is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch tijdschrift voor verloskunde en gynaecologie, jrg 24, 1915, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontraden, maar ook deze raad werd inden wind geslagen en alles bleef goed gaan! Inde eerste plaats bevestigt deze waarneming de onjuistheid van de leer, dat de gang van het lichaamsgewicht een bruikbare maatstaf zou zijn bij de beslissing over al of niet af breken der zwangerschap. Inde tweede plaats leert ook dit geval, hoe moeilijk het is de prognose te stellen. Vrij zeker zal do geneesheer hier een deel van zijn zekerheidsgevoel hebben moeten prijs geven! b. A. 56 YI p. De tuberculose bestaat reeds langer dan drie jaren. In deze zwangerschap schrijdt zij zeer langzaam voort, hoest en vermagert de vrouw. Green eetlust. Daarom wordt een poging gedaan tot opwekken van abortus, maar deze mislukt en de vrouw weigert haar toestemming tot een tweede dergelijke behandeling. De ziekte verergert echter niet noemenswaardig, de vrouw blijft ongeveer in denzelfden toestand, ook na de geboorte van het voldragen kind. Nog na achttien maanden bevinden beide zich wel. Men ziet het wederom, vermagering, veel hoesten, slechte eetlust bepalen ook niet den afloop. c. A 81 1 p. De vrouw is reeds twee jaren ziek en vertoont geen neiging tot beterschap. In het begin der zwangerschap wordt zij naar een ziekenhuis gezonden ter overweging van provocatio abortus. Men keurt hier deze echter af en ziet de vrouw, onder zorgvuldige verpleging, verbeteren. Ha een paar maanden op verzoek ontslagen, gaat zij dadelijk weder achteruit en keert in slechteren toestand terug in het ziekenhuis. Wederom gaat zij hier vooruit en brengt ten slotte een bijna voldragen kind ter wereld. Daarna is haar toestand wel dikwijls afwisselend, maar toch met duidelijke neiging, ten slotte althans, tot aanzienlijke verbetering. Ook het kind maakt het goed en is thans reeds dertien maanden oud. In dit geval is de invloed van doelmatige verpleging zeer treffend! d. A. 123 Ip. Voortschrijdend proces. Inde zevende maand is de toestand zoo slecht geworden, dat de geneesheer besluit de haring te doen opwekken. Deze treedt nu echter van zelf in. Daarna is de vrouw aanvankelijk wat beter, maar bezwijkt ten slotte na vier maanden. Het kind heeft zich goed ontwikkeld, maar is op anderhalfjarigen leeftijd gestorven aan longontsteking. De geneesheer voegt hieraan toe: „in dit geval werd de zwangerschap dus door de natuur afgebroken, waarin ik een aanwijzing l ’t nuttige ; zie voor j ...... ! daarvan voor moeder en kind.” I t noodzakelijke f Zoo eenvoudig is het vraagstuk niet! e. A. 158 II p. Tuberculeus sedert een jaar. Er was temperatuurs-

108