HYDRARGYR. Ed. II /i.iopBr*K«. // n fort. // 2. // // // EfflPL // Ed. II n 1.50 // // n Wijhe. Jb. KLEIN, Apotheker. H. HELLEBRERERS EN ZONEN. DESTILLATEURS. ROTTERDAM. leveren Zuivere ALCOHOL ± 94% (30» a 32°) en ± 86% (25° a 26°) tegen concurrerende prijzen. J. F. VAN DRUTEN te Sneek geeft uit: SCHETS DER Pharmaceutische Scheikunde, VOLGENS DE NIEUWERE BEGRIPPEN. LEIDDRAAD BIJ STUDIE EN PRAGTIJK NAAR HET HOOGDUITSCH VAN Dr. F. ELSNER, Vrij en in overeenstemming met de Pharm. Neerl. Ed. 11. BEWERKT DOOR R. J. Opwijrda. 420 pag. zeer compresse druk in 80. f 3.75. Verschenen bij D. B. CENTEN, tc Amsterdam : ALGEMEENS EN BIJZONDERE RECEPTEEHKUNSÏ. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). ïen dienste van Artsen en Apothekers. In ver-1 band gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede druk. , Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70.

3MOP* Bij den Boekhandelaar H. VAN BELKUM Kz. te Leeuwarden is uitgegeven en bij de meeste Boekhandelaren verkrijgbaar gesteld: De Kwakzalverij met Geneesmiddelen en de middelen om haar te bestrijden. Een hoek voor allen die hun gezondheid en hun leurs lief hellen DOOR I)i-. Vitiis Bruinsma, en Dr. Gr. W. Bruinsma, Zeeraar inde Scheikunde ajd Middelb. School voor Fraktiseerend Geneesheer te Steenbergen. Meisjes te Leeuwarden. Prijs f 1.25 in geillustreerden omslag. Dit boek bevat de opstellen, welke vroeger door de schrijvers in het weekblad //De Pharmaceut” werden geplaatst, doch thans omgewerkt, uitgebreid en met eenige nieuwe hoofdstakken verrijkt. Bovendien bevat het een drietal belangrijke aanhangsels, als: I. Lijst van al de middelen sedert Januari 1877 in Nederlandsche bladen aangekondigd. 11. De samenstelling en de waarde van ruim 50 der meest veelvuldig aangekondigde middelen. 111. Opgave van de aanbevelingswaardige boeken over gezondsheidsleer en populaire geneeskunde die inde laatste 10 jaren zijn verschenen. De uitgever rekent op de hulp van geneeskundigen en apothekers, om dit nuttige boek zooveel mogelijk te verspreiden, en zendt op plaatsen, waar geen boekhandelaar gevestigd is, tegen inzending vaneen postwissel van ƒ 1.25, het werkje franco over.

POEDERMOLENB van de firma H. Sckröder Sc C*c. worden tot fabrieksprijzen geleverd. Deze MOLENS werken uitstekend, nemen weinig plaats in en bestaan met inrichting dat men een willekeurig grof of fijn poeder kan maken. Geïllustreerde prijscouranten op aanvrage te bekomen bij J. C. Th. MARIIJS, Agent te Rotterdam. GoHilsehc Singel Ho. 104.

Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.