is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; orgaan van den Nederlandschen Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen, jrg 6, 1928-1929, no 3, 04-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m EffmmMi

24 „DE ZWEMKRONIEK” GEÏLLUSTREERD ORGAAN VOOR DE NEDERLANDSCHE ZWEMSPORT.

Daarna ging het spel eenigen tijd gelijk op, om vervolgens weer ineen groote meerderheid voor de Dolfijn te eindigen. Einde I—s. (Wegens plaatsgebrek moesten eenige wedstrijdverslagen en ingezonden stukken blijven liggen). De Traversée de Liège. Boone winnaar van de Coupe de la Meuse, Mej. Leibbrand derde van de dames. Luik, 1 Juli. Heden werd hier de 8e Traversée de Liège verzwommen, waarvoor door het dagblad „la Meuse” een coupe was uitgeloofd, die reeds twee malen door den Bruggenaar Boone was gewonnen. Er waren 52 deelnemers, 9 dames, 40 heeren en 3 adspiranten. Onder de dames bevond zich de wereldrecordhoudster van de 400 M. schoolslag, madame la Motte, terwijl als eenige Hollandsche meezwom Mej. C. Leibbrand, lid van de Utr. Zwemver. Zwemlust. Onder de heeren waren sterke zwemmers, behalve Boone nog Dethier en de Hollander Vos uit Parijs, die de kleuren eener Fransche Club verdedigde. De regeling van den wedstrijd was in handen van de Redactie van „la Meuse” en van de Luiksche Zwemclub Gretry. Geen wanklank werd gehoord, alleswas even goed in orde, voor de pers was tiptop gezorgd. Met twee sleepbooten werden de deelnemenden stroomopwaarts gebracht, de dames en de adspiranten tot de eerste stroomversnelling, daar zij slechts 1800 M. hadden te zwemmen. De heeren werden met de vele journalisten nog 1700 M. verder vervoerd, want zij moesten 3500 M. afleggen. Om half vijf (Belg. tijd) werd gestart. Gedurende den heelen wedstrijd bleven Vos, Boone en Dethier vooraan, zij verkregen een flinken voorsprong, die zij, ook nadat de dames zich bij hen hadden gevoegd, bleven behouden, Mad. la Motte bleef, kalm haar schoolslag zwemmend, steeds vooraan, een 20 M. achter haar volgde Mej. Leibbrand, die mademoiselle Slama vlak achter zich had. Slechts gedurende een tweetal minuten was deze eenige meters voor, doch deze voorsprong werd door onze zwemster weer spoedig ingehaald. Na een spannenden eindstrijd was de uitslag als volgt: Heeren: 1. Boone (Brugge) , die dus den beker in eigendom kreeg, 40 min. 40 sec.; 2. Dethier (Mechelen) 40 min. 47 sec,; 3. Vos (Parijs) 40 min. 57 sec. Dames: 1. Madame la Motte (Brussel) 29 min. 30 sec.; 2. Mademoiselle Slama (Antwerpen) 30 min. 3 sec.; 3. Mej. Leibbrand (Utrecht) 30 min. 5 sec. Doordat zij niet op de juiste plaats eindigde, moest Mej, L. iets terug zwemmen om den finish aan te slaan; deze achterstand werd haar pech, want inmiddels werd zij gepasseerd door mademoiselle Slama, die daardoor tweede werd, hoewel Mej. L. feitelijk het eerst binnen was. Adspiranten: 1. Alzec (Spa); 2. Dejoing (Spa); 3. Gouvy (Verviers). Vooral zij hebben schitterende prestaties geleverd. De ontvangst in Luik van Mej. L: was ineen woord alleraangenaamst, wat wel van belang is om even te memoreeren, daar sommige zwemmers ten onzent hieromtrent de meest sombere voorgevoelens hadden. Het weer heeft in alle opzichten tot het welslagen van dezen dag meegewerkt, zoodat duizenden het verloop met belangstelling hebben kunnen volgen. Des avonds was er prijsuitdeeling in hotel „la France”, waar door velen het woord werd gevoerd, waarna men nog langen tijd op gezellige, sportieve wijze bijeen bleef. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) Open brief aan het Directorium. Geachte Heeren, 8 Juli a.s. zijnde selectiewedstrijden voor de Olympische zwemwedstrijden. Reeds vele maanden oefenen wij voor het waterpolo.

