is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk lichtbrekende vloeistof gevulde bolletjes, waaraan men, ofschoon minder duidelijk, door de laatsten omgeven kleine knodsvormige tot een rozet of hoofdje vereenigde cellen kan onderkennen. In zeldzame gevallen werd bij deze klieren inde navelvormige indieping eene korte steel- cel of het overschot daarvan waargenomen. Deze laatst beschreven eigenaardigheden der lichte doorzichtige klieren, in verband met het bovenvermelde verschijnsel, welke de ondervlakte der donker gekleurde ondoorzichtige klieren vertoont, maken het zeer waarschijnlijk, dat ook de laatsten een gelijke cellige bouw bezitten en dn* de eersten vroegere ontwikkelingstrappen der ondoorzichtige klieren daarstellen, eene vooronderstelling welke volkomen bevestigd wordt door het later medegedeelde. Ten eipde de structuur der kamala-klieren nauwkeurig te leeren kennen, nam de schrijver de inwerking waar van verschillende scheikundige agentia, zoo wel op de heele . klieren, als op fijne doorsneden er van bij sterke vergroeiing. Hij verkreeg deze doorsneden volgens de methode van Schacht (das Microscoop 1855, S. 42), door de kamala met eene dikke gomoplossing op eene kurkenpla,at uitte .strijken, te laten drogen en daaruit met behulp vaneen scherp scheermes de doorsneden te maken. Beschouwdt men nu zulke fijne doorsneden onder water, zoo vindt men er gemakkelijk zulke onder, welke dooreen jn evenredigheid dik, met een duidelijke rand, begrensd rnejnbraan om ge ven, eene homogene, goudgele, glinsterend® massa vertonnen, waarin de kringronde dpprsnedevlakken van cellen liggen, wier scherp begrensde , , geejgekleurd® en als laagsgewijze zich vertooneude wanden, hetzij een homogenen gelen , het licht sterk brekcnden jnhoud, hetzij epn bruin wandbekleedsel, waarin zj,ch eene luchtbel bevindt, omsluiten. tJit sommige celopeningen komen lichtgele oli®' achtige droppeltjes te voorschijn. Even zoo dikwijls treft men doorsneden aan welke in d® lengte halve of scheef doorgesneden cellen vertoonen. ;nu alcohol, of .vlugge oli®

122