is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 52, 27-04-1873 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uittreksels uit Binnen- en Buitenlandsclie tijdschriften.

Camphora monobromata (C,„ Hl 6 Br O). Dit substitutieproduct der kamfer is inden laatsten tijd als gegeneesmiddel in gebruik gekomen, vooral in Amerika. Het wordt bereid door bij eene oplossing' van kamfer in chloroform broom te voegen, waarbij eerst kristallijn kamferdibromide: ClO Hl 6 O Br„, ontstaat, hetwelk zeer spoedig reeds van zelf gesplitst wordt in broomwaterstof; H Br, en monobroomkamfer: C,O Hl5 Br O. Ook de monobroomkamfer is een kristalvormig lichaam; het vormt lange, kleurlooze, doorschijnende prisma’s, die bij 60—64° C. smelten en bij 2,65° in dampen overgaan zonder ontleed te worden. De verbinding vervluchtigt echter reeds bij eene veel lagere temperatuur, voornamelijk met waterdampen. De reuk gelijkt op die van gewone kamfer, de smaak is brandend. De monobroomkamfer is onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alcohol, aether, chloroform en benzol. Zij is van de gewone kamfer hoofdzakelijk te onderscheiden door het veel lager smeltpunt (gewone kamfer smelt eerst bij 175° C.) en dooide groote, meestal zeer goed gevormde en gemakkelijk breekbare kristallen. Terrat’s zalf tegen den worm der paarden. Jf: chloreti hydrargyrici gramm. 5, sulphureti arsenici flavi gramm. 6, acidi arsenicosi gramm. 2,5, euphorbii gramm. 2,5, olei laurini gramm. 30. Misoe. Ge hclimuiddelcn. Riedl's zalf tegen zomersproeten, a ƒ 1.00 de 30 gram, bestaat volgens de Industriebliltter uit 18 gram paraffine, 5 gram oleum amygdalarum, 1,8 gram sulphur praecipitatum, 4 gram glycerine, 1 gram acidum tannicum, 3 gram tinctura colocynthidis, 10 droppels oleum rosmarini en 5 droppels oleum thymi. Br. Scutt's Compound Sugar Coated May-Apple Pilh (21 stuks in eene vierkante kartonnen doos) bestaan volgens de Industrieblatter uit podophylline, radix rhei, radix jalappae, piper en een bitter extract. Glöckner's genees- en trekzalf is eene soort van Unguentum fuscum, bestaande uit 65 deelen emplastrum fuscum en 35 deelen oleum olivarum. Rottmaner's schoonheidswater bestaat volgens Schaedler | uit 5 gram zwavelmelk, 1 gram kamfer en 50 gram j rozenwater. Prijs f 1,00. Br. Sootfs Mve Minwte fragrante pain curer, a J 2,5 0, is volgens de Industrieblatter een mengsel van 6 gram aether, 21 gram glycerine, 3,4 gram keukenzout en 170 gram gedestilleerd water. i Simou's Restitutions-fluid bestaat, volgens de Pharm. 1 Zeitung, uit 30 gram solutio camphorae spirituosa, 30 gram ammonia liquida en 1 liter aqua communis. ] _ ( Parmentier’s voedingspoeder is tot poeder gebracht ge- – roost brood.

Br. Tobias' Venetiaansch linimentum is eene variatie op het van ouds bekende Eau de Luce. Het bestaat namelijk volgens Sohaedler uit 5 gram ammonia liquida, ■ 2 gram kamfer, 5 gram tinctura capsici annui, 30 gram • spiritus en 10 gram water. [ Persoonlijke aangelegenheden. i Den 18den April is te München inden ouderdom • van 7 0 jaren overleden de beroemde scheikundige Justus . von Liebig. . Zijn glorierijke loopbaan ving aan als leerling in eene – apotheek. In het volgend nommer deelen wij eenige nadere bijzonderheden uit zijn leven mede. tlpenlijkc Correspondentie. Titel en Register van dezen Jaargang volgen bij ' No. 1 van den volgenden Jaargang. ERRATUM. Inde Iste kolom op blz. Ivan N°. 50, regel 33 ■ van boven, staat als formule van propylamine: //C3 H7 N”, . moet zijn : //C3 H9 N.” Advertentiën. K. G. W. DE BOSSOU, ;te Dordrecht, vraagt een BEDIENDE tegen hoog ! salaris. ÜÜIn eene APOTHEEK te Batavia verlangt men zoodra mogelijk een geëxamineerd APOTHEKEK of HULP■ APOTHEKER P. G„ op gunstige voorwaarden. . Adres met franco brieven, onder Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Rotterdam wordt een BEDIENDE gevraagd, EXTERNE, Franco brieven, onder Letters K. G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ïïÊÊÊÊT" Een Hulpapotheker, die zich verder wenscht | te bekwamen, zoekt tegen Juli of Augustus ; PLAATSING (IN- of EXTERN) in eene Apotheek i in eene der academiesteden. Er zal meer op vrijen tijd en vriendelijke behandeling dan wel op salaris gelet worden. Adres met franco brieven Letter Z., aan den Boekhandelaar J. J. VAN MASTRIGT, te Arnhem. In eene Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd een bekwaam BEDIENDE EXTERNE, goed en accuraat kunnende recepteeren, tegen ruim salaris. Brieven franco, onder Letters X. IJ. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. "jßij een "Apotheker in eene van Gelderland’s voornaamste steden, is gelegenheid tot plaatsing vaneen bekwaam RECEPÏARIUS P. G. op zeer voordeelige voorwaarden. Brieven franco, onders Letters A. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Geconcentreerde Teerïikeur. Daar het ons gebleken is, dat het door ons bereid en vroeger aanbevolen geconcentreerd Teerwater bij herhaling door deskundigen gevraagd en als geheel voldoende aan den eisoh erkend wordt, zoo kunnen wij met vertrouwen de aandacht er op vestigen van hen, die alleen het buitenlandsch praeparaat kennen en bij nadere kennismaking het onze in plaats daarvan zouden wenschen te ontvangen. firma G. W. CAUDRI & ZOON, in Chemicaliën en Drogerijen te Docsborgh.