is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 49, 06-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dit minerale bestanddeel is zeer eenvoudig, namelijk het vet te behandelen met aether of benzol, waarin zuivere asungia geheel moet oplossen, terwijl de stof, tot vervalsching gebezigd, onopgelost blijft. Om een fraai vesicatorium met kleefrand te maken, strijkt men volgens Fromm het emplastrum cantharidum met den duim niet te dun op een stuk waspapier uit, knipt den voorgeschreven vorm af en legt nu het emplastrum cantharidum met het waspapier, natuurlijk met de pleisterzijde naar beneden, op een stuk uitgestreken kleefpleister. Het emplastrum cantharidum wordt met de band vast op de kleefpleister gedrukt. Men trekt nu het waspapier naar achteren af. Het aldus verkregen vesicatorium heeft eene zeer gladde oppervlakte en zeer scherp begrensde randen. Als iodium-injectie tegen verouderde blennorrhagie wordt door Bogs het volgende voorschrift aanbevolen: If: solutionis iodü spirituosae gramm. 3, acidi phenylici gutt. 6, glycerini gramm. 30, aquae destillatae gramm. 150. Door de glycerine wordt verhinderd, dat het iodium vlekken maakt.

Verscheidenheden. Atractylzuwr (C3O H54 S2 018) is een natuurlijk driebasisch sulfozuur door Lefranc vóór omstreeks 8 jaren uit Atractylis gummifera L. verkregen. Thans heeft hij do splitsingsproducten van dit zuur onder den invloed van alcaliën en alcalische aarden onderzocht. Eerst wordt het gesplitst in valeriaanzuur en eene zelfstandigheid van de samenstelling: 020O20 H3B S2 016, waaraan de naam (3-atractylzuur gegeven is: K3CsoH51 S2 0.Js +2khO=3k o5 h9 o2 +k3 c„0 H„SaO„ kaliimiatractylaat kalium- kaliumvaleri- atrachydroxyde anaat tylaat. Het /3-atractylzuur is eveneens driebasisch; onder verdere inwerking van alcaliën vervalt het in zwavelzuur en atractyline (C3O H3o O): C2O H3B S2 016 +4K H O = C2O H3O O+ Ks S04 + 6^o. j3-atractylzuur kalium- atractyline kalium- water, hydroxydc sulphaat De atractyline is eene gomachtige zelfstandigheid, die in water en alcohol gemakkelijk, in aether niet oplosbaar is. Het levert met de alcaliën en aarden verbindingen, die in water oplosbaar zijn, en schijnt met de salicine analoog te zijn. Kali splitst het in kristalliseerbaar atraotyligenine en een suikerachtig lichaam. Tegen pcmaritium wordt door Hirsoh acidum nitricum concentratum aanbevolen. Men bevochtigt een glazen staafje met dit zuur en toucheert daarmede elke plaats der ontstoken huid, en vooral, waar zij gezwollen, rood en het meest pijnlijk is. Hierdoor verdwijnt de pijn zeer spoedig en de ontsteking is tot stilstand gebracht. Ontstaat er een te sterk branden der huid door het toucheeren, dan dompelt men den vinger in koud water. Volgens Wills kan stikstofmonoxyde (N2 O) op eene overeenkomstige wijze als kooldioxyde inden vasten staat verkregen worden door het vloeibaar gemaakte gas, onder eene sterke drukking gehouden, uit eene nauwe buis te laten ontsnappen; ook dooreen snellen luchtstroom door het vloeibaar gemaakte gas te leiden. Het komt voor als eene witte, op sneeuw gelijkende massa.

CJeheinimlddelen. Als stoelgang bevorderende kogels zijn door Koepplenger boli ter grootte van geweerkogels (3,5 gram zwaar) in den handel gebracht, bereid uit If deel keukenzout, 1 deel roggemeel en water en vervolgens gedroogd. Prijs der 8 boli 90 ets. Burley’s zalf voor paardehoeven, a ƒ 1.00 de 110 gram, bestaat volgens Schaedler uit 3 deelen elemi, 1 deel talg en 1 deel raapolie. Persoonlijke aangelegenheden. Aan den Heer H. J. Helderman, mil. apotheker 3de klasse, is op zijn verzoek door Z. M. eervol ontslag uit den dienst verleend. Openlijke Correspondentie. P. te A. vraagt ons wat men onder fromentine te verstaan hebbe, hetwelk dezer dagen als voedingsmiddel in de dagbladen is aangekondigd ? Naar wij vernamen is fromentine een zeer zuiver tarwemeel. Advertentïën. B. G R E IJ,

– _/ Apotheker te Arnhem, vraagt een geschikt jongmensch als BEDIENDE. RERRHÖFF & C% Apothekers te Amsterdam, Leidsche straat CC 23, wenschen tegen 1° Mei in hunne Apotheek als TWEEDE BEDIENDE EXTERN te engageeren een geschikt jongmensch Leerling-Apotheker of iemand tot de receptuur bevoegd, gewoon net en accuraat te recepteeren. Salaris naar bekwaamheid. Adres franco aan bovengenoemd adres. *aag!,“ In eene handelszaak met annexen winkel in Droogeryen, Chemicaliën en Verfwaren verlangt men, zoodra mogelijk, op nader te bepalen voorwaarden, EXTERN, een GEËXAMINEERD APOTHEKER P. G., lust en 'geschiktheid hebbende om den patroon voornamelijk op het kantoor bij te staan. Inclineerenden gelieven zich te adresseren met franco brieven, onder Letter D., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Mg-» In eene Apotheek te ’s Hage wordt een mannelijke of vrouwelijke BEDIENDE verlangd. Brieven franco, No. 50, bij den Boekhandelaar 1 J. MEÜRS, Veenestraat 43, aldaar. 1 SM®»» Ineen Apotheek te Groningen verlangt men ; iil-wsy tegen 1° Juni een LEEBLING of lemand ’ met de receptuur bekend: EXTERN. Adres franco, met opgaaf van conditiën onder Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. Tegen Mei a.s. wordt ineen Apotheek dicht bij Amsterdam gevraagd een APOTHEKERS-BEDIENDE, van ’s morgens 8 tot ’s avonds [ 10 uur, van de P. G. en van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco, onder Letter H., bij den Uitge■ ver D. B. CENTEN, te Amsterdam. A P OT H E E K. i Door overlijden wordt ter overneming AANGEBOi DEN eene sedert jaren gevestigde eenige Apotheek, waarbij een belangrijk debiet van verwstoffen, inde ’ Gemeente Oss, provincie Noord-Brabant, hebbende eene bevolking van 4500 inwoners. Huis en tuin te huur of te koop. t Adres franco, aan den Heer VAN OS KEULS, . Apothecar te ’s Bosch.