is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 19, 08-09-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft, en dit geldt vooral de geneesmiddelen, die inde organische Chemie tehuis behooren en wier bereiding, op verschillende wijze ondernomen, vaak tot verschillende uitkomsten leidt.

Onder de overige voorschriften zijn er een tal van verouderde, hier althans onbekende en nimmermeer gevraagde geneesmiddelen, die het werk wezenlijk bezwaren en ons in gedachten terugvoeren naar de bedompte atmospheer der Alchemie. Ik mag echter niet veronderstellen, dat de Commissie die voorschriften als zooveel historische herinneringen langs dezen weg aan de vergetelheid tracht te ontrukken en moet dus wel aannemen, dat er nog altijd medici zijn, die ze in eere houden en aan hun wonderkracht meenen te mogen gelooven. Van meer belang acht ik voor een zoodanig werk, dat het ons alles zegt wat in onze Pharmacopoea vergeten werd op te nemen. Sla eens de Pharmacopoea Suecica en ook de nu verschenen Germanica op, en lees daar, hoe met zorgde verhouding en bereiding der Infusiones, Decocta etc. is aangegeven. Als de geneesheer ons b. v. 250 gram Dec. Althaeae voorschrijft, waar vinden wij dan officieel opgegeven, hoeveel radices afgekookt moeten worden ? En geldt dit niet evenzeer voor onze infusiones, emulsiones etc. ? Ter compleieering der voorschriften in onze Pharmacopoea voor de bereiding der verschillende Trochisci, vind ik het consequent, nu ook de Troch. Bicarb. natrici op te nemen, die als Pastilles de Vichy veel gebruikt worden en inde Phann, Germanica thans ook hun plaats vonden. Verder zou ik als Amsterdamsch Pharmaceut: Charta resinosa (Pharm. Germ.), Emulsio Cannabina // Suecica), Eluid Magnesie // Anglica), Pepsinum u Gallica), Syr. Cort. Chinae ferruginosus (Pharm. Gallica) en de Vinum Pepsini (Pharm. Germanica) wenschen te zien opgenomen. En hiermede heb ik uitgesproken wat mij op het harte lag. Ik deed het uit warme belangstelling en inde stellige overtuiging, dat de welwillendheid der commissie, met den besproken arbeid belast, mij borg is voor een vriendelijke opvatting van hetgeen ik in deze materie ten beste gaf. Amsterdam. Stoedee. Mijnheer de Redacteur, Gaarne kom ik tegemoet aan het door mijn collega Van de Ven geopperd bezwaar, dat de regelen, in het Pharm, Weekblad van 25 Aug., geteekend X, de prioriteit van de Pharm. Neerl. en de Ned. Apoth. betreffende, anoniem waren. Ik dacht niet, dat mijn naam iets met dat verschil in gevoelen te maken had. Het tweede punt kan ik laten rusten, daar dit reeds, geheel in overeenstemming met mijne opinie, door u beantwoord is. Met de belofte in ’t vervolg niets ongeteekend te zenden, blijf ik met achting UEd. Dw. Dienaar, Dordrecht, 2 Sept. 1872. J. H. Giltay. Dordrecht, 5 Sept. 1 872. Weledele heer, Ik mag door stilzwijgen niet toestemmen aanleiding gegeven te hebben tot eene vergelijking, waarvoor geen reden bestaat. De verklaring, die u aan mijn schrijven Van 13, Aug. geeft, vind ik niet juist. Nu de Pharm. Neerl. en de Nederl. Apotheek beiden tot wet zijn verheven, zal zeker geen der leden van den geneesk. raad er aan denken, om die reden geneesmiddelen af te keuren, waarvan de samenstelling of bereiding in beiden niet gelijk is. Bij de visitatiën wordt er allicht gesproken over de veranderingen, die het gevolg zijn van de invoering der nieuwe Pharmacopoea. Wanneer mij dus eene vraag ge-

daan wordt over de verschillen, zal ik mij steeds naar de Nederl. Apotheek gedragen. Veroorloof mij in antwoord op uw naschrift inde courant van j.l. Zondag, bovenstaande repliek te mogen maken. Ik hoop hierdoor deze en andere gevolgtrekkingen, die mogelijk gemaakt zijn, verklaard te hebben. Met achting Uw Dienaar, J. A. J. Van de Ven. Het examen voor Hulp-apotheker is j.l. Dinsdag, 3 September, aangevangen in het Scheikundig Laboratorium te Amsterdam. Voor het litterarisch gedeelte hadden zich 16 caudidaten aangemeld. Van deze zijn tot dusverre geslaagd de volgende zes Heeren : A. H. Eademaker, P. J. J. Palnig, W. Jaarsma, S. Koning, P. A. F. Schouten en J. Damen. Voor het natuurkundig gedeelte zijn 17 candidaten ingeschreven. Persoonlijke aangelegenheden. De apotheek te Amsterdam onder de firma J, J. Thierens en Zoon door A. L. Thierens en Wed. J. J. Thierens, van der Wonde, voor gezamenlijke rekening gedreven, is wegens voortdurende ongesteldheid van den heer A. L. ïhierens op 1 September vereenigd met die van de heeren Eubenkoning en Zoon, Keizersgracht hoek Leidsche gracht, alwaar zij in het belang van eerstgenoemden zal worden voortgezet. Openlijke Correspondentie. E. te H. Bespreking uwer zaak in het volgend nommer. Ad verteutten. H. S C H O T T, Apotheker te Zaandam, vraagt tegen October of later een BEDIENDE. C. W. K l IJ K. Apotheker te Arnhem, vraagt een LEEELING-APOTHEKER, P. G., aan wien ruime gelegenheid zal gegeven worden zich verder te bekwamen. Brieven franco. APOTHEEK. Wordt gevraagd te ’s Gravenhage tegen 1 November een bekwaam BEDIENDE INTERNE, P. G. Adres brieven, Letter A., bij den Boekhandelaar J. MEÜRS, Veenestraat N°. 42 aldaar. Ineen der voornaamste steden van Zuid-Holland, wordt in eene Apotheek gevraagd een 2de BEDIENDE EXTERN, goed en vlug kunnende recepteren/tegen een salaris van ƒ 550. Reflecterenden gelieven zich franco te adresseren onder Letter B , bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een jong mensch, P. G., oud 19 jaar, één jaar in eene Apotheek werkzaam geweest, wenscht zoo spoedig mogelijk ter verdere opleiding GEPLAATST te worden. Brieven franco, Letter Z,, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Er wordt door iemand, die te Amsterdam of Leiden de pharmaceutische lessen wil bijwonen, aldaar zoo spoedig mogelijk eene BETREKKING verlangd, bij voorkeur EXTERN. Brieven franco, onder de Letters N. N., aan den Boekhandelaar P. NOORDHOFF te Groningen.