is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrij Nederland; je maintiendrai-onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders, jrg 5, 1945, no 41, 05-05-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ideUmb

ge wnaintiettdrai

ONAFHANKELIJK WEEKBLAD VOOR ALLE NEDERLANDERS

Aibonnementsprijs voor Engeland : £2-0-0 per jaar—ll sh. per kwartaal Buiten Engeland: Alleen JaaT-abonnementen è £2-10-0 Prijs per nummer in Nederland: 40 cent.

5 Mei 1945 sde JAARGANG No. 41 ONIE SHILLING

7 Park Lane, London. W.X Telephone: Grosvenor 4666-4€67. Begistered at the G.P.O. as a Adres voor Amerika: (Xerard E. HaageM, 597 Fifth New York City

Een exemplaar van dit tijdschrift bevindt zich in de archieven van het Departement van Justiüe van de Pabïtek de verklaring van registratie gedeponeerd door Gerard H. Haagens wonende te New York City, agent van, The Netteriand ter inzage De registratie mag niet worden beschouwd als een teeken van goedkeuring van den iniioud door de Begeering van de .g.

* Niet door onze kracht

De “ WEINIGEN, die zooveel volbrachten” in de luchtworsteling om Engeland ;

de burgers van Londen die wij, potsierlijk uitgerust en gewapend, maar vastberaden, in den tijd van het hoogste gevaar op post hebben zien staan voor openbare gebouwen en in geïmproviseerde blokhuizen;

de zeelieden, die alle loerende gevaren van oceanen en zeeën manmoedig trotseerden om Engeland strijdbaar te houden, ondanks de wreede gaten die in hun rijen geslagen werden;

de bemanning der convooien die de schrikkelijke beproevingen en ontberingen van de. doodelijkste aller routes, den weg naar Moermansk en Archangel, keer op keer te gemoet gingen om den Russischen kolos te wapenen;

de schepelingen van de transporten, die, steeds bedreigd, den langen, langen reis maakten om de Kaap, ten einde de Britten in Egypte, en ook weer de Russen door de Perzische Golf, van alles te voorzien;

zij die doorstreden tot de overwinning te Stalingrad, tóen reeds met het heilig, en tegelijk onheilig einddoel, Berlijn, voor oogen;

zij, die hongerden, nameloos leden en stierven, onversaagd vechtende, als een Oneindig vergroot Leiden, de dappere verdedigers van Leningrad;

zij die in de bergen en grotten van Frankrijk nooit wankelden, wier greep om de Wapenen nooit verslapte, zij die vol vertrouwen wachtten op Frankrijk’s uur;

Churchill, die in het volle besef van Engeland’s, in zijn geschiedenis wellicht ongeëvenaarde, betrekkelijke weerloosheid, stout m woord en stout van hart, Engeland’s schaarache tanks naar Egypte zond, in het ver VMruitziend geloof dat vandaar uit de Victorie moest beginnen;

ZIJ, die, ofschoon tot machteloos dulden Kedoemd, nooit een oogenblik het hoofd hogen en nooit het vertrouwen in de overwinning hebben verloren—

hun aller oogenblik is aangebroken. Hun geloof, hun sterkte van hart zien wij zegevieren. ♦

