is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, jrg 24, 1947, no 11, 13-03-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.13 Maart 1947 No. 11 24ste Jaargang

De

Zwemkroniek

OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN „KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZWEMBOND” UITGEVERS: DE RAAT & DE VRIES

REDACTIE (verantwoordelijk v.d. inhoud): Mevr. A. G. KOLLOFFEL Booster iba, tel. (02953) 3893, laren n.h.

VERSCHIJNT WEKELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: (4.-, BUITENLAND (5.- PER JAAR FRANCO PER POST BIJ VOORUITBETALING

BONDSBUREAU; GERARD DOUSTRAAT 20, UTRECHT – TELEF. 13442

ADMINISTRATIE: DRUKKERIJ DE RAAT & DE VRIES ELANDSSTRAAT 6-12 – AMSTERDAM C – TEL. 35132 POSTREK. „DE ZWEHK R O NI EK ", No. 13930

Zooals reeds in ons Jaarverslag 1945 aangege- ven, was het onze bedoeling in ons Officieel Orgaan de namen te publiceeren van onze leden, die inde afgeloopen oorlogsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn geko- UiT'de ons inmiddels door de kringbesturen verstrekte opgaven is gebleken, dat vele leden van onzen bond door fusilleeren, bomaanvallen, deporteeren enz. het slachtoffer van dezen oorlog zijn geworden, waardoor onze bond een zeer gevoelig verlies heeft geleden. Van veel gedeporteerden is nooit meer eenig bericht ontvangen, zoodat moet worden aangenomen dat ook zr, m de kampen om het leven zijn gekomen. Laten wij onze dooden, die onze vrijheid met hun leven hebben betaald, steeds blijven gedenken en trachten door samenwerking voortaan steeds de vrede te bewaren. Dan hebben ar), die ons ontvielen, hun offer niet voor niets gebracht. De namen van de bedoelde leden zijn hieronder kringsgewijs aangegeven: Kring Amsterdam. L. Barzelay (A.Z. ’7O), E. Biet (IJ), G. BlitS* (IJ), W. A. Coerengel (A.Z. ’7O), B. Engers (IJ)’ B Gomperts (A.Z. ’7O), D. v.d. Groep (Meeuwen), A. Mes (Z.A.R.), Th. Nieland (Amstel), M. G. Rijbroek (Dolfijn), M. van Schaik (Meeuwen). Hans Stroeve (IJ), Jaap Stroeve (IJ), TVT. Stute (Z.A.R.), W. v. Vliet (Snippen), M. Witzenhuyzen (A.Z. ’70); verder ca. 200 joodsche leden van de Amsterd. Watervrienden, die zijn weggevoerd en niet meer zijn teruggekomen. De namen zijn ons iet bekend. Kring Haarlem. F. Bos (Haarlem), C. Brands (Z.R.8.), E. H. A. Brokmèyer (Z.R.8.), D. Duiker (D.W.R.), A. A M Hoekstra (D.W.R.), P- Koper (Z.R.8.), H. Leloux (H.P.C.)rG. Nelis (H.P.C.), W. v. Ommeren (H.P.C.), C. Rijnbeek (H.Z.V.), A. Schutter (H.P.C.), L. A. C. Stokmans (H.V.G.8.), p. Vissink (V.Z.V.), L. v. Wijk (H.P.c.). Kring Noord-Holland ben. het IJ. p- Conijn (P.Z. & P.C.), C. Thijsen (Het Zwet).

ONZE DOODEN.

