is toegevoegd aan uw favorieten.

Sportkroniek; weekblad voor sport, jrg 33, 1934, no 29, 09-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM

AMSTERDAMSCH ELFTAL—NOORDELIJK ELFTAL 6—3.

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de combinaties meer dan een combinatie kon men het elftal, dat Zaterdagmiddag de hoofdstedelijke kleuren te verdedigen kreeg, niet noemen _ over het algemeen zulke aardige resultaten boeken en dat men toch steeds met een onbevredigd gevoel het veld verlaat.

Zoo was het ook weer Zaterdag. Als tegenpartij fungeerde het Noordelijk elftal; eerst had men opgegeven, dat het B-elftal zou komen, doch als men nagaat, dat met één enkele uitzondering, dit elftal hetzelfde was als dat hetwelk het Noorden bij de onlangs gehouden districtswedstrijden in ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigde, dan kan men toch gerust van het Noordelijk Elftal gewagen. En ziet, deze ploeg ging met 6—3 ten onder tegen een hoofdstedelijk elftal in een wedstrijd, die zoo slecht was, dat hij nu en dan danig op de lachspieren der toeschouwers werkte. We willen den Amsterdamschen Voetbalbond, wiens leiders het waarlijk niet aan ijver en goeden wil ontbreken, toch ernstig den raad geven, niet het publiek van de wedstrijden te vervreemden door dergelijke ontmoetingen vast te stellen. Amsterdam—-Budai en Amsterdam—Noordelijk Elftal zullen den nadeeligen invloed op het bezoek van volgende wedstrijden hebben, waarvan men den slechten psychologischen terugslag niet moet onderschatten.

Deze elftallen, deze wedstrijden missen „sfeer” en ten slotte —' ziet ons Nederlandsche elftal beslist de „sfeer”! De spelers moeten het een genoegen en een eer vinden, de oude R.A.P.—kleuren te verdedigen en dat ziJ als representanten van het Amsterdamsche voetbal fungeeren. Men speelt, nu ja, omdat de wedstrijd vastgesteld is en men de elftalcommissie niet voor het hoofd wil stoeten, doch de ware animo is er niet. Daarbij komt, dat voor spelers van vereenigingen als Ajax, D.W.S. enz. dit seizoen zulke groote clubbelangen op het spel staan, dat men zich zooveel mogelijk ontziet. Deze factoren werken er toe mee, de wedstrijden bepaald onaantrekkelijk te maken.

De Noordelijken speelden nu en dan aardig combineerend, doch hun foute buitenspeltactiek en hun gebrek aan tempo deden de balans m het voordeel van de Amsterdammers overslaan. Het spelverloop was uiterst merkwaardig Nadat Slot reeds spoedig Amsterdam de leiding bezorgd had, bracht Meulema den stand op I—2 en het duurde tot even voor rust, voor Slot en daarna Van Reenen de roodzwarten weer een voorsprong bezorgden.

De tweede helft was zoo mogelijk nog slechter dan de eerste; Bonsema bracht de partijen weer op gelijken voet, welke verhouding tot 12 minuten voor tijd ongewijzigd bleef. In de laatste minuten bezorgden Van Reenen, Mulders en Slot voor een per saldo toch nog groote Amsterdamsche overwinning. Scheidsrechter Weber had een bepaalde off-day.

DIVERSE BERICHTEN.

OEFENWEDSTRIJDEN A.V.8.-ELFTALLEN. Zondagmorgen speelden "op het A.8.L.0.-terrein aan den Zuidelijken Wandelweg het volgende A.V.8.-elftal tegen een Ajax-Combinatie:

De Vries (Gold Star); Hovinga (A.S.R.), Bolléé (Germaan); Marius (Heerenmarkt); Stunnenberg (Z.5.G.0.); Nooteboom (Germaan); Gerritse (Taba); Hinrich (Gold Star); Ladigus (Germaan); Distelbrink (Ajax); Jansen (Gold Star).

Deze ontmoeting, bedoeld als oefening voor de komende Bondenwedstrijden eindigde in een s—l5—1 overwinning voor het A.V.8.-elftal.