Er bestaan weer, als in den tijd van Caesar, verspreide Duitsche stammen, en Duitsche hoofdelingen hier en daar, die doorvechten in geïsoleerden strijd, gelijk lieden betaamt die den stroodood en den vrede minachten, verwoed, in zich zelf gekeerd, zonder uitslag of gevolg te rekenen. Maar er is geen worstelende Duitsche natie meer. Er is een onsamenhangende, slechts plaatselijk nog zwak georganiseerde massa van voor het meerendeel ontzenuwde, willooze, onderworpene gemeenschappen, meestal met wat geniepige lieden in hun midden, hulpeloos opkijkende naar den overwinnaar, vleiende om zijn welwillendheid, bereid ieder bevel slaafs op te volgen, begeerig naar iedere mogelijkheid om eigen lot af te scheiden van het algemeene lot. Er is geen schaamte en ook geen trots in die menigte; geen gemeenschappelijk doel meer of geloof. Misschien zullen wij, hoe ook zoekende, in de moderne geschiedenis geen ander voorbeeld vinden van zoo volkomen desintegratie van een volk. Die volmaakte anarchie is de natuurlijke vrucht van de volmaakte dictatuur, die alles organiseeren kon, maar niet de nederlaag. Himmler is begonnen met een doorzichtig listig en tegelijk vreesachtig aanbod van onvoorwaardelijke overgave aan Britten en Amerikanen. Dit maakt totale capitulatie ■ onvermijdelijk. Het is een weg, waarop niemand kan blijven stilstaan, nadat hij hem heeft betreden. Maar zal onyoorwaardelijke overgave voor Duitschland meer zijn dan een term, waarvan niemand inbond en effect kan overzien? Hitler zelf is van het tooneel verdwenen. Goering is, volgens de geruchten, dood of gek. Wellicht moet dit tot dekking dienen van een vlucht in veilig incognito. Goebbels opent niet meer den wijden mond. Dönitz heeft zich zelf tot Führer uitgeroepen; men weet niet met welk gezag en welk effect. Hij zou, als Himmler, liefst met de Russen alleen doorvechten. Het is mogelijk dat hij, de marineman, van Noorwegen zijn “ redoute ” tracht te maken.

Voor ons beteekenf* dit alles het blijde vooruitzicht van een snel einde van de onderdrukking van het nog bezette Nederland, zonder strijd en zonder de daarmee gepaard gaande, verdere verwoesting.

Onder de kwade elementen zullen wellicht alleen nog de geestelijk vergiftigde jonge landgenooten der S.S., ook weer ratten zonder een uitweg, eenig gevaar opleveren. Vele Duitsche soldaten daarenregen zullen zich de vriendelijkheid en dienstwilligheid zelf betoenen, nti geen macht hen meer dekt. Zij zullen hun best doen zien waardig te te ontkomen aan de gerechtigheid, die aan zoovelen hunner zal moeten worden voltrokken. De hongersnood in bezet Nederland wordt reeds doeltreffend bestreden. De oorlog in Europa is in liquidatie.

Als wij, naar aanleiding van deze overstelpende gebeurtenissen, een wensch mogen uitspreken, is het deze. Moge deze loop van zaken onze Regeering in de groote aangelegenheden van ravitailleering en repatriatie ten volle voorbereid vinden. Moge tijdverljes door tasten en gekibbel over competentie waar alleen snel en overtuigend handelen vertrouwen en erkentelijkheid kunnen wekken, niet de oorzaak worden van een plaats maken van vreugde en blijde verwachting voor teleurstelling en verbittering. De begonnen proviandeering is een gelukkige voorbereiding. Maar men bedenke wel: De taak in westelijk Nederland zal, in ieder opzicht moeilijken zijn, en stemming en zenuwen zullen er, na de langgerekte en pijnigende beproevingen, veel feller nog gespannen zijn dan overal elders in het land het geval was. Niet enkel voorziening in de eerste levensbehoeften, maar ook straffende gerechtigheid zullen niet dwaas lang meer pp zich mogen laten wachten. Op snelle vervulling van vaak gehoorde politieke beloften, van welker ernst nog zoo weinig gebleken is, zal met onweerstaanbaren klem worden aangedrongen. Van ons allen, die te Londen een goed bestaan hebben geleid, zal rekenschap worden gevraagd wat wij voor de onzen hebben voorbereid, tot rechtvaardiging van ons voorrecht.

De tyrannie heeft, zooals zoo vaak in de geschiedenis, een einde gevonden, haar karakter waardig. Het geloof, dat bergen kan verzetten, heeft opnieuw overwonnen. Het is niet door onze kracht geschied, zoomin als ons vertrouwen, vertrouwen was in onze st,erkte. Wij zien een strafvoltrekking, die wij niet hebben georganiseerd, en die wij niet zouden kunnen stuiten, zelf.s als wij dat wilden—