is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond, om de namen der corresponderende zoowel als der honoraire leden op de jaarlijksche naamlijst te plaatsen, wordt dit voorstel overbodig en worden de afgevaardigden verzocht hunne Departementen uitte noodigen, den Secretaris behulpzaam te zijn in het doen eener juiste opgave. E, inhoudende het voorstel om aan de honoraire en corresponderende leden een Diploma in sierlijken vorm te doen toekomen, wordt na het praeadvies van het Hoofdbestuur tot niet aanneming' wegens de hieraan verbonden uitgaven, na eenige discussiën in stemming gebragt en verworpen. 8. Verslag omtrent de benoemingen in het Hoofdbestuur. De Voorzitter deelt mede, dat door de Departementen de heer F. I. Mo et te ’s Gravenhage met groote meerderheid van stemmen is herkozen en deze zich die herkiezing heeft laten welgevallen. Namens de vergadering zegt de Voorzitter den heer Moet dank voor de weder-aanvaarding dezer betrekking, waarop door dezen gerepliceerd wordt. Daarom rigt de Voorzitter een hartelijk woord tot afscheid aan den heer C. M. van Dij k, die naar zijn uitdrukkelijk verlangen als hoofdbestuurder aftreedt , en zegt hem dank namens allen voor zooveel goeds , dat hij gedurende eene reeks van jaren ten nutte der Maatschappij heeft gedaan. Hierop wordt door den heer va u Dij kin even hartelijke bewoordingen geantwoord; spreker zegt dat vooral zijn klimmende leeftijd hem een drang tot aftreding is en besluit met zijne beste wensehen te uiten in het belang dezer Maatschappij en van den stand dien zij vertegenwoordigt. 9. Verkiezing van twee leden der Permanente Commissie. De beurt van aftreding is aan de HH. F. J. Swartwout en Dr. P. Ankersmit. Uit de beide nominatiën, waarvan de eerste bestaat uit de HH. L. Alma, B. A. vanDoorn en F. J.Swartw o ut, en de tweede uit de HH. J. W. Petersen Nobbe, J. Polak en Dr. P. Ankersmit, worden beide aftredende laden met groote meerderheid van stemmen herkozen,

356