is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tien-jarig feest, waaruit het voorstel volgde om ook dit tijdperk niet onherdacht voorbij te laten gaan. Aan dit voorstel schonken alle aanwezige leden hunne adhaesie. Daar de feestviering niet kon plaats hebben op den datum van de oprigting, werd daartoe de eerste vergader-avond in dit jaar bestemd. Eene Commissie ter regeling van dezen feestavond benoemd , mogt de meeste voldoening smaken van hare bemoeijingen, daar een aanzienlijk aantal leden des Departement s zich ter deelneming bereid verklaarde. De bijeenkomst had plaats in het hotel „de Hertog van Wellington,” alwaar de leden zich na vriendschappelijk onderhoud aan een’ welvoorzieuen disch plaatsten. Onder de tegenwoordige feestgenooten mogt het Departement het genoegen smaken zijn eere-lid Doctor J. E. de Vrij als gast te tellen. Verschillende feestdronken getuigden van de algemeene belangstelling in onze Maatschappij en het .Rotterdamsche Departement. Men herdacht de oprigting des Departemeuts, de aansluiting der eerste leden, de moeijelijkheden waarmede men inden aanvang te kampen had , den aanvankelijk kwijnenden toestand , de volharding der weinig talrijke leden, de daarop spoedig gevolgde opbeuring zoo door de herziening der algemeene wet, waardoor eene meer algemeene toetreding van kunstbroeders werd voorbereid en tot stand kwam, als door een’ meer wetenschappelijker! geest, die zich trapsgewijze ontwikkelde; daarbij herdacht men de verpligting, die het de Departement had aan Dr, d e Y r ij, die door zijn ijver, lust voor de wetenschap en maatschappelijke positie, als toenmalig lector aan de Clinische School, meer dan andere leden invloed kon uitoefenen op de ontwikkeling van wetènschappelijken zin bij andere leden. Verschillende toasten werden gebragt aan de leden des Bestuurs in hunne verschillende betrekkingen, die door hen werden beantwoord met aan te toonen, wat het Departement te danken heeft aan die leden, welke in verschillende commissiën werkzaam zijn en niet minder aan

312