is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dè schrijvêr zal niet bethalen wat er al root en tegen elk der beide methoden is in het midden gebracht, maar hij vermeent dat de quaestie tot nog toe niet op die wijze is bestudeerd, welke alleen in staat is eiken twijfel op te heffen.

Het zou er inderdaad weinig op aankomen dat de tincturen door deplacering bereid, na verloop van eenige dagen een licht bezinksel afzonderden, wanneer het bewezen was, dat de stof waaruit dit bezinksel bestaat, eene werkeloze zelfstandigheid was, wier verwijdering de waarde van hel medicament niet verminderde. Het zou heel wat anders zijn, als dit bezinksel hoofdzakelijk bestond uit beatanddeelen welke eene groote werkzaamheid bezaten. Dit punt moést alzoo dooreen reeks van onderzoekingen worden opgehelderd. Het is ook van belang dat men de waarde eener tinctuur niet beoordeele alleen naar de densiteit die zij moet bezitten , of naar de hoeveelheid droog overschot die zij na de verdamping achter laat, maar wel dat zij beoordeeld werd naar de resultaten der analyse dezer overblijfsels, want het zou wellicht niet onmogelijk zijn dat de tinctuur die het minste overschot leverde echter de beste was, omdat tij meer alcaloxden of andere wezenlijk werkzame beginsels zou kunnen bevatten, dan die welke het overvloedigst overschot levert. Wel zou zulk een onderzoek veel tijd en geschiktheid vorderen van hen die het ondernamen, maar het zou zeker wel tot een goed resultaat leiden. Yolgens het oordeel van den schrijver is de alcohol niet dat volmaakte agens om de werkzame bestanddeelen onveranderd te houden, waarvoor zij gehouden worat, en de tincturen moeten daarom zoo dra mogelijk na hunne bereiding kunnen opgebruikt worden. De volgende feiten bewijzen , dat zekere beginselen van plantaardigen oorsprong, aan verandering onderhevig zijn, wanneer zij in alcohol zijn opgelost. Wanneer men eene tinctuur bereid met de bladen eener plant, zal deze tinctuur eene schoone groene kleur bezitten,

286