Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeeltelijk zou dit gelegen kunnen zijn aan de gewijzigde behandelingsmethode in zooverre, dat inden eersten tijd de methode van Bonnaire vooral werd toegopast, terwijl later een veelvuldig gebruik gemaakt werd van den colpeurynter. Ook de methode van bijbrengen van asphyctische kinderen veranderde, daar sedert geruimen tijd de methode van Schultze niet meer wordt aangewend, doch bijna uitsluitend -volstaan werd met warme baden on hartmassage, aangezien ik den indruk heb gekregen, dat de zwaaiingen, vooral voor onvoldragen kinderen, lang niet onbedenkelijk zijn. Aangezien juist in deze groep de meerderheid der kinderen onvoldragen is, heb ik ze in Tabel IY naar den leeftijd verdeeld in drie Tabel IY. 28 —35 weken. 36 —37 weken. 38—40 weken. Waren Stier- Bleven Waren Stier- Bleven Waren Stier- Bleven dood. ven. leven. dood. ven. leven. dood. ven. leven. 1907 2 3+(2) 10 1 42 24 1908 23 + (l) 1 OO'l 22 8 1909 03 +(2) 21 1 23 1 4 1910 23 20 1 | 111 5 1911 0 l-f-(l) 10 ! j 20 l-f-(l) 7 1912 1 24 0 lil 1 (1) 4 7 15-f(6) 111 5{ 11 97+ (2) 32 groepen: tot en met de 35ste week, de 36ste en 37ste week en ouder, met opgave van het aantal, dat doodwas, tijdens of na de geboorte stierf en inleven bleef. De tusschen haakjes geplaatste getallen duiden de kinderen aan, die korten tijd post partum stierven. Zooals te verwachten was, zijn er van de jongste kinderen het meest gesneuveld: 21 van de 32, terwijl van de 41 voldragen kinderen er slechts 9 stierven. Yoorts blijkt, dat do betere resultaten in do laatste jaren voornamelijk op rekening komen vaneen geringere sterfte der kinderen uit de eerste groep, ook na de geboorte. Een dier kinderen stierf aan darmperforatie ontstaan door „Schultzen” (1907), de anderen zeer zeker voor een deel aan het doorgestane baringstrauma. Eender beide voldragen kinderen (4.700 K.GK) stierf aan een schedelfractuur (1911), ontstaan bij het passeeren van den vernauwden bekkeningang, de ander werd door mijn plaatsvervanger ontwikkeld volgens Mauriceau met druk op het hoofd, en ging aan atelectase te gronde. h. Dwarsligging. Inde eerste drie jaren stierven 6 kinderen, inde laatste drie geen enkel. Ook hier dus een belangrijk verschil.

98

Sluiten