Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu nog velen deze specificiteit der puerperale psychosen verdedigen. In Duitschland vindt Münzer in 1906 de vraag, of er al of niet een specifieke vorm van psychose in het kraambed bestaat, nog niet opgelost. Alle nieuwe schrijvers over dit onderwerp hebben met de oude voorstelling van Pürstner gebroken en ontkennen het bestaan eener bepaalde geestesstoornis in het puerperium. Welke soorten treden dan wel in deze levensperiode van de vrouw op? Bij het bestudeeren der litteratuur stuit men op een zoo groote verwarring inde nomenclatuur, dat het onmogelijk is hiervan een voorstelling te krijgen. Waar in mededeelingen van vóór tien tot vijftien jaren manie, melancholie en hallucinatorische verwardheid of paranoia het leeuwenaandeel vormden, ontbreken deze psychosen inde nieuwere publicaties bijna geheel en wordt nu de hoofdrol vervuld door dementia praecox, katatonie, amentia en manisch-depressieVe psychosen. Onderstaande tabel geeft hiervan een indruk: 1893 We eb er s in grav. melancholie, in puerperio vooral manie. 1893 Hoppe onder 100 gevallen 63 maal acnte hallucinatorische verwardheid, 11 maal melancholie, 2 maal manie, 8 maal periodieke psychosen, 3 maal circulaire, 5 maal hallucinatorische paranoia. 1901 Meyer onder 61 gevallen 9 van acute verwardheid, 11 van melancholie, 4 van periodieke psychosen, 3 van circulaire, 5 van paranoia, 14 van katatonie, 2 van dementia praecox. 1903 Jones in grav. melancholie, in puerperio vooral manie. 1901 Aschaffenhurg onder 132 gevallen 39 maniseh-depressieve psychosen, 56 maal dementia praecox, 6 maal amentia. 1906 Münzer onder 101 gevallen 26 maniseh-depressieve psychosen, 53 maal dem. praecox, 6 maal amentia. 1907 Eeinhardt onder 129 gevallen 33 maniseh-depressieve psychosen, 71 maal dem. praecox, 13 maal amentia. 1908 Winter meestal dementia praecox en maniseh-depressieve psychosen. 1908 Quensel meestal amentia, katatonie en maniseh-depressieve psychosen. 1911 Jolly in grav. dem. praecox, in puerperio amentia; manie komt bijna niet voor. Zoolang er niet meer eenheid inde psychiatrische nomenclatuur is gebracht, is vergelijking van de verschillende gegevens onmogelijk! Meer eenstemmigheid bestaat over de vraag, in hoeverre de overheerschende gemoedsstemming afhankelijk is van het tijdstip, waarop de psychose optreedt. De meeste schrijvers vermelden een overwegen van den depressieven vorm der psychose inde zwangerschap en van den opgewonden vorm in het puerperium. Weeb er s vond van 5 graviditeitspsyohosen 4 van depressieven aard en vond, dat inde litteratuur de opgaven wisselden tusschen 52 en 84 °/0. Aschaffenburg vermeldt in 1901 bij 15 graviditeitspsyohosen

6