is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, no 26, 26-10-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koopen, en wat wij afleveren, en elke stap, die daarin verbetering brengt, is een stap voorwaarts inde goede richting. Het Eotterdamsch Departement der Nederl. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie houdt zich weder onledig met het vervaardigen vaneen nieuw Formularium, zeker een zeer nuttig werk ook met het oog op de talrijke nieuwe geneesmiddelen inde laatste jaren in gebruik gekomen. Dat ook de Java-kina daarin eene plaats zal bekomen, lijdt wel geen twijfel, en te wenschen is het, dat het Departement ook in zooverre de wetenschap recht zal doen, van aan de uit die kina bereide praeparaten den eisch stellen, dat eene zekere hoeveelheid van het praeparaat, volgens eene eenvoudige en praktische methode, daarbij aangegeven, onderzocht, eene bepaalde hoeveelheid (of althans een aangegeven minimum) alcaloïden geeft. ’s Rage, 21 Oct. 1879. H. Nanning. HANDELSBEEXCHTEN. VI, Sedert ons bericht van 19 October 1.1. heeft zich te Londen en verdere hoofdmarkten, eene buitengewone gunstige stemming voor vele goederen geopenbaard en zijnde prijzen van vele drogerijen en aanverwante artikelen, bij hoogst belangrijke omzettingen, hoofdzakelijk voor speculatie, aanzienlijk gestegen. Als zoodanig kunnen vrij vermelden: Acid. Citricum, Mercurius vivus, 01. Cinnamoni Chinensis, 01. Anisi Stellati, 01. Menih. piper. Hotchkiss, Opium, Semen Anisi Stellati, Ook de rijzing van Piper Cubeba heeft verderen voortgang gemaakt dan de orders voor export aanhielden; men wil dat dit artikel tegenwoordig in Amerika in cigaretten gerookt wordt. Behalve de hierboven genoemden, worden nog vele tot de technische drogerijen en specerijen behoorende artikelen door de speculatie aangepakt en deels zonder grond, aanzienlijk opgedreven; hierbij behooren: Radix Curcumea Bengal., Terra Catechu, Schellak, Nuces Gallarum, Japansch Was, Salpeter, Piper Album et Nigrum, Piment, Chineesch Kaneel, Komijnzaad. Te Hamburg, Amsterdam en hier ter stede werden deze prijsverhoogingen der Londensche markt met geringe wijziging gevolgd; gebrek aan eerste-hands voorraden beperkte echter de omzettingen hier te lande. De snelste en aanzienlijkste rijzing onderging zekerlijk Kwikzilver; de pachter der Spaansche Wijnen, het bankiershuis Eothschild te Londen, verkocht op den lOden October 1.1. nog tot £ 6,5 p. kruik, en eene week later was de noteering & 8,10 p. kruik. De prijsverhooging van Pepermuniolie wordt van bevoegde zijde als op goeden grond berustend beschouwd, daar de berichten uit Amerika omtrent het nieuwe destillaat zeer ongunstig luiden en de waarde dezer olie, zelfs na eene rijzing van ongeveer 40 pet., nog matig te noemen is. Ook naar Kampher openbaarde zich sedert een paar dagen vermeerderde vraag en is het zeer waarschijnlijk dat dit artikel eene betere toekomst tegemoet gaat. De berichten, die eenige dagen geleden overgebracht werden omtrent de geweldige overstroomingen, welke in het zuiden van Spanje hebben plaats gehad, deden de waarde van Anijszaad aanmerkelijk stijgen, daar de gronden, waarop dit zaad geteeld wordt, waarschijnlijk geruimen tijd buiten kuituur moeten blijven. Gisteren ontvangen berichten uit Bergen brengen weder hoogere notering van blanke medicinale levertraan. Daar de uitvoeren steeds toenemen en de voorraad te Bergen sterk is afgenomen, wacht men algemeen verdere prijsverhooging. Botterdam, 23 October 1879. A. M. & C. Plxjijgees. Bijzondere aandacht genoten en verdienden op de Arnhemsche Tentoonstelling de Balansen van Becker’s Sons te Botterdam, zonen van den alom gunstig bekendenl heer C. Becker, vroeger te Arnhem thans te New-Tork. Het relaas over deze balansen inden Officieelen gids was zeer vleiend en de pharmaceuten, waarvan de meesten met de hooge waarde der Becker’s balansen kennis gemaakt hebben en dagelijks omgaan, zullen zeker gaarne eenige bijzonderheden daaruit vernemen. Onder de vele vorderingen bij de inrichting der apotheken, bekleeden zeker de balansen eene voorname plaats. Men herinnere zich slechts uit zijne jeugd de weegwerktuigen, waarmede men toen moest omgaan en vergelijke ze met die, welke wij ons thans voor betrekkelijk weinig geld kunnen aanschaffen. Yan de scheikundige balansen van Becker worden vele voor exportatie naar Engeland, Schotland, Frankrijk, Italië, Duitschland en België uit Botterdam ver-

