Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen in ’t oog te houden; van sommige zijden wordt beweerd, dat zij voor tuberculose gepraedisponeerd zouden zijn. De heer Ribbius komt terug op het geval van pyo-öophoron, dat hij inde vorige vergadering heeft vertoond. Het mikroskopisch onderzoek, door mej. van Resteren verricht, heeft geen positieve bewijzen gebracht dat de abscessen zich inde Graaf’sche follikels hebben ontwikkeld. Maar het bewijs van het tegendeel is evenmin geleverd. Ten bewijze, dat ook anderen een intra-folliculair etteringsproces in het ovarium aannemen, leest hij een citaat van Pozzi voor, waarin deze opvatting wordt uitgesproken. De heer Kouwet zegt, dat de uitspraak van Pozzi zeer twijfelachtig klinkt, en dat de quaestie hiermee zeker niet is uitgemaakt. Hierop wordt de vergadering gesloten. Vergadering van Vrijdag 28 April 190 5. Voorzitter: Prof. Kouwer. Secretaresse: Dr. Catharine var Tussenbroek. De Voorzitter heet ineen korte toespraak de aanwezige gasten en leden van harte welkom inde Gynaeool. Sectie van het 10de Natuur- en Geneeskundig Congres. Door het mislukken van het oorspronkelijk plan om gecombineerde vergaderingen der verschillende Subseoties te maken, heeft de deelname der Specialistische Vereenigingen aan het congres zijn eigenlijk doel weliswaar gemist, maar toch bespeurt Spreker met bijzonder genoegen, dat behalve de gewone bezoekers onzer vergaderingen verscheidene gasten aanwezig zijn, wier tegenwoordigheid ongetwijfeld nieuw leven en nieuwe belangstelling aan de werkzaamheden dezer vergadering zal bijzetten. De Voorzitter geeft hierop het woord aan Prof. van der Hoeven. Deze begint met de korte mededeeling vaneen methode om makroskopische praeparaten doorzichtig te maken. Spreker heeft van foetus van 3 a 4 maanden het kraakbeen volgens de methode van Wij h e gekleurd en het praeparaat daarna in cederolie doorzichtig gemaakt. Hij demonstreert een foetus, op de beschreven wijze behandeld, onder het binoculair mikroskoop. Vervolgens demonstreert Prof. Nijhoff twee praeparaten van vroegtijdig geborsten tubaire zwangerschap. Het eerste praeparaat is afkomstig vaneen 29jarige vrouw, moeder van één kind, sinds eenige jaren lijdende aan tuberculosis pultnonurn, die inden morgen van den dag harer opname inde chirur-

141

Sluiten