is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 42, 16-02-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE KOOP: Een nette OPSTAND eener APOTHEEK, met Flesschen, Doozen enz., Toonbank met Laden en Lessenaar, Kapel met koperen Vijzels en Mortieren. 3 Dcstillecrketcls met afkoelslangcn in Kuipen. Koperen Ketels en Bekkens. Pers met Uzercn en Houten platen. Ijzeren Vijzel met Stamper. (ïrootc Stcenen Mortier en kleinere Mortieren van Marmer. Balansen. Kleine Toonbank met Lade en Kast. Tinnen en Koperen pannen voor infusa en deeocta. Te bevragen bij A. W. C. PILGEIM, Apotheker te Arnhem. Direct pportert Hl lil u a f 1.10 en f 1.30 per Uier. Inclusive Impost op origineel fust van minstens 16 Liters. Franco Am ster dam of Rotterdam. N. G. KOOT Gzn. Alkmaar. KSE* Op franco aanvraag proeven verkrijgbaar Extr. Cinchonae Liquid. a f 1.00 per 100 Gram Extr. Cinchonae Solid. a f 2.00 per 100 Gram onder toezicht van Dr. DE VEIJ bereid uit Succirubrabast met 7 proc. alcaloïden, is voort durend verkrijgbaar bij VAN VALKENBUEG & NANKING, te ’s Hage.

“Tiriiisr AMSTERDAM. Microscopen. Ustensiliën enPraeparaten. STOOMFABRIEK -VAA3ST PEPERMUNT. JUJUBES. * G. van Voornvelil & C°„ SPUISTRAAT 145. AMSTERDAM. Pepermunt en Jujubes van zuivere kwaliteit en aangenamen smaak worden H.H. Apothekers tot onderstaande prijzen aangeboden: Hollandsche Pepermunt . . . 50 c. p. | K°. Engelsche dito . . . 60 c. // dito dito dubbel sterk 70 c. // Blanke, roode en drop Jujubes. 60 c. // Drop Jujubes met ammoniac zout 70 c. // Paté de guimauve in torentjes. 100 c. // Verder Staal- en Santonine-flikjes, pulv. en Elect. gummi Arab. etc., etc., tot zeer billijke prijzen. Bij groote quanturns lagere prijz en. J.MOUTON& ZONEN BLIJVEN VOORTDUREND VERKOOPEN : Acidum Salicylic,, Acet. Morph., Bromkalium, Chinetum, Extr. opii, Hydrochl. Morph., lodkalium, Opium, Pulvis opii, Salicyl. natric. Sulph. chin. en alle chininzouten. Zij verkoopen van andere artikelen uit, wat nog voorhanden is, en wachten daarop gaarne aanbiedingen in. MINERAALWATER uit alle hehende bronnen VULLING 1878. Wed. G. A. ROOSEBOON. Amstel 140, Amsterdam.

h^sbhhbbbhbhbhkehbhksbs ÜPWIJEDA’S WEKKEN. SCHEMA DER Uualitatieve Chemische Analyse VAN ANORGANISCHE VERBINDINGEN. Ten gebruike en als leiddraad bij de oefeningen en werkzaamheden in liet Chemisch Laboratorium. Gecartonneerd met linnen rug. Prijs fr. p.p. f 0.40. Rationele Prijsbepaling der Recepten, Met eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen, en een Tarief voor inde apotheek verlangde wetenschappelijke onderzoekingen. Tweede Druk. Gecartonneerd met linnen rug. Prijs / 0.80, fr. p.p. ƒ 0.85. KORTE INHOUD DER Pharmacopoea Neerlandica Editie 11. Prijs ƒ 1.25; fr. p.p. ƒ 1.35. LATIJNSCH-NEDERLANDSCH

i WOORDENBOEK OP DE PHARMACOPOEA NEERLANDICA EDITIO IIMET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN Prijs ƒ 1.90; fr. p.p. ƒ 2.—; Geb. / 2.30; fr. p.p. ƒ 2.45. ALGEMEENS EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNSÏ. (Ars formulas inedicas praescribcndi ct pracparandi.) ÏEN DIENSTE VAN ARTSEN en APOTHEKERS. Naar onderscheidene bronnen en in verband met het Grammengewicht bewerkt. IN VERBAND GEBRACHT MET DE Pliarmacop, Meerland. Edit. 11. Tweede Druk. Prijs ƒ 1.60; fr. p.p. ƒ 1.70.

Vergelijkend Overzicht DER GEN BESMIDDELEN VOORKOMENDE IN DE EERSTE EN TWEEDE UITGAVE DER PHAEMACOPOEA NEERLANDICA. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen hij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij het inriohten der Apotheken van apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Tweede Druk. Prijs ƒ0.70; franco p.p. ƒ0.75. Amsterdam. D. B. CENTEN, Uitgever. SALMIAK PASMES” in blikken doosjes Verzilverde; Zwart: per 100 doozen ƒ 12.20 per 100 doozen ƒ 10.20 h 50 // // 6.25 // 50 // // 5,25 n 25 // // 3.25 n 25 // n 2.75 emballage vrij, betaalbaar per 3 maanden. KRAEPELIEN & HOLM, Apothekers Zeist.

