is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 9, 30-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

‘j f [ C. È. van Ankum, Groningen; A. J. A. de Bosson, Dordrecht; F. D. Fontein, Utrecht; L. K. van der Harst, Middelburg; W. Houwiug, Arnhem; J. J. Krak, Leiden; 0. G- Loomeijer Jr., Haarlem; E. J. Opwijrda, Nijmegen; W. Eohertson, Eotterdam; G. L. ïjeenk Willink, Zutphen; J. C. Th. Vigelius, ’sGravenhage. Door de vergadering werd het besluit genomen, om, op plaatsen waar zich nog geen correspondent bevindt, begum tigers uitte noodigen, zich met deze taak, in het belang van het fonds, te belasten. Ka bespreking van sommige onderwerpen van hnishondelijken aard, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten, na vooraf den heer F. D. Fontein namens de vergadering bedankt te hebben voor zijne belangstelling in het fonds, wederom gebleken niet alleen uit zijne welwillendheid om voor het lokaal der bijeenkomst te zorgen, maar ook uit zijne zeer gewaardeerde aanbieding, om de kosten der vergadering voor zijne rekening te, nemen. Amsterdam, 25 Juni 1878. ' De Secretaris Penningmeester, , P. Kiiuijsse. CITRAS MAGNESICUS DER ED. 11. Dezer dagen dit praeparaat bereidende, zijn mij daarbij ■eenige bijzonderheden vóórgekomen, die ik der vermelding niet ondienstig acht. Het is mij gebleken, dat hetgeen dePharm. onder den naam van Uitras magnesicus ] ppgonomen heeft, slechts voor een deel uit magnesi- j umcit'aat, voor een ander deel uit vrij citroenzuur en onverbonden magnesia alba bestaat; al verder dat eene geringe afwijking bij de bereiding tot geheel andere verschijnselen aanleiding kan geven en ook omtrent den aard en de eigenschappen beslissen. Er bestaat namelijk groot verschil of men bij de 5 deelen fijn gewreven en met het water bevochtigd , citroenzuur de 3 deelen magnesia alba zeer langzaam en in zeer kleine gedeelten (zoodat geen nieuw gedeelte bijgevoegd wordt, alvorens het voorgaande goed ouder de massa gemengd is), dan wel in grootere massa s tegelijk bijvoegt. Voegt men zeer langzaam de magnesia bij, dan verkrijgt °men eene massa, die, op porselein (praktischer dan op glasruit) uitgestreken, zonder sterk op te schuimen in zomerwarmte en op een droge plaats spoedig opdroogt en geinakkelijk en volkomen reeds in koud water oplosbaar is. De vloeistof is eerst troebel, en men ziet daarin deeltjes onverbonden magnesia alba gesuspendeerd, die echter na korten tijd opgenomen worden, zoodat de oplossing heldet wordt. Maakt men eene zeer geconcentreerde oplossing bijv. 1 deel van het praeparaat met 2 a 8 deelen water, dan heeft er eene vrij sterke ophruising van kooldioxyde plaats, hij verdunde oplossingen wordt dit niet of weinig waargenomen, omdat het kooldioxyde geheel of grootendeels in hel water oplost. Uit de geconcentreerde oplo-singen zakt na eenig staan een groot gedeelte weder uit, waarschijnlijk omdat water gebonden wordt tot een minder oplosbaar zout. Dit uitgezakte gedoe'te is zelfs in eene grootere hoeveelheid water moeilijk oplosbaar. Gaat men niet langzaam en omzichtig te werk bij het vermengen der magnesia alba onder het bevochtigd citroenzuur, maar voegt men groote mama’s te gelijk bij, dan zwelt de massa na het uitstrijken op het porselein zeer sterk en spjnsachtig op; voor het drogen is geruime tijd noodig, en bij het oplossen in water moet dit door verwarming ondersteund worden, om de vloeistof helder te verkrijgen. Eigenlijk is het praeparaat vrij overbodig en zal het te verkie/en zijn, wanneer citras magnesicus veilangd wordt, de oplossing ex terapore te maken, door het citroenzuur inde gewenschte hoeveelheid w'ater op te lossen en bij deze oplossing onder verwarming de magnesia alba te voegen. Verlangt men zuren citras magnesicus in oplossing, dan kan men de verhoudingen onzer Phann. nemen. Er zijn er echter, die de voorkeur geven aan een neutraal reageereiid zout, waarvoor men, om 20 deelen daarvan in oplossing te verkrijgen, hij