WERKLOOZENVOETBAL. In verband met de schoolwedstrijden worden alleen op Dinsdag a.s. wedstrijden voor werkloozen gehouden. Gespeeld wordt op de terreinen van Watergraafsmeer, T.0.5., Zeeburger Boys, Fokke, Het Funen, R.T.S. en O.D.E. (Schagerlaan).

BLAUW WIT-KAMPIOENEN. Tot nog toe behaalden niet minder dan zeven elftallen van Blauw Wit het kampioenscahl hunner afdeeling, te weten; het Zaterdagmiddag elftal, het zesde elftal, Junioren A. B. C. en D. en Adspiranten C. Deze kampioenschappen zijn even zooveel afdoende als waardevolle pleisters voor het falen van het eerste team der Zebra’s. H.

A.F.C.—BLAUW WIT. Woensdagavond om 8 uur wordt op het verlichte A.F.C.-terrein een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tusschen A.F.C. en Blauw Wit.

DE VERLICHTING VAN HET STADION. De volgende week zal voor het eerst het Stadion baden in het schijnsel van 100.000 kaarsen. De eerste avondwedstrijd wordt gehouden op Woensdag 18 April om B.IS en er zal al dadelijk een wedstrijd gehouden worden van groot kaliber. De Zwaluwen ontmoeten hier namelijk het zeer sterke Stoke City.

DE PRIMEUR DER DICHTWEDSTRIJDEN. Nu de avondwedstrijden steeds meer in zwang komen, is het wel aardig te memoreeren, dat de eerste avondwedstrijd gespeeld werd op 21 Octoher 1929 in het Amsterdamsche Stadion ter gelegenheid van de Edison-lichtweek. Gespeeld werd toen Amsterdam—P.S.V., welken de Amsterdammers met 2—3 verloren.

De D.V.V. VETERANEN IN ACTIE. De veteranen van het oude, roemruchte Haagsche D.V.V., welke vereeniging niet meer aan de compe' tities deelneemt, hebben de oude glorie van hun club nog eens doen herleven in een wedstrijd tegen de A.F.C.-reunie, die ondanks het medespelen van diverse bestuurleden en ondanks een zich op buitenspel gespecialiseerd hebbenden umpire met 6—o verloor.

NAAR ITALIË. Men verzoekt ons mede te deelen dat een collectieve reis ondernomen zal worden naar Italië van 26 Mei'—l2 Juni. Inlichtingen bij W. Neseker, Leonardostraat 7, Amsterdam-Zuid. J. W'

AMSTERDAMSCHE KANTOORVOETËALBOND

KNSM geslagen. Verrassend goed spel van Turmac. Rohaver kampioen•*

Zoo KNSM al gemeend had op stap kampioen te worden, dan hadden 4® scheepvaartmenschen zich toch leelijk in Turmac vergist. De roodbroeken, 4'® op bezoek waren, lieten zich van hun beste zijde kennen en slaagden er in. niet door zwak spel van KNSM, maar wel degelijk door eigen subliem sp6*> een spaak in de wielen van den kampioenswagen te steken, in den vorm va" een 3—2-overwinning. Een talrijk publiek was getuige van dezen spaimendy" kamp, waarin van weerszijden uitstekend voetbal te zien werd gegeven. H" goede spel van de Turmac-voorhoede, waarin vooral de linkervleugel met eef® genoemd mag worden, het feillooze keepen van haar doelverdediger en bovetia de goede geest in het geheele elftal, deden de schaal in het voordeel van d" sigarettenmenschen doorslaan. KNSM heeft ook lang niet slecht gespeeld, zij trof het niet, zich in haar voorlaatsten wedstrijd tegen in prima vofj" zijnde Turmac geplaatst te zien. In de eerste helft van den strijd zette d" KNSM-aanval tal van gevaarlijke attaques op, die echter niet in tastbar" resultaten konden worden omgezet door het uitstekende werk van den doelma der bezoekers, die voor rust onpasseerbaar bleek. Na rust kreeg het spelbeel een eenigszins ander aanzien, doordat In der Rieden, de spil der zich vooral op het aanvallende gedeelte van zijn taak ging toeleggen en niet zond succes. Reeds spoedig scoorde midvoor Hombroek na een open aanval h" eerste doelpunt voor de bezoekers, waarna spoedig een fraaie kopbal Noordberger het KNSM-net voor de tweede maal in beroering bracht. D werkte aanstekelijk op Rietveld, die als leider v. d. KNSM-aanval ’t voorbee gaf door tweemaal achtereen op onberispelijke wijze te scoren. Hierna ontwi kelde zich een hoogst aantrekkelijke en enerveerende strijd, waarin Turm.' steeds sterker werd. Haar meerderheid werd tenslotte in een doelpunt dl gedrukt, toen Noordberger de kroon op zijn werk zette door een voorzet va" rechts ineens in te schieten. Zoowel Bredenhorst als Ravensberg hielden Bi®'' hun resp. doelen schoon, zoodat het einde een verdiende 3—2 zege voor , gasten bracht. Inmiddels fungeert thans VVGA als lachende derde, door haar laatsten wedstrijd tegen KMVZ te winnen gelijk met KNSM eindig en dus haar lot in eigen hand heeft. . •,