Zijnde heeren nu overtuigd, gezien de resultaten die hiermee zijn bereikt, dat zij de beste spelers voor die oefeningen hebben uitgenoodigd? Voelen de heeren zich verantwoord tegenover de zwemwereld van Nederland, indien zij spelers als R. C. van Senus zoo maar botweg negeeren, omdat hij het met de zienswijze van den trainer niet eens was? Indien zij, waar een ieder weet, dat wij momenteel geen goeden keeper hebben bij de oefeningen (eender heeren van het directorium heeft hierover (over de keepers) een zeer scherpe critiek gegeven naar aanleiding van de wedstrijden in België) nooit een ander probeeren. Mogen de heeren, naar aanleiding vaneen aanbeveling van den Leidschen speler Elzinga, zeggen: „neen, dank U, wij vinden geen aanleiding andere spelers te probeeren”, terwijl op alle oefeningen spelers te kort komen en onder degenen, die er zijn, vaak nog zeer zwakke krachten zijn? Heeren, er zijn nog vijf weken! Probeert voor het Olympisch doel eens vijf weken Uw persoonlijke antipathiën en sympathiën op zij te stellen en werkelijk dat zevental samen te stellen, dat het sterkst is. Hoogachtend, A. H. VAN SENUS Jr. BOEKBESPREKING. Waterpolo. Handleiding voor beginnelingen en vademecum voor scheidsrechters, door Alph. Delahaye, De bekende waterpolo-expert heeft ineen, in het Vlaamsch geschreven, boekje een handleiding geschreven voor het waterpolo, voor beginnelingen (oningewijden), alsmede een vraagbaak voor de scheidsrechters, ür zijn weinig scheidsrechters of experts die zich op dit g adde terrein hebben gewaagd. Waterpolo is een sport die m de praktijk niet alleen zeer moeilijk is in het water, dus ais spel, maar ook voor den arbiter komen er vaak zeer moeiijke gevallen voor, waarirj hij inden regel naar eigen opvatting handelt en een artikel vaak uitlegt op de voor hem logische wijze. M.a.w, dus naar een opvatting die niet altijd als een algemeen geldende opvatting bekend staat. Alphons Delahaye heeft dit nu in dit prettig geschreven boekje 1 ewerkt. Zijn groote ervaring op pologebied, zoowel in als buiten het water, hebben hem een zekere vermaardheid bezorgt. Zijn strikt eerlijke opvatting van het spel, zijn uitleg der regels zijn allen zoo klaar, dat het lezen Van dit werkje ongetwijfeld er toe zal bijdragen, verkeerde opvattingen omtrent waterpolo uit den weg te ruimen. Terecht zegt Delahaye in zijn voorwoord, dat het waterpolo als eender moeilijkste spelen moet worden beschouwd. Ter bevestiging van deze bewering, wijst hij op het feit, dat, niettegenstaande het waterpolo zich :n de laatste jaren veel aanhangers heeft verworven, het aantal werkelijk goede eerste klas spelers nog bitter klein is. CORRESPONDENTIE. Th. M. te Schoonhoven. Omtrent de passé partouts voor de Olymp. Zwemspelen verwijzen we U naar ons vorig nummer. Uw abonnement gaat automatisch door. A. G. te Haarlem. Het invetten voor lange afstanden is zeer verschillend en heeft op de meeste zwemmers een verschillende uitwerking wat betreft het middel dat gebruikt wordt. Een medicus, die met het zwemmen op de hoogte is, zal U in elk geval beter van advies kunnen dienen. Een wedstrijd- en kampioensreglement kunt U aanvragen bij Mevr. J. E. Triebels Koens, Fr. v. Mieristraat 129, te Amsterdam, tegen inzending van 25 cent.

T—Z —gtef 1 Wij brengen voor dit seizoen ’n enorme en bezienswaardige \ \ collectie badcostumes voor DAMES. o.m. de bekende sr\ f)\ » />/i '! ia A merken ..Jantzen” en ..Forma” (met bustehouder) HEER EN en ——— (,— – f\ KINDEREN, BADMANTELS en CAPES, zoowel de meest een- ‘i (/ ü " \ bISB@B voudige als inde meest aparte en moderne dessins en kleuren, ' 'p£.yJ R/?; yt, t;idP%Saal verder BADMUTSEN en S JHOENEN,alsmede een uitgebreide ®/ 1 sorteering BADHANDDOEKEN. LAKENS en MATTEN. 'L— VTV.'^M