17,5 deelen citroenzuur, in 80 deelen gedestilleerd water opgelost, 11 deelen magnesia alba of 5 deelen magnesia j nsta voegt. De vloeistof wordt dan zoo noodig gefil- | treerd en tot 100 deelen gebracht. Indien de bereiding j met magnesia alba onder verwarming geschiedt, ontwijkt tevens het koolzuur als kooldioxyde, waarvan de aanwezigheid volgens sommigen de therapeutische werking benadeelt. Inde Fharm. Zeitung van 15 dezer wordt de verordening wegens den hand verkoop en de iteraties van recepten met sterk werkende geneesmiddelen van verschillende zijden door de Duitsche apothekers gegipst. Vooreerst wordt op verschillende onduidelijkheden bij de qualificaties der geneesmiddelen gewezen, maar vooral op de onuitvoerbaarheid inde praktijk door den /Drommen Eifer” van den opsteller der verordening. Blijft zij van kracht en worden alle overtredingen //zonder verzuim” gestraft, dan zal er, zegt men, in geheel Pruisen weldra geen ongestrafte apotheker meer zijn. Er wordt daarbij gewezen op Saksen, alwaar vroeger ook eene dergelijke verordening uitgevaardigd maar inde praktijk onhoudbaar gebleken is. ° Het publiek was zoo verontwaardigd over de herhaalde en verplichte weigering der apothekers, om recepten gereed te maken, en zag daarin zulk eene overheersching der geneeskundigen met het oog opgeldelijk belang, dat men verplicht is geworden tot zachtere maatregelen over te gaan en de verordening in dien zin te wijzigen en te matigen, dat iteraties van recepten alleen mochten geschieden voor bij den apotheker bekende personen, van welkeniet te verwachten is, dat zij misbruik van het geneesmiddel zullen maken, dus voor de verantwoordelijkheid van den apotheker, eene regeling overeenkomstig die bij de aflevering van vergiften. Zooals wij vroeger mededeelden, is deze de eenige wettige en praktische oplossing der kwestie, namelijk dat iteraties van recepten met geneesmiddelen, die op de ministerieele lijst Ader vergiften als zoodanig gesignaleerd voorkomen, zonder nieuw recept vaneen geneeskundige niet anders mogen worden afgeleverd ,dan volgens art. 14 van Wet IV, //namelijk op schriftelijke en ffonderteekende aanvraag, met opgaxe van hot doel, waar,/toe de vergiftige zelfstandigheid dienen moet, aan bij ,/den apotheker bekende personen en ineen verzegeld „voorwerp, waarop nevens den naam, het woord vergift ‘ //duidelijk staat uitgedrukt,” benevens volgens art. 1.4 ,/het zonder uitstel inschrijven van elke aflevering m //een register met vermelding van den dag waarop en //Van den persoon aan wien de aflevering is gedaan, en 1 ,/het liasseeren der schriftelijke aanvragen en het afzonderlijk bewaren gedurende 20jaren.” Genoemde artikelen zijn er waarlijk als op ingericht, om de zaak op die wijze te regelen; tot driemaal wordt voor het voorschrift vaneen geneeskundige eene uitzondering gemaakt. Iteratie vaneen recept op verzoek van den patiënt zonder dat de geneeskundige dooreen nieuw recept met;//Iteretur te kennen geeft, dat hij zelf de herhaling verlangt en zich daarvoor verantwoordelijk stelt, is in don letterlijken zin slechts de aanvraag vaneen patiënt voor een geneesmiddel volgens de algemeene tweede bepaling van art. 9, en, zoo het recept eene vergiftige zelfstandigheid bevat, met de formaliteiten van art. 13 en 14 daaraan verbonden. Voorschrift vaneen geneeskundige kan eene dergelijke aanvraag nooit boeten, onzes inziens zelfs in geen streng juridischen zin. Geen nieuw wetsartikel of ween verandering der wet is noodig, om dit doel te bereiken, eenvoudig eene circulaire van de geneeskundige ambtenaren aan de apothekers in hun ressort, waarin eene dergelijke opvatting aangeduid en omschreven wordt. Indien de patiënt er niet tegen opziet zich aan deze formaliteiten hij de aflevering te onderwerpen, om het verlangen tot het verkrijgen van het geneesmiddel bevredigd te zien, en dus feiielijk gewaarschuwd is tegen het gevaar waaraan hij zich blootstelt, dan is hier evenmin iets tegen te doen als tegen onvoorzichtigheid met het omgaan met een vuurwapen en is de apotheker van de verantwoor} delijkheid ontslagen.

