is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; orgaan van den Nederlandschen Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen, jrg 6, 1928-1929, no 6, 25-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE ZWEMKRONIEK” GEÏLLUSTREERD ORGAAN VOOR DE NEDERLANDSCHE ZWEMSPQRT-

De zwemtocht over de Zuiderzee. Een schitterende prestatie. Tien en een half uur in het zilte nat Vele factoren tegen. Een enorme physieke kracht.

Woensdag zou dan de dag wezen, waarop onze bekende zwemster Cor Leibrand, lid van de Utr, Zwemver. Zwemlust, een poging zou ondernemen om de Zuiderzee van Stavoren naar Enkhuizen over te zwemmen. Den vorigen avond was het bij haar aankomst te Stavoren bladstil, de wind woei uit de goede richting en alle voorteekenen wezen er op, dat de komende dag minstens even mooi zou zijn. Om één uur ’s nachts stak vanuit Enkhuizen haar vader met eenige bestuursleden van haar zwemclub, benevens de heer Woestenburg,

ben, liet zij zich in het water zakken en zwom direct met flinken slag weg. D|e roeiboot werd bemand met degenen, die den tocht mee zouden maken en met veel moeite, vanwege de hooge zeeën naar de botter, die een eind weegs in zee lag, geroeid. De wind was n.l. gedurende den nacht opgestoken en kwam uit zuidelijke richting, zoodat zij hem pal tegen zou hebben. Hfet valt dus wel te begrijpen, dat wij geen van allen optimistisch gestemd waren en in het volbrengen van den tocht een zwaar hoofd hadden.

havenmeester en directeur van den Vischafslag te Enkhuizen per motorbotter E. H. 12 van Schipper Lub over naar Stavoren, waar zij om even voor vieren aankwamen. Bij hun gezelschap voegden zich een journalist, een filmoperateur en een fotograaf, terwijl het krantenlezend publiek uit de Streek zich had laten vertegenwoordigen dooreen persmensch, dat zich ook op de botter bevond. Precies om half zes was de zwemster ingevet met embrocation en vaseline en stapte zij hotel Schram uit,- begeleid dooreen enorme hoeveelheid Stavorensche lieden, die het blijkbaar geen bezwaar vonden om zoo vroeg op te staan voor deze zeldzame gelegenheid. Mej. L. startte vanaf een golfbreker iéts zuidelijker dan het havenhoofd, daar zij liefst den krachtigen stroom om deze pier wilde vermijden teneinde niet af te drijven. Na de laatste hand aan het invetten gelegd te heb-

Nadat de botter allen aan boord genomen had, behalve den heer Leibbrand en een verzorger, die inde vlet bleven, werd onmiddellijk begonnen met het tellen van het aantal slagen, dat de zwemster per minuut maakte. Zoowel in het eerste, als in het laatste uur waren dit er van 44 tot 48 per minuut. De eerste 3 K.M. had zij geweldig met den stroom te kampen en was daarvoor een tijd noodig van ruim drie uur, hoewel zij uit alle macht zwom, De zee maakte hooge golven en vertoonde witte koppen, zoodat Mej. L. in haar bewegingen niet zoo vrij was, als wel het geval geweest zou zijn, indien zij met een kalme zee had kunnen oversteken. Even voorbij de gasboei op 8 K.M. afstand van de Friesche kust, kreeg zij den stroom van de opkomende vloed van achter, hoewel de wind nog steeds tegen was. Het geheele traject zwom zij de trudgeon crawl, niet

lIHRTBIIIE.TAHI NoZ» VOORBURGWAL 254 TEL2EE°ON HUH S HHi IMi dag en nacht geopend 35555 « 37024

44

Gedurerv

Mej. Leibbrand gereed voor het vertrek. Haar Vader bezig met het invetten.