Kring Den Haag. Mej. S. Alter (H.W.V.), F. J. A. v.d. Assen (D.V.Z.), Frits Brobbel (Poelmeer), J. W. W. Delnaay (Triton), W. Fresen (H.M.S.), Mej. M. P. Gerritsen (H.Z.P.C.), Mej. G. Hakker Hoof (Residentfe), Van Hoven (D.E.S.), J. Huisman (S.N.A.), Mej. R. Huisman (H.W.V.), J. Kanbier (L.Z.C.), J. Key (Poelmeer), A. van Leeuwen (Poelmeer), P.p. j. Nouwens (Waterman), L. J. Scheffelaar (Waterman), G. Slump (H.P.S.V.), O. C. Tichelaar (D.Z.V.), Mej. in ’t Veen (Swift), Mevr. M. Vrins-Otten (H.Z.P.C.), L. Wolff (P.t.T.E.A.). Kring Rotterdam. ® A. van Bergeijk (P.C.G.), *Tej. A. v.d. Bos (R.D.Z.), J. Buitenman (P.C.G.), Mevr Buitenman (B-p-G-). J de HMn Hazebroek (S.V.H.), C Kappeïhof J. KloostMerwcdc), L. Knel (Cha ) AKoppel (P.C.G.), G. v.d. Linden (Merwede), C. Meyer (P.C.G.), P. Ver‘ Kring Het Gooi. Ir. J. J. Bartels (Kwakers), de Cup (Otter), J. Dame (Robben), T. Gerritsen (De Vest), W. Harff Jr. (Kwakers), T. B. Huurman (Kwakers), Jan Leenheer (Triton), W. S. Lieuwen (Robben), G. v.d. Wetering (Otter), Kring Utrecht. H. Doosjen (D.K.R.), J. de Haas (Vechtstreek), G. de j'ong (Flevo), H. v.d. Kamp (Flevo), G. Kwint (D.K.R.), F. Nienhuis (Flevo) I L. J. Nienhuis (Flevo) E.v. Bcenen (W.Z.C.), J. Scholten (W.Z.C.), P. Starink (Brandenburg). Aneldoorn-Ziitohen Apeldoom-Zutphen. W. Danielse (Z.R.8.), W. J. Dinkelberg (Z.R.8.), Mevr. D. Dinkelberg-Westerveld (Z.R.8.), Mr. J. Dijkmeester (Z.R.8.), R. Mulder (A.Z.C.), J. A. Paap (Z.R.8.), B. G. Visser (Z.R.8.). . Kring Twente. q. j. Breukink (De Aa), M. Cohen (Weusthag), H. A. Have (De Aa), J. G. Heydenrijk

Daar volgens ingekomen mededeelingen inde lijst van oorlogsslachtoffers, zooals gepubliceerd in ons Officieel Orgaan van 12 December 194b eenige namen ontbreken en een paar onjuistheden voorkomen, wordt deze opgave thans wederom aangevuld in ons Orgaan herplaatst.

(De Aa), C. de Jongh (de Whee), b\^ottenbeid (E.Z.C.), Me], M Leusmk (Wens ag). f' euwen (N.Z.C.), O. bcnoonman (JL. .c.j. Kring Zwolle-Deventer. Van Baaien cT"?ValkSburg Jrsel)’ “e®: / ’ , 0 (De IJsel>- Bertus Telder- (Nateers). Kring Arnhem-Nijmegen. ,ARB> w P Vrins (Nén- Nmolaas (A R.8.) W. P. Vrms (Nep_ Meiß Harfo’n (Watervrienden)' W Weima; AJR B } H j. Aalbers (A.R.B ). Mej. T. otter, E. A. Mesritz, J. J. W. Verwey (A.Z.C. 1882), den Adel (N.R.8.). Kring Drente, M Bijlschat (A.Z.V.), G. G. Koster (Dieverzand), j. Meyer (Zwanemeer), S. Meyer (Zwanemeer)> gara Meyer (Zwanemeer), Janny Spreen (De PionS), Johan de Vries (Steenwijk ' Krillg Groningen. J. Bolhuis (Z.C.G.), J. Dijkhuis (Z.C.G.), D. J. Holsheimer (Winsum), J. Pot (Bubble), O. v. Noppen (Z.C.G.), K. Schortinghuis (G.Z.P.C.). Kring Oostehjk Groningen. a. Wubs (Blijham). Kring Noord-Brabant. _ , ö ,M ~ Mej. P. v.d. Broek W) a de Graa (Giaukos), E. A. . Thea Kronenbe^ (Aogfr)? FvNmrop ( a w sieben (Margriet), P. Swinkels R Wesselink (Aegir). F. v.d. Wiele (Aegir), Jan Zijdenbos (Aegir). Kring Limburg. Alph. Geulen (R.Z.), . Kring Zeeland. p Brand w Dieieman (A.Z.C.), Mej. j Haartsen (Scheldestroom), Ch. Hermans (’t Vrije), P. de Hullu (’t Vrije), Mej. G. Schrier (Scheldestroom), L. Schrier (Scheldestroom), Mej. B. Vergouwe (Scheldestroom).

41