is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; orgaan van den Nederlandschen Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen, jrg 19, 1941-1942, no 24, 09-10-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 October 1941 No. 24 19e Jaargang

Zwemkrontek

OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN „ NEDERLANDSCHE ZWEMBOND” UITGEVERS: DE RAAT & DE VRIES

REDACTIE; Mevr. A. G. KOLLÖFFEL KLOOSTER ISA . LAREN N.H.

VERSCHIJNT WEKELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: (3.15, BUITENLAND (4._ PER JAAR FRANCO PER POST BIJ VOORUITBETALING –

ADMINISTRATIE: DRUKKERIJ DE RAAT & DE VRIES ELANDSSTRAAT 6-12 – AMSTERDAM C. – TEL 35132 POSTREKENING: „DE ZWEMKRONIEK". No. 13930

BONDSBUREAU NEDERLANDSCHE ZWEMBOND: GERARD DOUSTRAAT 20, UTRECHT – TELEF. 13442

Nederlandsche Zwem- en Reddings Bond. II

Ik heb U in mijn vorig artikel iets over de vóór-geschiedenis verteld, nu wil ik mij meer bepalen tot den tegenwoordigen toestand, die ontstaan is door de fusie van den Nederl. Zwembond en den Nederl. Bond tot het Redden van Drenkelingen. Eerst iets over den naam Nederl. Zwemen Reddingshond. Het is te begrijpen, dat vele zwembanders, maar ook vele redders het niet prettig zullen vinden afscheid te moeten nemen van hun ouden Bond, velen zullen met weemoed liever willen vasthouden aan hun oorspronkelijken naam. Maarde nieuwe naam is een compromis, waarin tot uiting komt de verbondenheid tusschen de 2 oude bonden, waarin ook tot uiting moet komen, dat men wederzijds waardeering heeft voor datgene, wat in het verleden door beide Bonden bereikt is en waaruit men moet lezen, dat beide Bonden als volkomen gelijkgerechtigd een nieuwe organisatie gesticht hebben. In beide Bonden zullen verschillende personen zich met hand en tand verzet hebben tegen deze fusie, misschien zelfs het belang daarvan niet ingezien hebben, maar nu van bovenaf verordonneerd is, dat beide Bonden moeten samengaan, is het de plicht vaneen ieder, om met evenveel interesse voor den nieuwen Bond te werken als voor den ouden en ik kan U de verzekering geven, dat het nieuwe bestuur met beide handende hulp en steun zullen aanpakken van diegenen, die net als vroeger, soms met het opzij zetten van hun eigen-ik hard hebben gewerkt om hun ideaal te verwezenlijken, onverschillig of dat nu was: leder Nederlander zwemmer of wel iedere zwemmer redder. Ik heb dan ook de volle overtuiging, dat net als voorheen tezamen, onverschillig of het een lid van den Zwembond of wel van den Reddingshond is, zullen werken inde prettige, ik mag wel weer zeggen familie-sfeer, die steeds ons streven gekenmerkt heeft. Het Bestuur zal van zijn kant.

zooveel mogelijk rekening houden met de wenschen en verlangens van beide Bonden. Dit houdt natuurlijk niet in, dat met iederen wensch rekening gehouden kan worden, noch dat een ieders wensch vervuld zal worden, maar wei wanneer het een belang is van beide Bonden, zal het doorgevoerd worden. Nog iets anders heb ik op mijn hart, men mag niet verlangen van de vertegenwoordigers van de Bonden, dat zij zullen strijden om zooveel mogelijk voordeelen te behalen voor hun ouden Bond, integendeel, nu reeds worden onze bestuursvergaderingen gekenmerkt dooreen vertrouwen tegenover elkaar, elk voorstel wordt nauwkeurig afgewogen, niet in het belang van één der oude Bonden, maar in het belang van den nieuwen Bond, zoo moet het zijn en zoo moet U ook Uw vertrouwen geven aan het nieuwe Bestuur, opdat werkelijk wat goeds tot stand komt. Het Bestuur gaat nu opbouwen, vergadert elke 14 dagen en zal dan trachten een vorm te vinden, die zooveel mogelijk leden bevredigen zal. Ik zal het op prijs stellen, dat alle leden van den Zwemband gewoon doorwerken, opdat geen stagnatie mag kernen inde werkzaamheden, dit geldt in elk opzicht voor een ieder. Want zoowel inde werkzaamheden van de zwemvereeniging als in die van de brigade zal geen verandering komen, alleen zal men moeten samenwerken om een zoo groot mogelijk resultaat te kunnen boeken. Commissies, afdeeling- en kringbesturen werken op de gewone wijze verder, totdat het hoofdbestuur het volkomen eens zal zijn over de verdere ontwikkeling en den toekomstigen bestuursvorm. Nu reeds zijnde groote lijnen uitgestippeld en ik heb het vertrouwen, dat reeds spoedig U statuten en reglementen ter kennis zal worden gebracht, die Uw volledige instemming zullen hebben. JAN DE VRIES.