is toegevoegd aan uw favorieten.

Focus; tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland-officieel orgaan van de Rotterdamsche Amateur-Fotografen Vereeniging "Rotterdam" en van "De Haagsche Amateur-Fotografen Vereeniging", jrg 16, 1929, no 18, 31-08-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE JAARGANG No. 18 31 AUGUSTUS 1929

VEEJ3TI E.NDAAQSCH FOTOBLAD

ONDER. REDACTIE VAN ADRIAAN BOER n I UITGAVE N.VFOCUS BLOEMFNDAAI KI Hl ,|

DE PRIJS VAN FOCUS BEDRAAGT f 10.—PER JAAR BIJ VOORUITBETALING. VOOR BUITENLAND VERMEERDERD MET EXTRA PORT. LOSSE NUMMERS 50 CTS. PER STUK. DE JAARGANG LOOPT VAN JANUARI TOT EIND DECEMBER. BEDANKJES NIET LATER DAN 15 DECEMBER ADVERTENTIES 50 CENTS PER REGEL. VERL. KOEPELLAAN 5. – POSTGIRO No. 16881 TEL. 22241

rONS MATGLAS. 1

BIJ DE PLATEN „VORMENSCHOON”. H De uitslag van de prijsvraag,, Vormenschoon” werd reeds gepubliceerd in ons nummer van 6 Juli. Door voortdurenden overvloed van reproductie-materiaal komen deze foto’s eerst nu aan de beurt.

Welk een gunstig resultaat de prijsvraag „Vormenschoon” opleverde, wordt wel het best bewezen als men dit achttal platen doorbladert. Als eerste plaat verschijnt „Appelbloesem” van den bekenden amateur T. Bos, welke foto in haar soberheid en schoon lijnenspel, aan Japansche kunstenaars herinnerende kwaliteiten vertoont.

Hoe schoon staat deze bloeiende appeltak inde ruimte en hoe wonderwel doen de onscherpe partijen in denj atmosferischen achtergrond. Ook de teere verlichting op de bloesem is zeer schoon.

Een mooi gecomponeerd stilleven is er van M. ppe n s, getiteld „Stille Pracht”. Deze in zeer diepen toon gehouden bromidefoto was moeilijk te reproduceeren in verband met de felle lichtpartijen in het koperen kannetje. Dit vormt in letterlijken zin wel het glanspunt van de compositie, mooi geflankeerd door de oude kruik met een paar takjes Physalis, die voor een gelukkige vulling van den achtergrond zorgen. Het stilleven is misschien iets te „schilderachtig” van karakter, maar toch is vormenschoon hierin een voorname kwaliteit.

Een zeer eigenaardige greep van den zelfden maker is de foto „Eenvoud”, die op het eerste gezicht menigeen niet zal bevredigen. Een oude fietsband en een kruik tegen een gevlekten muur is niet een motief, dat iedereen direct bereid is „mooi” te te vinden. En toch, het feit, dat de maker dit on-

derwerp een plaat waard achtte, pleit voor zijn aesthetisch gevoel en het resultaat heeft althans de groote kwaliteit oorspronkelijk te zijn. Een fijn stemmingsstukje is de foto „Tin” van L. Kruide nier. De materievertolking van de tinnen kan, de eieren en de reflectie daarvan door het glanzende tafelblad, zijn prachtig en de soberheid van het motief brengt onwillekeurig den naam FlorisVerster op de lippen. Een uiterst sober motief is ook „Ouderwetsch", door W. Fuc h s. Het mooist in deze foto is wel de halftoonpartij van de afgedropen kaars. Ook de verlichting, waardoor de achtergrond mooi dooreen slagschaduw verlevendigd wordt, is bijzonder. Een schoonen greep uit de moderne kerkarchitectuur

toont J. G. Lamberts’ „Gebogen Lijnen'VDit is een stuk werk van groote technische volmaking en mooi

van keuze. Origineel is W. F. H. Schut’s „Mathematisch Natuurmotief . Dit is wel een zeer onaanzienlijk geval, dat door juiste observatie en goede vertolking tot hooger sfeer werd verheven. Bern. Smits „Het vormenscheppend Licht” toont een zekere overeenkomst met het werk van Schut, want ook hier vindt men een doodsober motief, dat dooreen goed geobserveerden lichtval tot een monument van schoonheid geworden is. Men lette er eens op welk een bijzondere rol de haak inden rechter bovenhoek speelt. JAN F. MEURSING VEERTIG JAREN AMATEUR-FOTOGRAAF. H Als dit „Focus”-nummer verschijnt, dus op Zaterdag 31 Augustus, zal het veertig jaar geleden zijn, dat de heer Jan F. Meursing te Baarn de fotografie opvatte.

JAN F. MEURSING. Veertig jaar amateur-fotograaf.