is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 49, 06-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en laatstgenoemde zich bij de Eegeering over deze weigering 1 beklaagd, omdat zij volgens de wet bevoegd was secaie ( cornutum toe te dienen. De zaak werd in handen gesteld van : de leden der Académie de Médecine, die na wijdloopige beraadslaging adviseerden: //dat secaie cornutum noodzakelijk is bij de practijk der verloskunst, en de vroedvrouwen bevoegd zijn secaie cornutum aan kraamvrouwen ’ toe te dienen, zoodat het noodig zal zijnde contradictie inde wet te doen ophouden en de apothekers te machtigen secaie cornutum ook op aanvraag eener vroedvrouw af te leveren.” Bij ons bestaat geen beperking bij den verkoop van secaie cornutum. Het wordt noch op lijst A noch op lijst B gevonden. Indien de apotheker dus den verkoop van dit geneesmiddel weigert aan personen, in wier handen hij meent dat het middel kwalijk past, dan doet hij zulks niet omdat de wet het verbiedt, maar volgens den plicht, dien hem zijn geweten voorschrijft. Een apotheker zal, onzes inziens, geen secaie cornutum weigeren aan eene vroedvrouw, van wier ervarenheid hij overtuigd is. In hoeverre de vroedvrouw bevoegd is het geneesmiddel toe te dienen zonder voorkennis van een geneeskundige, staat niet ter zijner beoordeeling. De wet kent aan de vroedvrouw de bevoegdheid toe verloskundigen bijstand of raad te verleenen hij ongestoord natuurlijk verloop der haring, terwijl alleen daartegenover gesteld is de kunstbewerking, die niet dan met de hulp vaneen tot de uitoefening der verloskunst bevoegden geneeskundige of, zoo de toestand geen uitstel gedoogt, door haar zelve moet worden verricht, met verplichting hiervan kennis te geven (art. 15 van Wet III). Indien derhalve de apotheker aan eene persoon, die bovengenoemde bevoegdheid bezit, verkregen na een examen in theoretische en practische verloskunst en na het wettelijk vereischt aantal verlossingen te hebben verricht, op hare aanvraag secaie cornutum aflevert, dan is hij voor zich zelven verantwoord het in handen te hebben gesteld van eene persoon, die de voor- en nadeelen der toediening kent. EENVODDIGE TOESTEL VOOB DEN VEBKOOP VAN KWIK. Het afleveren van kwik in kleine hoeveelheden bij den handverkoop, ' het afwegen bij receptuur en defectuur ! levert, zooals ons allen bekend is, eigenaardige bezwaren op. Meestal gebruikt men eene pennenschacht, maar ook daarmede is gevaar voor verlies niet geheel weggenomen. Leiner vermeldt, dat hij zich daartoe sinds jaren van eene kleine spuitflesch bedient. Eene opodeldochflesch met wijde opening omstreeks ter hoogte van 6 centimeter, die met eene dubbel doorboorde caoutschouken of kurken stop vast gesloten is, bevat omstreeks 150 tot 180 gram kwik. Eene dunne lang uitgetrokken glazen buis tot op den bodem der flesch reikende, dient, om het kwik te doen afvloeien, eene wijdere caoutschoukbuis van omstreeks centimeter middellijn even onder de stop eindigend en bovenaan met een glazen eindstuk voorzien, om lucht in te blazen. Werkelijk, de toestel is zeer eenvoudig en we kunnen den schrijver gelooven, wanneer hij verzekert, dat hij daarmede met het grootste gemak en de meeste zekerheid de kleinste hoeveelheden kwik op de weegschaal of in een daarop staand vat kan brengen. Er is bij de receptuur wel eens opgemerkt, dat eene mistuur, bestaande uit eene oplossing van chloras kalicus in water met syrupus aurantiorum, geleiachtig wordt.

De oorzaak schijnt daarin te liggen, dat het wit der oranjeschillen niet voldoende van de gele schil is afgezonderd en aan het water slijm stoffen heeft afgegeven. Inde Züricfier Bl'itter für Gesundheitspflege worden belangrijke mededeelingen gevonden betreffende gevallen van vergiftiging na het maken en dragen van arsenikbevattende kleedingstukken. Bij eender gevallen werd de tarlatan onderzocht van het balkleed, hetwelk eene dame gedragen had. Het onderzoek leerde, dat de hoeveelheid arsenik op de 30 meter tarlatan, voor het balkleed benoodigd, 60 gram bedroeg. Het publiek wordt gelukkig omzichtiger inde keuze der groene kleederen. Onlangs werd mij bijv. een staal groen goed, insgelijks voor balkleed bestemd, ter onderzoek in handen gegeven. Ik wees op het gevaar, hetwelk de draagster van het kleed en niet minder de danslustigen door het los aanhangende arsenik-kopergroen tegemoet gingen, waarvan het gevolg was, dat de keus op eene wel niet zoo fraaie maar niet gevaarlijke kleur werd gericht. In hetzelfde tijdschrift wordt nog gewezen op de blauwgroene, met arsenik-kopergroen gekleurde voiles voor kleine kinderen. Het gevaar is hier zooveel te grooter, omdat het bijna niet te vermijden is, dat de voile inden mond komt en de kinderen daarop zuigen. Behalve de arsenik-koperkkurstof is er nog eene anandere fraaie maar gevaarlijke groene kleurstof voor zijde in gebruik gekomen, waarvoor, behalve anilinekleurstof, arsenik en kinine wordt gebruikt. De daarmede gekleurde stoffen bevatten zooveel arsenik, dat bij het bewerken ernstige toevallen zijn waargenomen. In Duitschland wordt de verkoop van goederen met vergiftige kleurstoffen thans met gevangenis gestraft. Uittreksels uit Binnen- en Buitenlandsche tijdschriften. Secaie cornutum wordt volgens Gobley het best bewaard door ongeschonden korrels, na ze gezift en met een doek afgeveegd te hebben, in eene droogstoof tot 50 a 60° C. te verwarmen. Na 3 tot 4 uren verdeelt men de korrels in volkomen droge fleschjes met wijde 1 opening van omstreeks 30 gram inhoud, die men tege-I lijk met het secaie cornutum inde droogstoof heeft verwarmd. Men sluit de fleschjes nauwkeurig en bedekt ! de kurk met lak. Hij vermeldt op deze wijze het secaie cornutum 10 jaar te hebben kunnen goed houden. Kumys wordt volgens Schultze bereid door bij niet afgeroomde melk zooveel melksuiker te voegen, dat bij de gisting omstreeks 4 atmospheeren kooldioxyde-spanning in gesloten vaten worden voortgebracht. De gisting wordt in open vaten door middel van biergist ingeleid. Men mengt dikwijls dooreen, om de afgescheiden kaasstof beter te verdeelen en schept de helft van de kaaastof af. Wanneer de gisting nog in vollen gang is, brengt men het vocht op ohampagneflesschen, sluit goed met draad of touw en laat op eene koele plaats nagisten. Men maakt de kumys in 3 verschillende sterktegraden, overeenkomstig het ontwikkelde koolzuur, en dus afhankelijk van de bijgevoegde melksuiker. Chloretum ammonicum is onlangs met omstreeks 60°/0 uras ammonious vervalscht inden handel aangetroffen. Volgens Pusch is axungia onder den naam van//Hamburgsch varkensvet1’ inden handel gebracht, waarin zich 30 procent poeder van speksteen bevindt. Het onderzoek