Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE ZWEMKRONIEK’ GEÏLLUSTREERD ORGAAN VOOR DE NEDERLANDSCHE ZWEMSPORT.

„I’Histoire se répète”. Een oud voerman hoort gaarne het klappen van de Zweep. Ziehier een spreekwoord wat maar al te waar is. Niemand zal het dus verwonderen, dat ik, nu de Olymp. wedstrijden in aantocht zijn, eens een kijkje in ons zwemmerskamp ben gaan nemen om te zien waar eventueel Hollands succes verwacht kan worden. Reeds eerder was ik van plan dit te doen, maar .... m’n drukke werkzaamheden beletten steeds er even uit te wippen. Eindelijk heb ik een tour de force uitgehaald en ben met den ochtendtrein naar Rotterdam gegaan, met het doel om mevr. Braun een bezoek te brengen.

Waarom juist m’n eerste schreden naar haar gewend? Ik zal ’t u ineen paar woorden zeggen. Er is geen tak van sport waar we zooveel menschen hebben die de „expert” uithangen dan in onze zwemsport. Een ieder traint, weet mee te praten over polo, trudgeon, crawl, enz. enz., maar ’t blijft bij praten, ik zou haast zeggen kletsen of zwammen; maar weinig, heel weinig zijn er die werkelijk bevoegd zijn een leiding over zwemmers of zwemsters op zich te nemen. Onder één dier uitzonderingen behoort mevr. Braun. Zij, de zoogenaamde prof, is in hart en nieren amateur, leeft met haar leerlingen mede, geeft al haar tijd, en kosten noch moeite zijn haar teveel om voor ons Hol— CEINTUURBAAN 280 || Hl|B* |1 HOEK FERD BOLSTRAAT • RL DAM Uil AMSTERDAM TELEFOON 28780

land een succes te boeken. Natuurlijk wordt dit door ons ten zeerste gewaardeerd en de Ned. Zwembond stelt het natuurlijk zeer op prijs en stelt alles in het werk om ons succes zoo groot mogelijk te maken Dat zou men zoo denken, hè, maar mis hoor. Luister wat mevr. Braun me vertelde. „Geloof me, ik had het zoo graag anders gewild, maar ik moet het Bondsbestuur van de grootst mogelijke laksheid beschuldigen. Er wordt te weinig getraind. Ik weet niet hoelang het reeds geleden is dat de 400 M. verzwommen werd. Onze estafetteploeg heeft nog nooit samen gezwommen. Ik heb geschreven naar den Bond, doch moet wachten tot Meigen (de Duitsche trainer) terug is. Nu vraag ik U, is dat hart voor de zaak hebben? Vlak voor de grootste gebeurtenis, ooit op zwemgebied geweest, gaat de trainer met.... vacantie en krijgen de menschen aanschrijving van 14 dagen rust. Is het niet om te gieren van ’t lachen of om te huilen van droefenis. Ik kan wel doorgaan met de eene klacht na de andere neer te zetten, maar daar zijn we op het oogenblik niet mede geholpen. Ik werk nog steeds hard voor de zaak, ben verleden jaar zelfs voor eigen rekening met mijn leerlingen mede naar Boulogne geweest en zal maar zwijgen over al die Holl. experts die daar aanwezig waren om .... ja, wat deden ze daar nu eigenlijk. Tot nog toe ben ik er nog niet achter gekomen. Maar genoeg daarover; op ’t oogenblik is het niet de tijd om daarover te spreken. Later zal dat gebeuren. Nu is het streven naar Holl. succes in het Stadion .... daar moeten Marie Baron en Zus Braun de Holl, vlag verdedigen; daar zal ik alles voor doen, om ons Roodwit-blauw een overwinning te bezorgen, in datzelfde stadion, maar.... waar voor Marie Baron en Zus Braun geen plaatsje over was voor den Holland—Uruguay-wedstrijd, maar wpl voor de zoogenaamde „experts van den Ned. Zwembond”. Ik heb na mijn gesprek met mevr. Braun vlug afscheid genomen, had nog juist 20 min, tijd om den trein te halen, zit inden trein mijn notities te maken, en kan boven mijn artikel niets anders zetten dan; „I’Histoire se répète”. Ook ik heb, zooals mevr. Braun, dit alles medegemaakt, zelfs nog veel en veel erger. PIET OOMS. Brieven uit Amerika. New-York, 18 Mei 1928. De geschiedenis van de Women’s Swimming Association of New York is eene van wonderlijke uitbreiding. Omtrent deze vereeniging, welke de laatste tien jaar veel van zich deed hooren, vond ik dezer dagen een interessant artikel inde „World”, waaraan ik een en ander ontleen. De organisatie werd opgericht in 1917 uiteen bijeen – komstje van sportieve dames, wier eenig doel was de gezonde beoefening van het zwemmen onder de stadsmeisjes en -vrouwen aan te moedigen. Oorspronkelijk waren er vijftig leden, wier eenige club-faciliteiten waren: de stedelijke zwembassins. Het nieuwe idee sloeg dermate in, dat als resultaat de Dalton-zweminrichting werd gehuurd voor twee avonden per week. Het ledenaantal groeide zoo snel echter, dat grootere localiteiten Heerenmodeartikelen. – Regenjassen Hoeden en Petten. Leden uen den f1.z.8. hennen op ostoon oen diploma 5% Korting.

208

Mevr. Braun, met hare leerlingen Braun en Baron (O D Z.).

Sluiten