is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; orgaan van den Nederlandschen Zwembond en daarbij aangesloten Vereenigingen, jrg 19, 1941-1942, no 35, 05-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5f Januari 1 942

No. 35

1 9e Jaargang

De

Zwemkroniek

OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN „NEDERLANDSCHE ZWEMBOND"

UITGEVERS: DE RAAT & DE VRIES

REDACTIE: Mevr. A. G. KOLLÖFFEL KLOOSTER ISA – LAREN N.H.

VERSCHIJNT WEKELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: f3.15, BUITENLAND f 4.- PER JAAR FRANCO PER POST BIJ VOORUITBETALING

ADMINISTRATIE: DRUKKERIJ DE RAAT & DE VRIES ELANDSSTRAAT 6-12 – AMSTERDAM C. • TEL. 35132 POSTREKENING; „DE ZWEMKRONIEK". No. 13930

BONDSBUREAU NEDERLANDSCHE ZWEMBOND: GERARD DOUSTRAAT 20, UTRECHT – TELEF. 13442

Het bestuur van den N. Z. R. B. wenscht alle leden en belangstellenden een gelukkig Nieuwjaar.

JAN DE VRIES, Voorzitter. C. ALTINK, Secretaris.

De Nederlandsche Zwemen Reddingshond.

Op 1 Januari 1942 zijnde Nederl. Zwembond en de Nederl. Bond tot h.et Redden van Drenkelingen samengesmolten tot één nieuwen Bond: De Nederlandsche Zwem- en Reddingsbond, Deze fusie, die tot stand is gekomen na vele vergaderingen van de vertegenwoordigers van den Zwembond en den Reddingsbond, is tot nog toe zeer weinig naar buiten getreden. Zeer zeker heeft de heer Sabel in verdienstelijke artikelen de Zwembonders duidelijk gemaakt, hoe de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement veranderingen te weeg brachten inde huishouding van den Bond; reeds hebben de vereenigingen en kringen het ontwerp Statuten en Huishoudelijk Reglement in hun bezit, maar toch is voor velen de fusie nog maar een woord, Hoe dit komt, is eenvoudig te verklaren, alles lijkt nog op het oude, er wordt gewerkt of er geen fusie was en dat is begrijpelijk, omdat officieel deze pas op 1 Januari begint te werken. Dit besluit is genomen op een gecombineerde bestuursvergadering van het Bestuur van den Nederl. Zwembond en het bestuur van den Nederl. Bond tot het Redden van Drenkelingen, die op 14 December j.l, te Utrecht werd gehouden, en waarin, na voorlezing vaneen gewichtig document, dat daarna door alle bestuursleden werd onderteekend, de fusie op 1 Januari 1942 van kracht werd. Het is wel niet noodig het volledige besluit hier te publiceeren. Het belangrijkste laat ik hieronder volgen; Het Bestuur van den Nederlandschen Zwembond, hierna te noe^

men N.Z.B. en het Bestuur van den Nederlandschen Bond tot het Redden van Drenkelingen, hierna te noemen N.8.R.D., in vergadering bijeen in Hotel Terminus op Zondag 14 December 1941, gezien het verzoek van den heer Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, om op korten termijn te komen tot een fusie tusschen den N.Z.B. en den N.8.R.D., waarbij werd opgedragen alle werkzaamheden, voorheen verricht door den N.Z.B, en den N.8.R.D., te doen verrichten dooreen Nederlandschen Zwem- en Reddingsbond, hierna te noemen N.Z.R.8., waarvan vier bestuursleden door den N.Z.B. en drie door den N.B.R.D, aan te wijzen, overwegende: Dan volgen een dertiental conclusies, waarin tot uiting komt, dat de Besturen van den N.Z.B, en den N.B.R.D. in hun bestuursvergaderingen van 7 en 13 September 1941 tol een fusie besloten, dat de Statuten en Reglementen van beide Bonden zich niet tegen een fusie verzetten, dat de N.Z.B. en de N.B.R.D. zich niet liquideeren, maar zich voortzetten inde nieuwe organisatie. De 4 laatste conclusies laat ik hieronder volgen, om de lezers een juist inzicht te geven. 10. dat de heer Commissaris voor niet-Commercieele Vereenigingen en Stichtingen vergunning verleende tot het onderbrengen van N.Z.B. en N.B.R.D. inden N.Z.R.8.; 11. dat de Procureur-Generaal van Amsterdam dato 25 October

mlwi ■ BAD- EN ZWEMINRICH|IHG HE,L,GEWEG ’ AMSTERDAM TjlflJ CHLOORVRIJ ZWEMWATER " M /AH zwem-, 'kuip- en douchebaden / I ROMEINSCHE EN RUSSISCHE BADEN » ■ ALLE ABONNEMENTEN GEV|N RECHT OP GRATIS ZWEMONDERWIJS