is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 9, 30-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15e Jaargang. 30 Juni 1878. N”. 9.

iHBIHAGEUTH WEEKBLAD

"V"OOE ETEDEBLAUD.

Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

Kedacteur: B. J. OPWIJBDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, / 5,20. Advertentiën; van I—s1—5 regels ƒ I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements tarief is op aanvrage verkrijgbaar. jflededeelingen. Ingezonden stukken. De Commissie voor het leerling-apothekers-examen, die onder voorzitterschap van den geneeskundigen Inspecteur voor Zeeland, dr. Fokker, den Bsten Juli en volgende dagen te Middelburg zitting zal houden, is samengesteld als volgt: Leden; P. M. de Lxgny, J. J, van der Harst, beiden apothekers te Middelburg. Plaatsvervangende leden: G. C. van Nederveen, apotheker te Middelburg, J. B. van Kalmthout Pz., apotheker te Goes. Uit het Wetsontwerp //houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbedienden,” strekkende om de wet dienaangaande van 1 Juli 1865 in overeenstemming te brengen met de wet op het hooger onderwijs, ontleenen wij voor het gedeelte de pharmacie betreffende het volgende (uil het Ilmdelsbl.): Voor apothekers is een praclisch examen noodig, loopende over practische kennis der artsenijkunst en der scheikundige analyse, zoo inde apotheek als in het laboratorium. Toegelaten tot dit examen worden de doctorandi en doctors inde pharmacie en zij die bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan een theoretisch examen hebben voldaan in artsenijbereidkunde, toxicologie en analytische scheikunde, waarvoor ƒ 50 betaald wordt. Zij moeten echter eerst aan hetzelfde eerste natuurkundig examen hebben voldaan, waaraan ook de aanstaande geneeskundigen onderworpen zijn, loopende over do natuurkunde, de scheikunde en de plantenkunde (dus niet dierkunde). Tot dit eerste natuurkundig examen worden alleen toegelaten a. zij, die met vrucht de vier laagste klassen vaneen gymnasium of vaneen pro-gymnasium hebben afgeloopen; b. zij, die liet examen van de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus of liet examen A voor de polytechnische school gedaan hebben; c. zij, die niet inde gelegenheid geweest zijnde vaneen der genoemde inrichtingen gebruik te maken, dooreen bijzonder examen van hunne geschiktheid doen blijken. (Die onder b hebben geen examen in bet Latijn te doen, daar die kennis later bij de recepteerkunde zal kunnen blijken). Dit eerste natuurkundig examen wordt afgenomen door de faculteiten der wis- en natuurkunde van de Nederl. Universiteiten (dus ook die te Amsterdam) tegen betaling van ƒ 50 als presentiegeld voor de leden der faculteit.

UITGEVER: D. B. CENTEN, AMSTERDAM. De practische examens worden kosteloos afgenomen door staafscommissiën; bij uitreiking van het diploma als apotheker wordt ƒ 25 betaald. Tot apothekersbedienden, gelijkstaande met hulp-apothekers, worden toegelaten zij, die minstens 18 jaar oud zijn en bij een examen genoegzaam blijken hebben gegeven van kennis en geschiktheid noodig tot het gereed maken van recepten. De leerüng-apothiekers vervallen. De examens van apothekersbedienden worden afgenomen door commissiën, bestaande uit den geneeskundigen inspecteur of zijn adjunct en twee leden; het diploma wordt tegen betaling van ƒ 5 uitgereikt. Zoodra het geheele wetsontwerp in ons bezit is, behandelen wij het nader in bijzonderheden. Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat het een belangrijke greep doet inde pharmaceutische opleiding. VERSLAG van de eerste Algemeene Vergadering van het Pensioenfonds voor Apothekers-Adsistenten, gehouden 23 Juni 1878 te Utrecht. De Vergadering werd door den Voorzitter, den Heer dr. P. Ankersmit, geopend met een woord van welkomst tot de aanwezigen en eene beknopte mededeeling van hetgeen was voorgevallen sedert de oprichting van het fonds. Bij. de oprichting telde het fonds 14 beschermers, 9 donateurs, 2 donatrices, 121 begunstigers, waarvan één bedankte vóórdat over de contributie ■werd beschikt en vier weigerden de aangeboden kwitantiën te voldoen ; 119 leden, waarvan 52 na kennisneming van het reglement voor hun lidmaatschap bedankten en 10 weigerachtig bleven de contributie te betalen en derhalve geroyeerd werden. Later heeft zich nog een lid aangemeld, de heer M. W. van Buuren te Deventer. Het grootst aantal leden en begunstigers bevindt zich te Amsterdam, zoodat ingevolge art. 18 het bestuur aldaar gevestigd blijft; Rotterdam telt 7 leden en 21 begunstigers, Amsterdam 10 leden en 29 begunstigers. Verder deelde de Voorzitter mede dat in eene bestuursvergadering, door het lot de volgende beurten van aftreding waren aangewezen. Van de leden: 1. de Heer W. W. H. Kummer, 2. ff // P. L. Marnette en van de apothekers, bestuursleden: 1. de Heer Dr. P. Ankersmit, 2. /■/ ff Jaeobus Polak, 3. ff // P, Kruijsse,

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag-morgen verwacht hij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag-avond bij den Uitgever. waarvan de eerste aftreding zal plaats hebben op 1 Januari 1879. Op verzoek van den Voorzitter werd door den Secretaris-Penningmeester een overzicht gegeven van den toestand van het fonds, van ontvangst en uitgaaf benevens van den staat der kas en bezittingen, ingevolge art. 35. Door den Secretaris-Penningmeester wordt daarna het, volgende verslag uitgebracht. Het Pensioenfonds bestaat uit: 14 Beschermers aƒ 25 ƒ 350,00 1 Donatrice // 50,00 1 v n 5,00 2 Donateurs uu 25 u 50,00 1 Donateur // 15,00 2 Donateurs vu 10 u 20,00 2 n vu 5 v 10,00 2 n n " 2,50 u 5,00 117 Begunstigers v u 10 ff 1170,00 57 Leden n „ 10 u 570,00 ƒ 2245,00 ONTVANGST. Contributies / 2245,00 Een halfjaar renten verschenen 1 Juli 1878 /z 40 83 i 1 ƒ 2285,83 UITGAVE N. Aankoop van ƒ 3300 2Vs °/0 Certificaten W. S. gedeponeerd bij de Ncderl. Bank ƒ 2127,46r' De onkosten hebben bedragen .../■/ 119,90 ƒ 2247^36r Totale ontvangst f 2285.83 ff uitgaven // 2247.365 Saldo in kas ƒ 38.465 De heeren F. D. Fontein, R, J. Opwijrda en j7Holtmanns door don Voorzitter uitgenoodigd deze rekening en verantwoording na te zien, namen deze taak op zich en verklaarden, nadat door hen alles behoorlijk was onderzocht, dat de rekening en verantwoording van den Secretaris-Penningmeester in orde waren bevonden, waarvan door genoemde heeren eene schriftelijke verklaring werd afgelegd. Door de vergadering werden de heeren W. W. H. Nummer en Dr. P. Ankersmit als leden van het bestuur herkozen. Door den Voorzitter werd medegedeeld, dat doortusschenkomst van den heer P, J. van Eldik Thieme als correspondenten zijn benoemd de heeren;