is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 9, 30-06-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zenden, en in het belang der waarlijk goede zaak

stel ik aan de commissie voor het vervaardigen van het Supplement vóór, alvorens het werk geheel in gereedheid te brengen, eene lijst der praeparaten, die zij meent in het Supplement te moeten opnemen, publiek te maken. Dan kunnen de andere collega’s weten of de praeparaten, welke zij wenschen opgenomen te zien, al dan niet daarop voorkomen en zoo niet, door het opzenden van voorschriften de lijst aanvullen. Gaarne bied ik der Commissie de kolommen van het Pharmaceutisch Weekblad aan tot het publiek maken der bedoelde lijst. Redacteur. Bij de maximaaldoses der geneesmiddelen is het voor den apotheker van beteekenis, hoe groot hij een eetlepel, een theelepel enz. te berekenen hebbe, om uit het gebruik te kunnen opmaken, of de maximaaldosis is overschreden. Hieromtrent bestaan noch bij ons te lande noch in Duitsohland wettelijke voorschriften, wel inde fransche Pharmacopoea. Het is echter bekend, dat men vrij algemeen den eetlepel op 15 gram, den theelepel op 4 gram rekent. Dr. Eosenthal heeft een nieuwen VOrm aangegeven tot het dispenseeren van artsenijen, bestaande daarin, dat hij sommige geneesmiddelen met behulp eener schroefpers tot een kleinen gemakkelijk inneembaren vorm brengt. Tot de aldus toebereide geneesmiddelen behooren o. a. kousso, magnesia, chloralhydraat. Door deze methode kan mogelijk gemaakt worden, dat bijv. 2 gram kousso, 1 gram magnesia, 2 gram chloralhydraat (zonder of met bijvoeging van eene geringe hoeveelheid bindmiddel) tot een zeer klein volumen gebracht worden, hetwelk, op de tong gelegd, zeer gemakkelijk te nemen is. ’s Gravenhage, 22 Juni 1872, Mijnheer de Redacteur! Het voorschrift der Solutio Pyrophosphatis Natrico-Ferrici inde Pharm. Neerl. Ed. altera, geeft naar onze ondervinding een praeparaat, dat onophoudelijk uitzakt. Vroeger was dit bij ons immer het geval, en bij vergelijking is ons gebleken, dat eene grootere hoeveelheid pyrophosphas natricus dit euvel kan wegnemen. Misschien is het oorspronkelijke voorschrift berekend op gegloeiden pyrophosphas natricus, terwijl in verband met dit artikel inde Pharm. zelve hier crystalt, moet gebruikt worden, doch misschien niet bedoeld moest zijn. Voor 17 deelen pyrophosphas natricus leze men dus 25 deelen, want dit is ongeveer de verhouding van het kristalwater inden gekristalliseerden pyrophosphas natricus. J. T. M. ’s Bosch, 18 Juni 1872. Aan de Eedactie van het Pharm. Weekblad. In het Pharm. Weekbl. van 9 Juni 1.1. wordt door Hager aangeraden het Acidum Phenylicum met gelijke deelen Spiritus Eectificatus te vermengen, om het ten gebruike gereed te hebben en daardoor de receptuur te vergemakkelijken. Alhoewel het inde meeste gevallen niet schaadt om dan de dubbele hoeveelheid er van te nemen, geloof ik dat het toch eenvoudiger is, om het in heet water gesmolten zuur slechts met 1/10 gedeelte Spiritus te vermengen. Het blijft alsdan volkomen vloeibaar en ik heb

het sinds jaren op die manier gebruikt; het was niet dan met strenge koude, dat ik last had van min of meer kristalliseeren.

Mijnheer de Redacteur I Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer Ct. te E., omtrent de moeilijkheid der bereiding van de Emulsio Amygdalina cum Gummi Arabico, acht ik het niet overbodig eene gemakkelijke bereidingswijze aan de hand te doen. Wanneer namelijk de amandelen goed gestampt zijn, voege men er de gom bij, daarna het water, en volge verder de gewone wijze van bereiding eener emulsio, die op deze wijze zeer zelden mislukt. Ik hoop hiermede de moeilijkheid te hebben opgelost. Met de plaatsing dezer regelen zult U zeer verplichten enz. Leiden, J. Lantinga, 18 Juni 1873. Leerling-Apoth. EEN NIEDW KWIKZILVER-PKAEPAKAAT. Aethylsublimaat of Kwikzilveraethylchloride is een kwikzilver-praeparaat, hetwelk inden laatsten tijd te Berlijn met goed gevolg tegen syphilis wordt aangewend en wel in pillenvorm (500 milligram tot 1 gram op 100 pillen) of subcutaan (500 milligram tot 1 gram op 100 gram water). Men bereidt het praeparaat volgens Prümers door kwikzilveraethyl bij eene alcoholische oplossing van kwikzilversublimaat te voegen. Men verkrijgt een rijkelijken neerslag van kristallijn aethylsublimaat (kwikzilveraethylchloride), dien men op een filter verzamelt, met heet water afwascht (waarin hij een weinig oplost) en boven zwavelzuur in het luchtledige droogt. Het kwikzilveraethyl: (C2 H5)3 Hg = ||5 j Hg, hetwelk tot grondslag der bereiding dient, wordt verkregen door aethyljodide: C2 H5 J, in aanraking te brengen met vloeibaar natriumamalgama onder bijvoeging van eenigen azijnaether. Het komt voor als eene zware kleurlooze vloeistof vaneen onaangenamen reuk en is zeer vergiftig van aard. De reactie, die er plaats heeft bij de werking van dit kwikzilveraethyl op kwikzilverchloride, tengevolge waarvan het kwikzilveraethylchloride gevormd wordt, kan voorgesteld worden door de vergelijking: (C3 H5)2 Hg +Hg 01, = 2 (O, H5 Hg Cl) kwikzilveraethyl. kwikzilver- kwikzilveraethylchloride. chloride. Het kwikzilveraethylchloride (C2 H5 Hg Cl) komt voor als witte glanzende blaadjes, die weinig oplosbaar in water, moeilijk oplosbaar in kouden wijngeest, gemakkelijk oplosbaar in kokenden wijngeest en onoplosbaar in aetherzijn. Bij omstreeks 40° C. sublimeert het in fraaie dunne blaadjes, zonder vooraf te smelten. Het heeft een eigenaardigen doch niet onaangenamen reuk en wordt aan de lucht niet gemakkelijk ontleed. Het kwikzilveraethylchloride, hetwelk in scheikundige constitutie veel op het kwikzilverchloride gelijkt (de univalente atoomgroep C3 Hs bindt hier 1 valentie van Hg in plaats van 1 atoom Cl), verschilt in andere opzichten zeer veel daarvan. Behalve de eigenaardige reuk is zijne verhouding tot de reagentiën op het sublimaat geheel anders. Tinchlorure en ioodkalium hebben er geen werking op, evenmin de gewone mineraalzuren. Zijne actie is neutraal. Het coaguleert niet, zoo als het kwikzilversublimaat, het eiwit en wel in geene enkele oplossing, hetzij het als kippeneiwit of in bloed-