is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dewijl zij waarschijnlijk slechts in geringe hoeveelheid voorkomen en in samenstelling afwisselen naar het lichaam8' deel waar men ze aantreft. Green dezer organische zelfstaodigheden echter bezit zulke ingrijpende scheikundige kenteekenen, waaraan men sporen er van op zekere wijze bao onderkennen. Het albumin van het bloed komt overeen met dat der eieren of van anderen oorsprong en wordt daarom uit zijn oplossing door hitte en door salpeterzuur gepraecipiteerd-Is nu reeds zijn onderkenning aan deze eigenschap moeielijk» wanneer men slechts beschikken kan overeen enkelen op een mes gedroogden of in eenig dik weefsel ingedronge» droppel bloed, zoo bevindt men zich toch altijd buiten staat uitte maken, of de waargenomen coagulatie afkomstig i® van bloedalbumin. Hierbij komt nog, dat eene zeer verdunde albuminoplossing noch door hitte noch door salpeterzuur troebel wordt en de aard der vlek zelfs dikwijls niet gedoogd, ouder gunstiger omstandigheden te arbeiden-Maar gesteld ook, dat het gelukt is, al de oplosbare deelen van eene vermoedelijke bloedvlek tot 4a 5 droppels te concentreren en er ontstaat in deze roodachtige vloeistof in eene reageerbuis eene coagulatie , durft men daaruit dan bepaald besluiten , dat men te doen heeft met albumin ,en wat nog meer zegt, dat men met eene bloedvlek te doen heeft? Het onderzoek op fibrin is even bedriegelijk. Een op linnen gekomen droppel bloed droogt en stremt schielijk» de fibrin hangt dan tusschen de vele vezels van het weefsel» kleeft daar vast aan en laat zich slechts met veel moeit® daarvan losmaken. Wat men daarvan bekomt is alzoo uiterst weinig, dikwijls niet zichtbaar, geheel amorph en ook wel vermengd met deeltjes van het weefsel en is niet geschikt voor eenigerlei scheikundige reactie. De onoplosbare fibrin bezit bovendien niets kenmerkends, waaraan men ze kan onderkennen , als er slechts weinig van ten dienste staat» dewijl veelal slechts de algemeene eigenschappen der protein' stoffen zich voordoen. Wij zullen onderscheidene bijzondere reacties ter ontdek'

132