is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Departementen zijn aangewezen als candidaten voor de Commissie tot onderzoek ; het zijnde HH. C. H. va n Ankum te Groningen, C. L. van den Broek te Deventer, P. Brouwer Ez. te Botterdam, G. Duffer Blom te Utrecht, J. Dup ar c te ’s Gravenhage, W. Horens öreve te Groningen , A. S. va n d e Mo er te Deventer, J. Polak te Amsterdam , W, Eobertson Az. te Eotterdam, W. Stoeder te Amsterdam en T. D. Yrijd a g Z ij ne n te ’s Gravenhage, Yerder zegt spreker, dat bij de te houden algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst een dergelijk punt in behandeling zal komen, zoodat het wenschelijk is met genoemde Maatschappij mede te werken , en stelt voor voorloopig eene som daarvoor op de begroeting uitte trekken, hetwelk wordt goedgekeurd. De vraag van den Voorzitter of de afgevaardigden van oordeel zijn, dat de vergadering tot het kiezen van de leden der Commissie uit de genoemde candidaten kan overgaan , wordt bij stemming ontkennend beantwoord, en de verdere bemoeijiugen in deze zaak aan het Hoofdbestuur opgedragen, 10. Vaststellen van den dag en de plaats der volgende Algemeens Vergadering. De Voorzitter vraagt of eender afgevaardigden in deze een voorstel wenscht te doen, waarop de afgevaardigde van Eotterdam namens zijn Departement voorstelt, om in 1866 in die stad de vergadering te houden. Het Departement Groningen geeft daarop den wensch te kennen, dat een jaar later, wanneer de spoorweg in gereedheid zal zijn, de algemeene vergadering daar moge gehouden worden. De Vergadering keurt het voorstel van Eotterdam goed, zoodat besloten wordt, dat in het jaar 1866 de Hederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie hare 21ste vergadering te Eotterdam zal houden; de bepaling van den dag wordt aan het Hoofdbestuur overgelaten. Ha de genomene besluiten noodigt de Voorzitter den Thesaurier uit zijne begroeting op te maken en in handen

353