Shell speelde puntloos gelijk tegen KMVZ, een resultaat, dat de situat voor de zwavelzuurbereiders niet rooskleuriger maakt, daar haar laatste strijd tegen de GA kans op succes vrijwel van te voren uitsluit, hetgeen teven degradatie naar de overgangsklasse inhoudt. .

Overgangsklasse. ■— Ook in deze afdeeling werd wat de laatste plaats betre nog geen zekerheid verkregen. VVGA 2 zag zich met overtuigende cijfeZ!j door Ine. Bank geslagen, waardoor haar voorsprong op KAB geheel te niet ging. KAB verraste door Kasver. een punt afhandig maken. Zelfs is dit resultaat iets meer dan de bezoekers toekwam. f had door Melchers, die alle doelpunten scoorde, langen tijd een ze schijnenden voorsprong, doch zag deze kort voor het einde te niet geda

2e klasse. Nadat vele keeren tevergeefs de wedstrijd Lippros—Robay was vastgesteld, is dan toch eindelijk ook in de B-afdeeling de beslis®*°“ , gevallen. Robaver slaagde er in haar grootste rivale op eigen terrein I nederlaag toe te brengen, wat tevens het kampioenschap voor de j baatjes beteekende. Ook (iezerzijds onze gelukwenschen met dit dat stellig een spoorslag zal zijn voor de oud-eerste-klassers om te j,, i zoo mogelijk het vogend seizoen in de oude omgeving terug te keer Lippros heeft uitstekend partij gegeven en vooral haar spil liet goed zien. In het begin had dan ook de thuisclub het beste van het ggu slechts gebrek aan schotvaardigheid van het binnentrio voorkwam voorsprong. Vele kansen werden hopeloos gemist door het al samenspel, dat de Robaver-verdediging voor geen groote zette. Het spel van de bezoekers was gevaarlijker door het open spe* haar aanval en hierdoor werd Lippros dan ook geslagen. Breethoff oP® je de score door een vrijen schop van grooten afstand onhoudbaar schieten, terwijl Nieukerk uit een voorzet van links den stand op bracht. Een misverstand in de verdediging der bezoekers gaf goede kans, welke hij benutte. Een fout van den Lippros-doelverde was oorzaak van Robaver’s derde doelpunt en bij het vierde door Bree gescoorde doelpunt ging deze speler ook niet vrijuit. Oskam scoorde het tweede doelpunt voor de thuisclub, waarbij hij een slordig door de Robaver-verdediging op juiste wijze afstrafte. Na afloop Lippros bloemen aan, waarmede zij bewees, de AKVB-sfeer wèl staan. Dat Robaver nu echt kampioen was bewees wel het gluncle gezicht van „Pa” Nieukerk, Robaver’s oudste en trouwste supporter.

• (Je Promotie 3e klasse. Nedlloyd staat reeds met haar eene been tweede klasse, een gevolg van (ie ten volle verdiende zege op de landers. Uit de returnmatch is slechts één punt noodig om de promo dit voor de derde klasse te sterke team tot een feit te maken.