Tot welke ongelukken buiten de macht en geheel buiten de schuld van den apotheker onvoorzichtigheid bij het omgaan met artsenijen, waarin vergiftige zelfstandigheden voorkomen, aanleiding kan geven, leerde onder vele andere gevallen, nog het laatst voorgekoraene te Amsterdam met een op recept vaneen geneeskundige afgeleverd oogwater met extractum helladonnae, hetwelk al dan niet opzettelijk door twee personen ingenomen werd. Kaar wij vernemen zijn te Utrecht 3 drogisten veroordeeld tot eene boete van ƒ 10 en de kosten wegens onbevoegde uitoefening der artsenijbereidkunst; 1 droaist, die eveneens vervolgd was, werd vrijgesproken doch het O. M. teekende appel aan. De veroordeeliug geschiedde wegens den verkoop van verschillende samengestelde geneesmiddelen en de Utrechtsche rechtbank heeft, op dezelfde gronden als de Hooge Eaad bij het in het hoogste rc-sort behandelen eener veroordeeling vaneen drogist te Amsterdam, den verkoop onwettig verklaard op grond der instructie voor de drogisten van 31 Mei 1818, die bij art. van Wet IV niet ingetrokken is, terwijl bij art 31 de bevoegdheid der drogisten, die vier maanden vóór de invoering der wet geëxamineerd waren, gehandhaafd wordt, waarin echter opgesloten lag onderwerping aan de bepalingen der instructie. Onder die bepalingen nu behoort o. a. dat drogisten scheikundige fabiikaten niet anders dan tot technisch doel verkoopen mogen en in geen geval mengsels daarvan tot geneeskundig gebruik. De heer E. H. Glinderman, apotheker te Amsterdam, verzoekt taxatie van het volgende recept (2de catcg): Bf; sulphatis eserini 0,250, aquae desüllatae 25,0. M. D. S. Oogwater. 250 milligr. sulph. eserini .... ƒ 4,25 25 gram aq. destill 0,025 gereedmaken en llescnje (2de cat.) n 0,20 Te berekenen f 4,50. / 4,47* De heer Post van der Burg, apotheker te Schiedam, verzoekt ons het onderstaande recept te taxeeren: pf: olei jecoris aselli, vini chinae flavae, syrupi aurantiorum Sa 200,0; adde iodeti kalici 20,0. M. D. S. Driemaal daags een lepel. 200 gram 01. jecor. asell. . . ƒ 0,24 200 // vin. chinae flav. *) . " 2,00 200 v syr. aurant . . • " 0,60 20 // iodet. kalici . . . r/ 1,00 gereedmaken (3de categ.) . u 0,20 flesch ff 0,15 te berekenen ƒ 4,20. f 4,19. De geneeskundige inspecteur van Groningen en Iriesland heeft bekend gemaakt, dat een kind vergiftigd is ten gevolge van het likken aan een lichtgroen papier vaneen ulevel, en derhalve gewaarschuwd tegen het gebruik van dit papier, omdat het arsenik-koper bevat. Ook in onze woonplaats is ons onlangs een dergeljk geval bekend geworden, ten gevolge waarvan de gezond-1 heidscommissie bij de suikerbakkers een onderzoek instelde naar den aard van het gekleurde papier, dat door dezen gebruikt wordt. Treurig is de ervaring, dat, niettegenstaande herhaalde waarschuwingen, door de betrokken personen het 1 gebruik van het gevaarlijk groene papier niet nagelaten i wordt, onder anderen voor blaadjes tot versiering van I taarten. 1 *j op ons verzoek tot nadere inlichting werd ons bericht, dat dit 1 praeparaat bereid was door 1 deel cort. chin. oalisaya (reg A.ner.) 1 met 10 deelen malagawijn te maeemren; dus 20 gram coit. (hm. ! reg. (p. gross. =4O ets.) met 200 gam vin. hispanic. t.BO cU.), te Tarnen f 1.20 met inbegrip van aibeid en verlies / 2.00.