is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 1, 05-05-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//hetwelk wij uit beginsel nog als het beste voor de //pharmacie verklaren, niet meer tegen den stroom des //tijds houdbaar is, vragen wij het invoeren eener voor//waardelijke (onder staatscontrole staande) vrije uitoefe//ning met aflossing der tegenwoordige rechten.”

De hoogere prijs der aloë inden laatsten tijd zal het gevolg zijn van gebrek aan werklieden, die zich in den omtrek der mosselbaai in Zuid-Afrika met de inzameling der aloë bezig houden en door het vooruitzicht op grootere verdiensten naar de diamantvelden zijn verhuisd. De tegenwoordige hooge prijs van het aeïdum citficum is het gevolg van den mislukten oogst in Sicilië. De hoeveelheid citroensap, inden handel gebracht, bedraagt minder dan Vs van hetgeen jaarlijks wordt geleverd en dit citroensap is bovendien nog veel armer aan citroenzuur. Vóór het einde van den zomer, dus vóór hel einde van het tijdperk, waarin voornamelijk limonade gebruikt wordt, is geen verbetering te wachten. Hydrochloras apomorphini is een nieuw gekristalliseerd alcaloïdezout, verkregen uit de amorphe apomorphine, het product der inwerking van sterk zoutzuur op morphine bij hooge temperatuur, hetwelk zich vooral kenmerkt door zijn eigenaardig braakw7ekkend vermogen, zelfs bij subcutane injectie (in dosis van 3 tot 11 milligram). De prijs van beide praeparaten is zeer hoog, dewijl de reeds dure morphine bij de behandeling met zoutzuur slechts 5 tot 10 pCt. amorphe apomorphine levert. Eene bijvoeging van 5 pCt. kalisalpeter maakt de pijpjes lapis infemalis veel steviger en minder breekbaar, dus geschikter voor heelkundig gebruik. Ten einde de omzetting van het chloralhydraat (in chloroform en mierenzuur) in het organisme te bevorderen, laat Liebreich na het chloralhydraat overeenkomstige hoeveelheden bicarbonas natricus nemen. Fel iauri inspissatum wordt in Duitsohland slechts inden gezuiverden staat (als choleïnezure natron) gebruikt, Sulfocarbolas zincicus schijnt zijn rol als geneesmiddel uitgespeeld te hebben, sinds men bevonden heeft, dat op zijne oplossingen schimmelvorming plaat sheeft. Magnesia alba wordt tegenwoordig o. a, afgeleverd inden vorm van kleine dobbelsteenen (waarvan elk eene dosis uitmaakt), a 1 kubiek centimeter gesneden. De tegenwoordige hooge prijs van jodium en joodpraeparaten is het gevolg van den aankoop der meeste kelp door alcalifabrikanten tegen hooge prijzen. Fransche fabrikanten van joodkalium hadden het gerucht verspreid, zij nog grooten voorraad bezaten en verkochten zelfs in blanco ver boven hunne dekking, ten einde de kelp bij den inkoop goedkooper te verkrijgen, maarde alcalifabrikanten behaalden de overwinning. Daarbij komt het veelvuldig gebruik van het jodium in de anilinefabrieken. Ook de chloras kalicus heeft zijn hoogeren prijs aan de anilinefabrikatie te danken. Het sulphaat van de belladonnine, het onkristalliseerbare alcaloïde der Radix belladonnae, is, bij gebrek aan atropine, inde plaats hiervan met het beste gevolg aangewend. Volgens verklaring van dr. Chalybaeus te Dresden brengt de oplossing (1 : 100) dezelfde pupilverwijding voort als atropine en zonder eenige pijnlijke nawerking. Van belladonnine wordt slechts het tiende van de atropine bij de afscheiding uit den wortel verkregen. Er wordt voorts gewezen op het toenemen der moeilijkheden om den wortel en de bessen en zaden der

