is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 12, 21-07-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de stoppen spoedig en sterk. Het gaat niet aan, het zuur met een alcali te neutraliseeren, dewijl daardoor de frissche kleur der kurk zou verloren gaan. De aldus gezuiverde kurken zijn zeer zacht en ter nauwernood van nieuwe te onderscheiden.

Emplastrum adhaesivum fluïdum wordt volgens Ent bereid van 560 deden pulvis resinae dammarae electae, 143 deelen oleum amygdalarum, 7 0 deelen oleum ricini, 30 deelen glycerinum en 335—240 deelen vaneen mengsel van 3 deelen spiritus en 1 deel aether. De kleurstoffen, waarmede men deze pleister wil bedeelen, worden in dezen aether-wijngeest opgelost en bij de pleister gevoegd, nadat zij half bekoeld is. De pleister heeft de consistentie van e'en balsem, zoodat zij onmiddellijk op de wond kan gestreken worden. Coffeïnum kan volgens Thomson gemakkelijk in eene aanzienlijke hoeveelheid verkregen worden bij het roosten of dusgenaamde branden der koffie, indien men in plaats van eene vaste spil inden trommel aan het eene einde eene buis van omstreeks 1 meter aanbrengt, waarin zich de coffeïnedampen condenseeren. Een kilogram koffie geeft gemiddeld 10 gram coffeïne. De coffeïne is volkomen onoplosbaar in eene geconcentreerde oplossing van koolzuren kali; men kan haar daarmede uit eene vloeistof, die nog andere lichamen (suiker, gom of extraotiefstoffen) bevat, volkomen neerslaan. Indien men uiteen infusum door middel van loodazijn de tannine, het appelzuur enz. verwijderd en dan geconcentreerd heeft, zoo verkrijgt men door bijvoeging van koolzuren kali de coffeïne als neerslag en verder door haar in wijngeest op te lossen, deze oplossing te verdampen of af te distilleeren, in zuivere kristallen.' Enderlein geeft het volgende voorschrift voor een prachtigen pulvis dentifricius ruber. 40 Deelen konzenielje, 30 deelen poeder van aluin en 320 deelen cremortart worden met gedistilleerd water tot eene brij aangemengd en gedurende eenige uren in het dampbad verwarmd. Nu voegt men 350 deelen poeder van zeeschuim (ossa sepiae) bij, droogt, brengt tot poeder en wrijft het poeder met zooveel amandelolie, dat het een fluweelaohtig voorkomen verkrijgt. Voorden aangenamen reuk voegt men rozenolie of een mengsel van 1 deel rozenolie en 3 deelen pepermuntolie bij. Om Spiritus saponis snel en fraai te bereiden, wordt door Oster opgegeven de geschaafde zeep in eene nauwkeurig getareerde schaal met de voorgeschreven hoeveelheid water ineen dampbad tot eene dikke brij op te lossen. Vervolgens wordt de voorgeschreven spiritus bijgevoegd, nadat vooraf het verdampte water aangevuld is, en goed omgeroerd. De zeeplijm lost snel en fraai op. Men laat nu na bijvoeging van eenige droppels rozenolie (palma rosae) bezinken. Er is geen spiritus-verlies aan te vullen. De zeepspiritus bezinkt snel en volkomen en blijft ook na filtreeren goed helder. Schauer’s balsem komt overeen met een mengsel van 3 deelen Spiritus polyaromaticus (Balsamum Eioraventi) en 1 deel Spiritus angelicae compositus (Pb. Germaniae). Persoonlijke aangelegenheden. De militaire apotheker Wolthuijs van de Koninklijke militaire academie wordt met 1 Augustus bij het garnizoen te Breda overgeplaatst.

Door den Gouverneur-Generaal van Ned. Indië is een tweejarig verlof naar Nederland verleend wegens ziekte aan den nailit. apotheker 3de klasse E. Polak. Voor de ambulance inde legerplaats te Millingen is aangewezen de apotheker 3de klasse H. J. van Wisselingh. De commissie voor het afnemen van de examens van leerling apotheker heeft hare zittingen te Middelburg aangevangen en gisteren aan de vier volgende candidaten eene acte van bevoegdheid uitgereikt: W. C. Friedrichs, H. J. Thoman, M. A. J. Michel, allen geboren te Amsterdam, en J. Bocage, geboren te Brussel. Advertentlën. 1 Augustus 1872. R. J. OPWIJRDA, Vergelijkend overzicht der Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Tengebruike bij' het inrichten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1873. Prijs ƒ-,70. Op ontvangst vaneen postwissel van ƒ-,75 wordt bovenstaande door den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam franco toegezonden. Tegen 1 Januari 1873 wordt door vertrek naar Buitenslands in eene der steden van Zuid-Holland voor ƒ16,000 te koop aangeboden: eene soliede particuliere APOTHEEK en Handel in CHEMICALIËN, die eene jaarlijksche zuivere winst van ruim ƒ 6000 oplevert. Onder bovengenoemde koopsom is begrepen eene Stoommachine en aanwezig zijnde werktuigen en goederen ter gezamentlijke waarde van circa ƒ 6000. Het huis met tuin en daarachter gelegen fabrieksgebouw, welk een en ander geheel voor de zaak is ingericht, is tegen matigen prijs te huur, of kan des verkiezende nu of later tegen taxatie worden overgenomen. De zaak en firma staat zeer goed aangeschreven, is nog voor veel uitbreiding vatbaar en biedt voor iemand, die over eenig kapitaal beschikken kan, eene schoone gelegenheid aan; ook eigent zich de zaak zeer goed tot het vormen een er associatie. Adres, Letters A. 8., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ÜTfiSÜr* Een Hulp-Apotheker zoekt PLAATSING in Sr®®1 eene Apotheek te Amsterdam, waar gelegenheid bestaat de noodige lessen bij te wonen. Adres, metfr anco brieven, onder Letters A. 8., bij den Boekhandelaar K. H. IDEMA, te Medemblik. IFö theek. Er biedt zich aan met primo September of later een bekwaam jong mensch, als BEDIENDE ineen soliede Apotheek, voorzien van de gewenschte testimonia, Prot. Godsdienst. Adres brieven franc o, sub Letter F., bij den Boekhandelaar D. J. P. STORM LOTZ, te Rotterdam. HAL APOTHEKERS. Een jongeling, 18 jaar oud, vijf jaren in eene Apotheek werkzaam zijnde, vlug en accuraat kunnende recepteeren, wenscbt door omstandigheden met primo October van betrekking te "VERANDEREN, onverschillig of bij een Doctor ten platten lande, of in eene Apotheek. Heeren inclineerenden gelieven zich te adresseeren, onder Letters V. H., bij den Boekhandelaar 11. A. VAN LONDEN, firma H. TEN HOET, te Nijmegen.