zonden voor de universiteiten en scheikundige laboratoriën en zelfs voor rekening van buitenlandsche gouvernementen. Nog inde laatste dagen is o. a. door deze firma eene scheikundige balans met gewichten geleverd, zooals er eene op de Tentoonstelling geëxposeerd was, voor rekening van het Fransche gouvernement aan de universiteit te Marseille. Het moet ons nationaal gevoel goed doen te kunnen constateeren, dat op een wetenschappelijk gebied van fabricage als dit, wijde eerste zijn in Europa. De fabriek te Botterdam bestaat nog eerst sedert 1874. Eeeds het feit, dat zij zich zooveel naam verwierf, bewijst dat zij berekend is voor hare groote taak. Een tal arbeiders vindt brood in deze werkplaats (Westzeedijk 43, 45, 47 en 49, rechts nabij het Park), die zeker een bezoek overwaardig is. De volgende soorten van pharmaceutische balansen waren geëxposeerd: Pharm. balans, in zwarte gepolitoerde glazen kast, belasting 30 gram in iedere schaal, gevoelig voor i milligram. Dito in mahoniehouten glazen kast. Dito voor eene belasting van 50 gram in iedere schaal, gevoelig voor J milligram. Dito met stelschroeven en waterpas. Pharm. balans voor 50 gram in iedere schaal, gevoelig voor 1 milligram, op eene gepolitoerde mahouihouten kast met lade. Dito voor 100 gram, gevoelig voor. 5 milligram op mahoniehouten voetstuk. Dito voor 250 gram, gevoelig voor 10 milligram. Dito voor 500 gram, gevoelig voor 15 milligram. Dito voor 1000 gram, gevoelig voor 20 milligram. Mijnheer de Redacteur! Aangezien dagelijks bij mij recepten van veeartsen voorkomen, ben ik zoo vrij u mijne taxatie aan te bieden van het recept voorkomend in het Weekblad van 19 October; vooraf zij echter, in verband met het verhandelde over eene vroegere taxatie in het Weekblad, opgemerkt, dat de geneesmiddelen voor veeartsenijkundig gebruik door mij afgeleverd, dezelfde zijn als die, welke voor den mensch gebruikt worden, alleen met dit onderscheid dat zouten, zooals Sulphas natricus, Nitrum, Sulphas kalicus, de gewone inden handel voorkomende en niet de hieruit door herkristallisatie gezuiverde zijn zooals die inde menschenpraktijk gebruikt worden, hetwelk trouwens wel overbodig te achten zal zijn; dat de poeders bijv. kalmus, rheum, valeriaan enz. gestampt worden van dezelfde wortelen, zij zijn echter grover en niet gezuiverd van enkele zanddeeltjes, die aan sommige nog aanhangen, zooals inde gewone praktijk geschiedt, met andere woorden dezelfde grondstoffen worden gebruikt, voor den mensch echter worden de zuiverste stukken uitgezocht, zoo noodig nog door schrapen of kloppen gezuiverd en dooreen fijne zeef gezift, voor het vee echter, dat minder kieskeurig is, kan dit zonder nadeel der deugdzaamheid, achterblijven en worden zij eenvoudig gestampt zooals zij inden handel voorkomen, hetwelk ruim genomen hoogstens een verschil van 5 pet. aan onschadelijke onzuiverheden, bijv. bij valeriaan en gentiaan aan zand en stengels, bij kalmus, galanga en rheum niets geeft. Daar nu de hoeveelheden voor het vee gebruikt zóó groot zijn, kan een recept, zal het onder het bereik der veehouders zijn, niet tegen den gewonen prijs berekend worden, temeer daar die groote hoeveelheden in denzelfden tijd gebruikt worden als de kleinere bij den mensch. In verband hiermede is mijne taxatie: 3000.0 Pulv. Sem. Lini (farina Lini) ... ƒ 0.90 2550.0 Ead. Calami arom. ~..// 1.80 1200.0 Sem. Sinapi (alb.). ..*.// 1.50 750,0 Tart. emetici // 4.80 Misce fiant pulv. N°. 250. ƒ 9.00 Wil men nu nog iets voor het gereedmaken nemen, hetwelk ik echter bij zulke groote hoeveelheden niet doe, daar de winst op de ingrediënten reeds genoeg is, dan zoude dit volgens mijne berekening moeten zijn ƒ1.25—-ƒ2,50, al naar de gegoedheid van den persoon, die het gereed laat maken. Bij gewone recepten van hoogstens 500,0 is mijne berekening voor : Farina Lini 1 ct. per 30,0 Pulv. rad. Cal. ar. . . 2£ // n // Sem. Sinap. alb .4 // // // Tart. emet. . . 3 // „ 4,0 gereedmaken 15 tot 25 ,t Hoogachtend Groenlo, 19 Oct. 1879. Wxtteemans.

