is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Safraan geeft aan chloroform een geel vettig hars al', dat oplosbaar is in petroleumaether. De kleur van dit hars wordt niet veranderd door ammonia en soda, doch zeer spoedig door koud en vooral doorwarm salpeterzuur. Met geconcentreerd zwavelzuur gaat de kleur in donker violetblauw over. (Hager’s pharmaceutische Centralhalle. 1866. No. 15.) Over het rotting bevorderend vermogen van het geleiachtig phosphas calcicus, ' Volgens Cl. Co 11 as bevordert de phosphas calcicus in geleiachtigen staat op bijzondere wijze de verrotting. Hij nam ter aantooning daarvan eene proef met eene oplossing van, vischlijm in water, die hij in twee deelen verdeelde, waarvan hij het eene deel vermengde met een weinig van bovengenoemd zout inden geleiachtigen toestand, en beide plaatste onder den invloed eener temperatuur van 10 a 15° O.; na verloop van 36 uren was de vischlijmoplossing welke met het kalkzout vermengd was reeds geheel in rottenden toestand geraakt, terwijl de onvermengde hoeveelheid gedurende zes dagen reukloos en stijf bleef. Hetzelfde had plaats met gehakt vleesch , dat onder bovengenoemde omstandigheden reeds na verloop van 30 uren in rotting verkeerde , terwijl het onvermengde daartoe zes a zeven dagen noodig had. Bovengenoemde eigenschap van den phosphas calcicus schijnt daaraan te moeten toegeschreven worden, dat dit zout eender noodzakelijke elementen ter ontwikkeling van de kiemen die inde lucht verspreid zijn bevat. Deze kiemen dringen overal door en hechten zich op de vochtige oppervlakten, alwaar zij zich tot mucedineën en mierozoën ontwikkelen en alsdan de ontbinding der dierlijke zelfstandigheden bevorderen. Men weet dat de phosphas calcicus inden landbouw als mestspecie gebezigd wordt. Inden grond gebracht is hij *

195