is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calcutta een lading Jalappewortels ontvangen had, die hij aan Apothekers en Drogisten ten verkoop had aangeboden. De pharmaceut die volgens voorschrift vaneen geneesheer eene geringe hoeveelheid van den tot poeder gebrachten wortel had afgeleverd, ontving het noodlottig bericht, dat de patiënt, die dit poeder had ingenomen, overleden was. Eene tweede aflevering door een’ anderen Apotheker had dezelfde uitwerking, hetgeen ten gevolge had , dat door de geneeskundige overheid onverwijld de noodige voorzorgen genomen werden, om de verdere aflevering van den verkochten Jalappewortel te beletten. Dr. Dellanudda te Konstantinopel ondernam het scheikundig onderzoek van dezen wortel en het gelukte hem als het vergiftige beginsel daarin vervat de aconitin te onderkennen en veronderstelt daarom dat de wortel vaneen aconitumsoort zou afkomstig zijn. Dit de aan Prof. Se h r o ff toegezonden monsters van den verdachten wortel bleek hem, dat zij afkomstig waren van den Aconitum ferox. Met den officinalen Jalappewortel (van Convolvulus Purga Wen der) kan deze verwisseling niet geschieden, dewijl deze veelal een peervormige of rondachtige gedaante heeft, terwijl de wortel van Aconitum langwerpig is en geen uitsnijdingen heeft. Daarom kan de verwisseling alleen plaats hebben met den stengeligen Jalappewortel (van Convolvulus Orizabensis Le Don. Ipomoea Orizabensis Pel 1e t.) Men onderkent de verwisseling aan de volgende kenmerken: Het ondergedeelte van den stengel onzer inheemsche Aconitumsoorten gaat inden regel ineen, soms in twee , zelden in drie of vier knollen over. Hieruit ziet men op onderscheidene plaatsen zeer dunne wortels voortkomen, die veelal afgebroken zijn en langzamerhand kleiner eindigen. Tan de hoofdknollen der Convolvulaceën daarentegen gaan onderscheidene vertakkingen uit, die zich gedurende haren langen loop nu eens tot ronde, dan weder langwerpige knollen meermalen verdikken. Deze langwerpige verdikkingen nu van Convolvalus Orizabensis zijn het, die onder den naam van stengelige Jalappe bekend zijn. Van deze

22