is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lolden in ammonia liquida bijna in omgekeerden reden tot de oplosbaarheid hunner sulphaten in water van 15» 0 en op dit feit berust deze cbinineproef. Hoe verdunder de ammonia is die men gebruikt, hoe juistere getallen men verkrijgen zal. Volgens van der Burg zijnde kina-alkaloïden minder oplosbaar in sterke dan in verdunde ammonia.

Voor dit onderzoek schudt men dus de verdachte zwavelzure chinine bij 156 O of iets daaronder met gedestilleerd water , filtreert na eenigen tijd, neemt van deze oplossing, door middel van eene in 5 C.C. verdeelde pipet, 5 C.C. vocht en voegt hiernu bij 7 C.C. ammonia liquida van 0,96 s. g., na welke toevoeging het eerst troebele mengsel volmaakt helder moet zijn of na eenige weinige minuten moet worden. Heeft men een spoor ammonia meer noodig, dan is het klnazout nog niet af te keuren ; mijne chinine evenwel voldeed aan deze proef. Daar nu van alle kina-alkaloïden de zwavelzure chinine het moeielljkst in water oplosbaar is, zoo verkrijgt men dus door bovenstaande proef bij zuivere chinine het minste zout in oplossing; om uit dit opgeloste zout dus het alkaloïde te precipiteren, heeft men veel minder ammonia noodig dan voor dergelijke oplossingen van de andere alkaloïden , daar van deze veel meer in water oplost en men dus ook meer ammonia noodig heeft om die geconcentreerdere oplossing te precipiteeren. Hierdoor krijgt men bij de verschillende kina-alkaloïden met ammonia reeds een groot verschil. Maar hetgeen deze proef zoo hoogst gevoelig maakt is het boven reeds aangevoerde, dat geprecipiteerde chinine veel oplosbaarder is dan de overige geprecipiteerde kina-alkaloïden. Twee redenen dus, waarom men bij zuivere zwavelzure chinine veel minder ammonia noodig heeft, om de eerst geprecipiteerde oplossing weder helder te maken, dan bij die welke verontreinigd is met andere kina-alkaloïden. Hoe minder ammoniak men dus bij deze proef noodig heeft, hoe zuiverder de zwavelzure chinine zal wezen. Als men zwavelzure chinidine met water schudt onder of bij 15° en hetzelfde volumen dezer oplossing met ammonia,

375