is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemmen en redden; officieel orgaan van den Nederl. Zwem- en Reddingsbond, jrg 2, 1945, no 37, 03-08-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiermede vervullen wijde treurige plicht ter uwer kennis te brengen, dat onze Oud-Bestuursleden Gérard Blitz en Emiel Biet blijkens ontvangen mededeelingen in September 1943 in het concentratie kamp te Auswitz tengevolge van waanzinnige fascistische terreur om het leven zijn gekomen. Wij zullen hun nagedachtenis hoog houden en overeenkomstig hun geest de zwemsportwerkzaamheden voortzetten. Namens het Bestuur van de Z. V. Het Y te Amsterdam. P. H.}. Dogger, Voorzitter. ƒ. Goppel – de Haan, Secetaresse. Zij die vielen. Zwaar is de Kring „Het Gooi” van onzen Bond getroffen, want niet minder dan vier zijner meest geziene officials worden betreurd. Ons gebied is gespaard voor direct oorlogsgeweld, maarde vreugde over dit voorrecht wordt wel zwaar overschaduwd door het feit, dat vier onzer door de misdadige bezetters zijn vermoord. Ir.. J. I. F. Bartels, Voorzitter van den Kring „Het Gooi”, Voorzitter van „de Kwakers”, lid van de Reglements-Commissie van den Bond, de man van de jubileum revue van den Bond, de vriend van ieder die hem kende, de Mensch Bartels, onder wiens leiding het een vreugde waste werken, is na jarenlange, martelende gevangenschap gestorven in 'tkamp te Dachau, nadat ’tkamp twee dagen tevoren door de Amerikanen was bevrijd. Ir. T. B. Huurman, Voorzitter van de „Pinguïns”, de rustige kalme figuur op de juryperrons, de vriend van allen en de vaderlijke vriend vooral van de zwemjeugd viel reeds in ’t begin der bezetting als eender eersten voor het vuurpeleton van den vijand reeds spoedig gevolgd door zijn zoon Piet, die evenals zijn vader, zijn jonge leven voor ’t vuurpeleton eindigde in dienst van het vaderland. Kapitein de Kup, de stille werker van de „Otter”, de ronde eerlijke zeeman, die weinig belangstelling had voor ’t wedstrijdwezen en de reglementen maar wiens grootste streven was om van zijn vereeniging te maken een eerlijke, vroolijke groep van gezonde, sportieve menschen is na maandenlange marteling en veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf, ineen Duitsch kamp overleden. Gerrit van Wetering, oud Secretaris en Voorzitter van de „de Otter”, jarenlang doelverdediger van ’t eerste zevental dier vereeniging, was een trouw en sportief vriend van al zijn vele vrienden, eerlijk, oprecht en impulsief en in geval van verschil

van mcening, strijdend met jeugdig vuur, steeds echter met open vizier. Gerrit, de vaardige schrijver van proza en poëzie, was een strijder voor verdrukten en minder bedeelden, een sociaal voelend mensch, die zeer veel heeft gedaan voor ’t verlichten van de nood van ouden van dagen en vandoor den vijand vervolgden. Met de bevrijding ereds inzicht werd hij met negen lotgenooten te Zaandam uit weerwraak door den vijand vermoord. Wij gedenken de genoemde sportvrienden. Totaal verschillend dat zij waren hadden zij veel sierende eigenschappen gemeen. Zij allen waren trouw, absoluut eerlijk en betrouwbaar, groot in hun liefde voor ’t vaderland, consequent in hun af keer voor de wandaden van den vijand, moedig en als helden zijn ze gestorven. Wat ze deden deden zij ook voor ons en wij danken hen met ontzag en weemoed, vol medeleven voor hun nagelaten betrekkingen. Dat zij in vrede mogen rusten is onze hartewensch. Voor den Kring „Het Gooi” H. Wesselo, Voorz, „....DEN WIR FAHREN.., Onder bovenstaanden titel lezen wij in het Koeleköpke, het clubblad van M.Z.P.C. (Maastricht) het volgende: „Bijna vijf jaar lang hebben de moffen „het ons in alle toonaarden voor gezongen „en bijna vijf jaar lang heeft heel Nederland en met Nederland de heele wereld „er om gelachen, maar nu wordt het „werkelijkheid voor ons. Nu gaan wij naar „Engeland. Neen heusch, het is geen mop. ~„De Gazet van Limburg” bracht ons als „eerste het nieuws, dat Woolwich Maastricht geadopteerd had. De Burgemeester „van Maastricht, direct enthousiast voor „het plan, zooals dit door den Heer Mil„hado, voorzitter van de Nederlandsche „Sportorganisaties, op stapel was gezet, „aanvaardde deze adoptie en adopteerde „tegelijk Woolwich namens Maastricht. „Dit werd het begin vaneen grootsch „opgezette spörtuitwisselingsactie tusschen „de jeugd van Engeland en Nederland, „want het bleef niet alleen bij Woolwich „en Maastricht. In geheel Engeland werd „dit plan met gejuich begroet en over en „weer werd geadopteerd, dat het een lust „was, met het gevolg, dat thans reeds het „contact gelegd werd tusschen de steden „Huil—Rotterdam, Willesden—Utrecht, „Sheffield—'Eindhoven, Epsom and Ewel „—Hilversum, Walter and Weybridge„Nijmegen, terwijl met de volgende steden „nog besprekingen worden gevoerd: Bir„mingham—Den Haag, Derby—Haarlem, „New Castle—Groningen, Nottingham„Dordrecht, Cardiff—Breda, Liverpool„Amsterdam, Scarborough—Arnhem en „Blackburn—Vlissingen. „De plannen zijn breed opgezet en gebaseerd op een jaarlijksche uitwisseling „van 100.000 jongelui uit beide landen.” Tot zoover het M.Z.P.C.-orgaan. Het plan lijkt ons aantrekkelijk, maar we zouden toch graag nog iets meer willen weten. Zoo is ons de Nederlandsche sportorganisatie onbekend, evenals den Heer

