is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 1, 04-05-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16' Jaargang. 4 Mei 1879. N'. 1.

PHAMACHITISCfI WEEKBLAD

VOOE ICTiEIIDIBIR.Xj.A.IDsriD. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen. Redacteur: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 5,20. Advertentiën; van I—s regels f 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-iarief is op aanvrage verkrijgbaar.

UITGEVER: D. B. CENTEN, AMSTERDAM.

De stukken, welke men wenscbt opgenomeu te zien, worden ui ter lijk Woensdag-morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag-avond bij den Uitgever.

Dlcdedeeüngcn. Ingezonden stukken. PHARMACEUTISCHE BIJZONDERHEDEN UIT DB LAATSTE VERGADERINGEN DER GENEESKUNDIGE RADEN. Uit het juist verschenen laatste gedeelte van de Verzameling van stukken betreffende het Geneeskundig staatstoezicht in Nederland, 1878, ontleenen wij van het behandelde inde laatste vergaderingen de volgende bijzonderheden : I°. Prijslijst. De Inspecteur voor Overijsel en Drenthe deelde mede, dat hij volgens eene inde vorige vergadering gedane belofte aan alle gemeentebesturen in Overijsel en Drenthe eene circulaire verzonden had, waarvan hij ook aan de leden en plaatsvervangende leden van den geneeskundigen Raad een exemplaar had doen toekomen, in welke hij, namens den geneeskundigen Raad, de tweede uitgave van Opwijrda’s prijslijst van geneesmiddelen als taxe voor het leveren van geneesmiddelen aanbeveelt, en daarbij gevoegd had, dat het hem aangenaam zijn zal, zoo de gemeentebesturen, indien zij daar termen voor mochten vinden, van die circulaire mededeeling deden aan kerkelijke armbesturen. Hij heeft verder in die circulaire' gezegd, dat, wanneer de gemeentebesturen mochten besluiten tot het adopteeren van die prijslijst, hij niet twijfelde of de geneeskundige Raad zou geneigd zijn om, bij belangrijke verandering inden prijs der geneesmiddelen, daarvan aan de gemeentebesturen mededeeling te doen, voor zoover deze aan den Raad bekend mochten zijn. Door den geneeskundigen raad van Zeeland zijn verschillende door eene commissie voorgestelde wijzigingen inde bestaande prijslijst aangenomen. De aldus gewijzigde prijslijst zal opnieuw gedrukt en 1 exemplaar daarvan uitgereikt worden aan de geneeskundigen bevoegd tot leveren van geneesmiddelen, aan de apothekers en aan de leden, plaatsvervangende en correspondeerende leden van den Raad. De lijst komt onder de opgenomen stukken voor. Inden raad van Noord-Brabant en Limburg werd voorgesteld dein het jaar 1875 uitgegeven prijslijst te herzien en de noodige veranderingen daarin te brengen, tot welk voorstel aanleiding gaf het voornemen vaneen boekdrukker te ’s Bosch om eene nieuwe uitgave der prijslijst het licht te doen zien. Eene commissie werd benoemd om de lijst te herzien. 2°. Prinkwaier-onderzoek. Door dr. Couvée werd aan den geneeskundigen raad van Zeeland een nitgebreid verslag ingediend betreffende de openbare drinkwatergelegenheden inde verschillende gemeenten van Noord- en