STOOMFABRIEK VAN Engelsche, Mjééc Pepermunt, Jujubes, etc, Gerard Bensdorp Jr. 67. Warmoesstraat. 67. AMSTERDAM. Seyffardt’s Boekhandel, Amsterdam. Professor Dr. Adolf Duflos, CHBHISCHES APÖTBEKERBDCH. 6te Suiij Theorie und Praxis 6te Aun. * DEE IN pharmaceutisohen Laboratorien vorkomraenden pharmaceutisch-technisch und analytischchemischen Arbeiten. Mit Hiilfstabellen für die Praxis im pharmaceutiscben Laboratorium. ILLUSTEIET DUECH ÜBEE 200 HOIZSOHNITTE UND SpECTRALTAFEL. Verschijnt in 13 afleveringen a ƒ 1.30 en zal tegen November compleet zijn en wordt de prijs alsdan met £ verhoogd. Geill. Prosp. op aanvrage gratis.

| Ferge & Lembeck i riJsp— AMSTERDAM, DAMRAK 80. I BI MANUFACTUUR EN MAGAZIJN ||| VAN ALLE i Chemische, Pharm., Physik. Instrumenten en Benoodigdheden mmmÊ bevelen aan EENARMIGE WEEG WERKTUIG EN om liet soortelijk gewicht van Vloeistoffen te i bepalen, nauwkeurig omschreven in het Pharm. Weekblad 1878 N°. 31. Alle soorten Ba- Q lansen geijkt, voldoende aan alle eisohen der physische wetten. REAGEER-NECESSAI- | RES voor pract. Artsen, geschikt ter diagnostische Urine-analyse, Inhalatie-Apparaten etc. TllmStNACHroLGlßte^i^ .gilgal . S IQ = 5- | xlsx i * $ b / \ | / \ 1 * i 2 / \ II \ – a*B e 2 I j 3 ï I£i I 2 \\ // 1 \\ f ï * si2 S . \\ // j,| iJ \\ / UI & ui “ JS S \ / j I \ / *5 £ S g u es \ \ // g ?S5 £ * I 2 pg ? iS \ ,i| // \\ 9 S 4) S .. | ji| | | £ £ TSiSSSS»33»ii!iiiiiww>»g»i»>wii#ißßÉß6BßßaBBaßPl,l> Verbeterd model, zooals ze in gebruik zijn aan de Model-Apotheek der Amsterdamsche Universiteit. BALANSEN draagkracht in elke schaal 100 gram gevoelig voor 5 Milligr. ƒ 16,95 t // // // ' h 350 n n ulO // // 19,73 I W // // // 500 // // // 15 // w 31,63 S 2 // // n n 1000 // // // 30 // // 34,17 1 S.» MILLTGRAM-BALANSEN in glazen kast gevoelig £ milligram. . . . » 34-,- lp o n zonder // // » 1 n , ... n 18,47 J ' in groote hoeveelheden voorhanden bij onzen uitsluitenden Agent •I. C. Th. üfarlus, ttondsehe Singel 104 Rotterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

Fepsine Lemkes. Sedert 1864 met het meeste succes in steeds toenemend gebruik. //Nimmer heb ik Pepsine aangetroffen, welke deze in werking evenaart of zelfs nabij komt.” Professor A. Heijnsius. //L’auguste malade, qni fait usage de la Pepsine de votre préparation en est très-satisfaite, et je ne puis faire autrement que de certifier, que cette Pepsine est la seule qui remplit ce qu’elle promet Le Dr. G. Tschertsrojefp, mcdecin de son Altesse Impériale la Grande Duchesse Mélène a St. Petersbourg. Prijs per 4 Grm. ƒ 6.—. Wijze van toediening zie Geneesk, Courant Jaargang 1865, No. 34. FEP SINB waarvan de volkomen identiteit met die van Dr. Pr. Witte gewaarborgd, Prijs per 10 Grm. f 0.60 // // 100 // // 5.50 bereid door en verkrijgbaar bij H. A. LEMKES. Apotheker, Edam. MAGAZIJN VANAPOTHEEKBENOOÜIGDHEDEK VAN ¥. ROBERTSOI te Rotterdam. MICROSCOPEN van Carl Zeiss volgens prijscourant van Zeiss zonder verhooging. PALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen. MAXIMAAL THERMOMETERS voor artsen, goed gecontroleerd. Prijscouranten, ook van Carl Zeiss, gratis verkrijgbaar