Zwemmen en Redden

Milhado. Op geen andere wijze, dan middels het bovlenstaande hoorden wij iets van het plan, ook niet van de adoptie Willesden—Utrecht en als Utrechtenaar, die met de sportwereld aldaar tamelijk goed bekend is, lijkt dit wat vreemd. Nogmaals het plan op zichzelf lijkt zeer aantrekkelijk, maar wij vragen toch allereerst meer licht. B. P. Als scheidsrechter voor den wedstrijd Zweden-Denemarken is de Heer Jan de Vries uitgenoodigd. Officieele mededeelingen Official-kaarten. Voorloopig zullen geen nieuwe officalkaarten voor het seizoen 1945—1946 worden uitgegeven. De kaarten 1944—1945 blijven dus geldig tot nader bericht. Depot-rekeningen. Vereenigingen worden verzocht na te gaan of hun depot-rekening aanvulling behoeft en zoo noodig voldoende te storten op postrekening 159882, zulks ter voorkoming van vertraging in uitgifte startvergunningen, toezending formulieren, enz. enz. Zonder voldoende saldo worden geen startvergunningen, enz. verstrekt. Startvergunningen. Dit jaar worden alleen kringstartvergunningen verstrekt, welke ook voor nationale wedstrijden geldig zijn. Deze startvergunningen kunnen zoowel op de roode als op de zwarte formulieren worden aangevraagd. Vereenigingen worden verzocht zoo zuinig mogelijk met de formulieren te zijn en indien mogelijk voor zooveel mogelijk leden tegelijk startvergunning aan te vragen. Zonder medische verklaring wordt geen startvergunning verstrekt. Voegt deze dus bij de aanvraag toe, ter voorkoming van vertraging inde uitgifte. Reglementen. De statuten en huishoudelijk reglement, het poloreglement, Waterpolo door Planjcr en Buys, Zoo leer je schoonspringen, door Gerritsen en Bosch zijn totaal uitverkocht. Gelieve dus geen bestellingen aan het Bondsbureau op te geven. Generaal Pardon. Daar bij bestuursbesluit van 24 Juni j.l, een „generaal pardon” werd gegeven voor alle loopende processen verbaal, enz. enz. over 1944 kunnen de rekeningen, welke op 30 Juni j.l. door den Heer H. Dogger aan verschillende vereenigingen werden gezonden en nog betrekking hadden op aangelegenheden van 1944 als niet gezonden worden beschouwd. Vereenigingen worden verzocht hiervan goede nota te nemen. Zij, die reeds reclameerden, ontvangen hierover geen verder bericht. Nieuwe vereeniging, De R.K.S.V. „Ratti”, secretaris H. Wigbold, de Ruyterstraat 3, te Apeldoorn, verzoekt aansluiting bij onzen Bond. Indien binnen veertien dagen bij mij geen bezwaren zijn ingediend, is deze vereeniging toegelaten. Bijschrijven jaarboekje blz. 30.

148