Zuid-Beveland. Daaruit bleek, dat in Zeeland het gebruik van regenwater boven dat van welwater is te verkiezen. Als bijzonderheid werd nog vermeld, dat door dr. Couveé evenmin als vroeger door dr. Seelheim in het regenwater van de openbare gebouwen in Walcheren en Zuid-Beveland eenige looddeelen gevonden zijn, terwijl toch het voorkomen van lood in het regenwater der private woningen, zoo te Middelburg als te Ylissingen zoo algemeen is. Er werd opgemerkt, dat die schijnbare tegenstrijdigheid verklaard kan worden door de aanwezigheid van pompen en dikwerf zeer gecompliceerde waterleidingen, die aan de oude en deftige woningen te Middelburg, waar meestal lood in het water gevonden wordt, zoo veelvuldig worden aangetroffen, inrichtingen die bij de kerken meestal gemist worden. Omtrent het rapport, uitgebracht betreffende de waarde der colorimetrische methode voor het onderzoek van drinkwater is inden geneeskundigen raad van Noord-Holland, na wijdloopige discussies tusschen de rapporteurs, de heeren Gunning en Stoeder, den inspecteur en adjunct-inspecteur en onderscheidene geneeskundige leden, besloten over te gaan tot de orde van den dag. 3°. Onbevoegde hulp inde apotheek. Inde vergadering van den geneeskundigen raad voor Overijsel en Drenthe werd mededeeling gedaan van eene vraag om advies bij den inspecteur ingediend door den officier van justitie te Almelo omtrent een niet geëxamineerd apothekers-bediende, die bekeurd was, omdat hij, terwijl zijn patroon uitwas, geneesmiddelen had afgeleverd. Het antwoord luidde, dat het er op aankwam, of die bediende wellicht een vóór 1865 ingeschreven bediende was (al. 2 van art. 34 van Wet IV). In dat geval staat hij gelijk met die bedienden, welke bedoeld zijn in art. 22 dier wet. Deze mogen weliswaar ook niet dan onder toezicht van den apotheker of geneesmiddelen leverenden geneesheer werkzaam zijn, maar dat toezicht is uit den aard der zaak een toezicht in het algemeen, daar anders de apotheker enz. vaneen bediende weinig of geen nut en ook de verantwoordelijkheid der bedienden (art. 23) geen zin zou hebben. Behoort echter de bewuste niet geëxamineerde bediende niet tot dein art. 34 bedoelden, dan mag hij in ’t geheel niet als bediende werkzaam zijn en moet hij vervolgd worden. Dit slaat mede op een leerling, die opgeleid wordt om examen als leerling-apotheker af te leggen. Deze toch mag alleen geneesmiddelen gereedmaken in ’t bijzijn en onder het oog van den patroon, tot oefening. In het gegeven geval zou het echter naar ’t inzien van den inspecteur billijk zijn te onderzoeken, of de betrokken apotheker of geneeskundige zijn leerling of wie het anders wezen

mag, werkelijk als bediende gebruikte, dan wel of de overtreding der wet slechts ineen enkel buitengewoon geval had plaats gehad. 4°. Onbevoegde uitoefening der geneeslcunst en artsenijbereidkunst. Inden Raad voor Zuid-Holland werd als curiosum een recept medegedeeld, hetwelk een onbevoegde, benevens geneesmiddelen voor f 6, had afgegeven. Het luidde letterlijk als volgt: 1 ons tink tuur Pan Kaniena en een 1 ons staal 1 ons Raider Rie Jaau 1 ons Bar steen 1 ons oo (volgt een onleesbaar woord) op Wijn (een onleesbaar cijfer) m daags 1 Glas. 1 kan Rum op 15 Doos sies Balsem Ge kook en daar meej Ge smeert. Nog kwamen ter sprake de vervolging wegens ondoelmatige bewaring van geneesmiddelen, bijv. van narcotische extracten niet in 4 stopfleschjes, het ijken der imilligrarngewichten enz., onderwerpen, die reeds dikwijls behandeld zijn en waarvan wij bij latere behandeling in het Weekblad partij zullen trekken. De bijzonderheden behandeld inde vergaderingen van den geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht laten wij achterwege, dewijl wij inde gelegenheid waren deze telkens na afloop der vergaderingen aan onze lezers mede te deelen. Inde zitting der Société thérapeutique van Januari werd door Limousin op de capsules van Taetz te Moskou voor de toediening van Oleum Ricini de aandacht gevestigd. Ter grootte vaneen duivenei zijnde wanden, uit glycerine en gelatine samengesteld, zoo slap en buigzaam, dat zij zich gemakkelijk naar den omvang van den pharynx schikken en zonder moeite ingeslikt worden. Het gebruik dier capsules neemt toe en ééne schijnt voldoende te zijn om ontlasting op te wekken. Op de vraag van Const anlin Paul of die capsules niet een minimum oleum crotonis zouden bevatten, antwoordde Limousin, dat hij nog van geene irriteerende werking bij het gebruik vernomen had. Bij de met goed gevolg ondernomen bereiding van genoemde capsules hier te lande, hebben wij het van beteekenis geacht door dit bericht, overgenomen uit het Weekll. Tijdschr. Geneeslc., nogmaals daarop de aandacht te vestigen. De Raad der stad St. Omer heeft de nagedachtenis van Gaventou, geboren aldaar 1796, overleden te