is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 19, 08-09-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. i. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4.50. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels / I.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad.

De stukken, welke men wenscht opgenoraen te zien, worden ui terlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Eedacteur te Nijmegen; de advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever te Amsterdam.

f>e Jaargang. ZONDAG 8 Mededeellngen. Ingezonden stukken. XIJSTEN TAN DE VERGIFTEN A EN B, VAN DE VERPLICHTE GENEESMIDDELEN BIJ DE APOTHEEK HOUDENDE GENEESKUNDIGEN EN VAN DE GENEESMIDDELEN, DIE DOOR ONBEVOEGDEN TOT UITOEFENING DER ARTSENIJBEREIDKUNST NIET BENEDEN BENE ZEKERE HOEVEELHEID MOGEN VERKOCHT WORDEN. IV. C. De lijst van de geneesmiddelen, die dooi• onbevoegden tot uitoefening der artsenijbereidkunst niet beneden eene zekere hoeveelheid mogen verkocht worden. Art. 30 van Wet IV, waarvan deze lijst een uitvloeisel is, heeft in der tijd tot wijdloopige beraadslagingen aanleiding gegeven (zie Opwijrda, Geneeskundige wetten, bladz. 692 708). Men noemde het inde Tweede Kamer eene beperkende bepaling, die diep ingrijpt inde Maatschappij. Vooral meende men de rechten der vroeger geëxamineerde drogisten daardoor sterk aangetast. De minister Thorbecke voerde er vijfmaal het woord over. Hij erkende dankbaar te zullen zijn, iudien iemand hem eene uitdrukking aan de hand kon doen, die in het artikel eene omschrijving bracht van de geneesmiddelen, enkel als geneesmiddel gebruikt, en daarenboven de hoeveelheid, waarvan hier sprake is, beperkte binnen de kleine dosis bij het recept voorgeschreven, waardoor de ware bedoeling van het artikel gevestigd zou worden Eerst na zijne verklaring, dat het hier niet te doen was, om den apotheker tegen concurrenten te vrijwaren, integendeel dat de concurrentie vrij en open zou zijn, maar dat, in zoover het aankomt op onmiddellijken dienst van de doctoren bij het uitvoeren van hunne voorschriften op het leveren dus van kleine doses en toebereiding voor onmiddellijk geneeskundig gebruik die waarborgen moeten gelden, welke in het belang van het publiek aan de apothekers zijn gegeven is het artikel met 34 tegen 29 stemmen goedgekeurd. Vergelijken wij nu de uitgebreide lijsten, door de opvolgende commissiën van de bedoelde geneesmiddelen opgemaakt, met het aangevoerde beginsel van het artikel, dan blijkt hieruit, dat de commissiën, met het oog op den aard der middelen, zooveel mogelijk daarvan hebben afgelaten al die zelfstandigheden, welke wel inde Pharmacopoea genoemd, maar tevens, of zelfs meer, ook in oeconomisch en technisch gebruik zijn. De tweede commissie heeft er eenige artikelen aan toegèvoegd, die op de eerste lijst ontbraken, bijv. acidum arsenicosum, cubebae, sulphas kalioo-aluminicus exsiccatus, en verder die, welke als nieuwe geneesmid- j delen inde Editio altera voorkomen. Achterwege zij n 1 gelaten die middelen, welke niet inde Edit. altera zijn overgegaan en o. a. ook de bicarbonas natricus, zoodat de verkoop van het universeel zuiveringszout thans vrij is. Het minimum beneden hetwelk onbevoegden de genoemde geneesmiddelen niet mogen verkoopen, is door de eerste commissie inden regel vrij hoog gesteld en de tweede commissie heeft op enkele uitzonderingen na dezelfde cijfers aange-1

nomen. Emplastrum cantharidum en emplastrum gummosum zijn van 500 tot 300 gram gedaald, strychninum van 15 tot 5 gram; extractum bardanae daarentegen van 200 tot 500 gram gestegen. De waarschijnlijke fout bij santoninum is hersteld en het minimum van 300 gram tot 30 gram teruggebracht; daarentegen is bij solutio camphorae spirituosa en solutio chloreti ferrici de fout ingeslopen, dat in plaats van gram het woord liter wordt gebezigd, zoodat men thans vindt opgegeven, dat de solutio camphorae niet beneden de 500 liters, de solutio chloreti ferrici niet beneden de 100 liters mag worden verkocht! De hooge cijfers voor de minima zijn on zes inziens niet overeenkomstig het beginsel in art. 30 volgens des ministers uitlegging gelegen, want zij staan verre boven de doses, waarin deze geneesmiddelen worden toegediend voor onmiddellijk geneeskundig gebruik, maarde tweede commissie heeft terecht opgemerkt, dat daartegen geene hun bekende bezwaren in het midden zijn gebracht. Tndien wij echter nagaan, waarom deze hooge cijfers cler minima geene bezwaren inde toepassing hebben opgeleverd (waartoe zij anders al lichtelijk aanleiding zouden hebben kunnen geven), dan moeten we guluit bekennen, dat aan dit wetsartikel zeer weinig de hand is gehouden. Ongetwijfeld zijn en worden door drogisten, handelaren, zelfs kruideniers, vooral ten platten lande, onderscheidene der aangegeven geneesmiddelen in kleiner hoeveelheden verkocht, dan volgens de lijst geoorloofd is, maarde overtreding kan alleen geconstateerd worden door streng politietoezicht, door opzettelijk onderzoek, waartoe zich het geneeskundig staatstoezicht niet gaarne leent wegens het groote gevaar de vrijheid der ingezetenen meer dan noodig te belemmeren, Eene belangrijke wijziging heeft de lijst ondergaan door het voorstel der commissie, hetwelk door den minister is overgenomen : //dat de aangewezen geneesmiddelen noch afzonderlijk, noch vermengd met elkander of met andere zelfstandigheden mogen worden verkocht in geringer hoeveelheid, dan op die lijst bij elk dier middelen is vermeld.’ (Overbodig is onzes inziens de daarbij gevoegde opmerking, dat dit bepaalde niet toepasselijk is op apothekers en geneeskundigen, die tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd zijn, want dit ligt reeds in art. 30 opgesloten), Nu het door de uitspraak van den Hoogen Eaad gebleken is, dat art, 80, zoo als het daar ligt, met de vroegere lijst, niet in staat is het misbruik tegen te gaan van het verkoopen van samengestelde en zoogenaamde geheime geneesmiddelen door onbevoegden, heeft men gemeend, dat door de nadere duiding dat misbruik voor een deel zou kunnen worden gekeerd, vermits de meeste der te koop gestelde of volks-geneesmiddelen zelfstandigheden bevatten, die op deze lijst staan uitgedrukt, en wel in eene mindere hoeveelheid, dan daarop is bepaald. Wij hopen het beste van de uitwerking der bedoelde wijziging, maar kunnen de vrees niet onderdrukken, dat de rechterlijke macht, die art. 30 vroeger ineen anderen zin heeft opgevat, te eeniger tijd de bevoegdheid.

ZONDAG 8 Séptcmber 1873.

M°. 1».