Lajoux en Granvil hebben strychnine inde hersenen kunnen aantoonen, hetwelk aan Dr ag en dorf ƒ nooit gelukt is. Zij hadden het lijk vaneen patiënt te onderzoeken, bij wien Tinctura nucis vomicae inwendig en als injectie toegediend was, in het geheel 2,353 gram, waarin hoogstens 0,0035 gram strychnine konden vervat zijn. 410 Gram der hersenen werden met spiritus gewreven, het mengsel ouder toevoeging van wijnsteenzuur gedurende 3 uren op het waterbad bij 80° C. gedigereerd, door linnen geperst, het achterblijvende opnieuw in spiritus verdeeld, gedurende twee uren gedigereerd, en dit voor de derde maal herhaald. De Altraten werden ingedampt, de geringe achterblijvende hoeveelheid door vochtig papier gefiltreerd en het filtraat met aether gescliud, die de wijnsteenzure strychnine opnam. Vervolgens werd er ammonia liquida bijgevoegd en met chloroform geschud. Hetgeen er na verdamping van het chloroform achterbleef, werd met geconcentreerd II „ SO< behandeld, waardoor de vet- en extractiefstoffen verkoold werden. Na driemaal met chloroform en II; SO, behandeld te hebben, bleef er een zeer gering kleurloos residu, hetwelk echter de reactie der strychnine duidelijk vertoonde. Anker-stomakal (Tinct. stomachica) is een nieuw middel, door de beruchte firma Eichter en Cie. voor inwendig gebruik tot ondersteuning der werkzaamheid (?) van den Pain-Expeller afgeleverd. De verzending geschiedt door de //Versand-Abtheilung der Eoda'sche Apotheke in Kudolstadt”, hetgeen, volgens de Pharm. Zeitung, wel cum grano salis te verstaan is, dewijl in Eudolstadt geene Eoda’sche apotheek bestaat! Persoonlijke aangelegenheden. 21 October overleden de heer W. P. v. de Kamer, apotheker te Middelburg, inden ouderdom van 63 jaren. 22 October overleden de heer G. Sicman, oud-apotheker te Groningen, inden ouderdom van ruim 65 jaar. Openlijke correspondentie. W. J. H. T Wzn. vraagt ons : //Moet iemand, thans leerling-apotheker, die inde toekomst het examen als apotheker wenscht af te leggen, ook nog zich onderwerpen aan het examen als adsistent om aan de verplichting te voldoen twee jaren in eene 'apotheek werkzaam te zijn geweest, of zijnde twee jaren ook geldig, die hij als leerling-apotheker in eene apotheek doorgebracht heeft?” Bij de nieuwe regeling is het apothekers-bediendeexamen evenmin verplicht gesteld voor den toekomstigen apotheker als bij de vroegere regeling het leerling-apothekers-examen. Er wordt bij de nieuwe regeling volstrekt niet gesproken van ,/bevoegd werkzaam 'geweest te zijn”, maar slechts van /.gedurende minstens twee jaren de uitoefening der artsenijbereidkunst onder de leiding vaneen hier te lande bevoegd apotheker gevolgd te hebben.” Ook geen tijd, waarin dit moet plaats gehad hebben, wordt vermeld. Als antwoord op de vragen dient dus : I°. Het examen als apothekers-bediende is voor den betrokken persoon onnoodig, en 2°. De twee jaren als leerling-apotheker in eene apotheek werkzaam geweest, zijn voldoende voor den eisch der wet. EEEATUM. De heer J. F. Eijkman verzoekt rectificatie van de volgende fouten in zijn artikel over Nitras aethylicus cum alcohole in N°. 7 van den loopenden Jaargang. 81. 1, k. 8, r. 18 v. b. st.: «allen beruten”, I.: «alle berusten”, „ 2, „1, „ 1 „ „ „ „daaronder ineen”, „ „daar onder een” ii n hum 3 „ „ „ „ C ii iic u n ii m ii 38 „ „ „ «C d’ „ „C d* ii ,i n 2, „28 „ „ „ „in” „ „en” h ii v i> ii 53 „ „ „ «io de buitenste buis”, „ „in en buiten de buis” „3,„1,„ 37 „ „ „ „alkohol werden”, „ „werden in alkohoi” II II II 2, „ 28 „ „ „ „yj” „ „y” ii m h n ii 34 „ „ g iice. £en n h ucl eu e* Inde figuur moet bij bet 8 c.M. lange been der nauwe buis, waarvan het andere zich inde kolf bevindt, geplaatst worden de letter nc”. en eindelijk inde formule blz. 2 kol. 2 moet de y' niet inden noemer maar als factor vóór de breuk staan, als volgt: , x ff-:? . 0.1207. S x a (273 + t) De verlangde veranderingen van „geschieden” in „geschiedden”, van „ontlede” in „ontleedde” en van „bereidde” in „bereide”, laten wij achterwege, dewijl wij deze geene verbeteringen achten.