belladonna in te zamelen. Bij het in aanraking komen van het sap der overrijpe bessen met de hand ontstaan bepaald vergiftige verschijnsels. Derhalve wordt den geneesheeren bij tijds aangewezen, om in plaats der atropine (en ook der belladonnine) hyoscyamine en daturine te beproeven, die dezelfde verwijding der pupil voortbrengen. (Uit het Droguen-Bericht, April 1873, van Gehe en Cie.) Artverteiitlën. H.H. COLLEGA’S! Mijne hulp werd dezer dagen ingeroepen tot ondersteuning der aanvrage, voorkomende in eene advertentie van N°. 47 van den vorigen Jaargang. Alvorens haar toe te zeggen, heb ik informatiën genomen, waaruit mij gebleken is, dat wij hier waarlijk met een zeer ongelukkigen collega te doen hebben. Hij was jaren op het dusgenaamde platte land gevestigd, maar ondervond aldaar al de nadeelen, die de pharmacie nog meer bij de vorige dan bij de tegenwoordige wetgeving treffen door de zelfdispensatie der geneesheeren. Zijn gezin nam sterk toe, 18 kinderen werden hem geboren, maar zijn welvaart verminderde met den dag, zoodat hij eindelijk genoodzaakt was zijne zaak op te breken en in eene ondergeschikte betrekking een schamel stukje brood voor zich en de zijnen te verdienen. Oud en gebrekkig geworden, en met ziekelijke leden van zijn gezin bezwaard, prangt hem in deze dagen bittere nood. Hij mist zelfs het noodzakelijkste, en dezen toestand wacht eerst in het najaar verbetering, wanneer zijn leeftijd hem het recht zal geven op ondersteuning door eene inrichting van liefdadigheid. Zijn eergevoel verbiedt hem bij de diaconie aan te kloppen, maar hij bad mij dringend zijne voorspraak bij onze nederlandsche apothekers te zijn, om hem tijdelijk te helpen. In het eerste nommer, waarmede onze wekelijksche pharmaceutische bode een nieuwen Jaargang intreedt, kwijt ik mij van dien plicht der broederlijke liefde. Laat ons de handen ineen slaan en onzen armen kunstgenoot op zijn ouden dag opheffen en verkwikken. Gaarne wil ik mij met de overzending belasten en geef van het ontvangene dankbare melding in ons Blad. Opwijkda. CT||yg Een JONGMENSCH, Leerling-Apotheker, wenscht werkzaam te zijn in eene Apotheek, daar, waar gelegenheid bestaat om zich voor het Hulp-Apothekers-examen verder te bekwamen. Reflecteerenden gelieven zich te adreeseren met franco brieven, onder Letter A,, bij den Boekhandelaar T. S. FEENSTRA, te Sneek. Een Leerling-Apotheker, P. G,, die het literarisch gedeelte van het Hulp-Apothekers-examen reeds gedaan heeft, zoekt als zoodanig eene BETEKKING, waar hem tijd en gelegenheid tot verdere studie kan gegeven worden. Brieven franco, onder Letter G., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. WgtSßp" Ineen Apotheek te Utrecht, waar geleiir®Br genheid bestaat, en tijd kan gegeven worden voor studie, verlangt men een solied JONGMENSCH de receptuur magtig, als tweede adsistent INTERNE, tegen ruim salaris. Brieven franco, met opgave van conditie, onder Letter 8., bij den Boek- en Papierhandelaar Bernd. J. ZANDVLIET, Oude Gracht, aldaar. kK ' Voor een jong mensch bestaat gelegenheid tot PLAATSING ineen Handelszaak, tegen genot van kost, inwoning en salaris. Zij, die bevoegdheid bezitten om ineen Apotheek werkzaam te zijn, zullen de voorkeur genieten. Brieven franco, Letters B. 8., aan de Boekhandelaren S. & W. N. VAN NOOTEN, te Schoonhoven.