is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 49, 06-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK. In eene Apotheek te Leiden wordt met primo Mei of Junij gevraagd een ASSISTENT van de P. G. Brieven franco, onder Letter D., bij A, A RENSINK, Boekhandelaar, Breedstraat te Leiden. PROVISOR. Ineen onzer zuidelijke Provinciën wordt ten spoedigste gevraagd: een PROVISOR. Brieven franco, aan den Heer BOLSIÜS, Apotheker te ’s Bosch. J. C. Th. NI A RIU Ste Arnhem, heeft geopend zijn nieuw Magazijn van Chemische, Physische, Pharmaoeutisohe, Medische, Chirurgische Instrumenten en Apparaten, voldoende aan alle eischen des tijds en der wetenschap. Heeren Medici en Pharmaceuten worden beleefd verzocht, mij bij eventuële komst alhier met een bezoek te vereeren. Petroleum- en Gasdecoctlampen, Medicijnglas, Witte potjes, Medicijnkurken, Balansen en Gewichten, Bladzilver, Wit en gekleurd Engelsch bindgaren, Kartonnen en Spanen doozen, Wit en gekleurd Perkamentpapier, Drukwerken, Alle soorten van Capsule-, Poeder- en Receptenpapieren, Glazen, Tinnen en Porceleinen Maten, Mortieren met en zonder opschrift van glas en saniteitsgoed, Uitdampschalen, Retorten en Kolven in alle grootten, Bunsensche Branders, Kroezen, Buretten, Pipetten, Koelapparaten, Bekerglazen, Réageerbuizen, Trechters, Kookflesschen, enz. zijn, benevens vele andere, op Chemie en Pbarmacie betrekking hebbende, artikelen steeds voorradig en tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van HENDRIKS & VAN STEENBERGEN. Singel X 18 bij de Vijzelstraat AMSTERDAM. •ar- ..-m -m b sa© ca-:: Singel bij het Koningsplein, X N°. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Eotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsseharon, Kopsnebbers, Kopglazen, ook mot Luchtpomp en Caoutcbouc-Ballon, kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijdc, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatie-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepnan-ïoeslellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersol, Thermometers, Microscopen, Lonpen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilactcerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de Keel en do Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou-Laveraent- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zakapotheken- Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique Kousen-Ceinturos voor Navelbreuk, Zwangeron en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches, Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen-Capsules, Ijsmachines, Pillenmaobines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mcnsuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percba en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Eekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

I MAGAZIJN j van Medicijnglas, Chemische, Pharinaccutisehc Apparaten Utcnsiliën enz. Diverse soorten en qualiteiten van Medicijnglas, Pillenflesschen en Zalfpotten van porselein met en zonder Palmhouten deksels, alsmede deze laatste van fijn en grof aardewerk, gewoon en conisch model. Verder ruim voorzien van alle mogelijke Apotheekbenoodigdheden. Ook zijn wijdoor onze vele relatiën zoo binnen- als buitenlands in staat, aan alle mogelijke aanvragen tegen de meest concurrerendste prijzen en inden kortst mogelijksten tijd te voldoen, aangezien onze -firma meer dan vijf en twintig jaren heeft bestaan en door den tegenwoordigen Eigenaar ruim achttien jaren gevoerd wordt. Amsterdam, . J. B. DELIUS & C°. Geldersche kade, M 91 en 92. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,60, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Bij Brückwilder & Co. ziet compleet het licht; WET tot voorziening tegen BESMETÏELIJKE ZIEKTEN van 4 December 1873 (Staatsblad No. 134), uitgegeven onder toezicht van R. J. OPWIJRDA, Lid v.d. Geueesk. Baad voor Gelderl. en Utrecht. Met Zaakrijk Alphahetiseh Register. Prijs ƒ 4.45. R. J. OP WIJ R DA. Toegelichte lijsten van de vergiften A en B en van de verplichte Geneesmiddelen bij de apotheekhondende Geneeskundigen. Prijs ƒ -,io. Vergelijkend Overzicht der Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1872. Prijs ƒ -,70; franco per post ƒ -,75. Algemeene en bijzondere recepteerkunst (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers, naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. Prijs ƒ 1,60; franco per post ƒ 1,70. Uitgaven van D. B. CENTEN, te Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.