is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen van de Departementen, die zich met het nazien der rekening zullen belasten.

3. Verslag van den Archivaris. De Archivaris betuigt zijn leedwezen, dat hij geen belangrijfcer verslag kan uitbrengen dan het vorige jaar. Hoewel alles geplaatst is wat hij ontving, was de toezending zoo gering, dat er lang niet elke maand een berigt kon worden uitgegeven; verbetering in deze blijft steeds zijn wensch. Onder dankzegging deelt spreker mede, dat van het Eotterdamsche Departement bij het Hoofdbestuur is ontvangen eendoor dit Departement uitgegeven „Supplement op de Pharmacopoea Neerlandica.” Na de gehouden pause verklaren de afgevaardigden van Leiden en Rotterdam, dat de door hen nageziene rekening en de voorloopige begroeting zijn in orde bevonden. Deze Commissie wordt door den Voorzitter dank gezegd en gedechageerd, en de rekening en verantwoording alzoö door de vergadering goedgekeurd. 4. Vaststellen van de begrooting voor het volgende gaar. De gewijzigde begrooting door den Thesaurier voorgedragen luidt als volgt: Inkomsten. Saldo der rekening 1864/65 ƒ 411.96® Rente van ƒ 400 certif. 4°/a werk. schuld. . . – 15.84 Bijdragen der Departementen: van 200 leden a ƒ 2.50, ... ƒ 500. „ 21 „ a – 1.25. ... – 26.25 – 526.25 ƒ 954.055

354