is toegevoegd aan uw favorieten.

Het groentje; sportblad voor Noord-Holland-o.a. officiëel orgaan van den Noord-Hollandschen Voetbal Bond, jrg 3, 1938-1939, no 25, 22-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.S.V.NIEUWS.

7 e te zenden aan den Heer Kingma, Oostzaan, tot Maandagavond 5 uur.

F Uitslagen van Zondag j.l.

tuo I—OSV 1 I—l

USV 2—KFC 2 o—l

WFC 4—OSV 3 3—4

USV 4—KFC 4 I—o

OSV S—RCZ 3 10—0

KVV Jun.-OSV Jun. 0-3

ÜbV a—KW a 3—3

b—-OSV b . I—s

OSV c—ZVV b 5—2

, Programma voor a.s. Zondag.

'SV 1

r WFC 2—OSV 2 2.30 uur

OSV 3—ZFC 4

•vv 2-OSV 4

no ®—Meervogels 4 10 uur

Übv jun.—KFC Jun. 10 „

WFc a—OSV a 10

usv d—KW c 12 „

Bestuursvergadering 15 Sept. j.l.

De heer Kingma is wegens vacantie afwezig, Onrust de voorzittershamer hanteert. Notulen geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Secretaris deelt dan mede, dat OSV Weer zonder trainer zit, daar Anderiessen er mee op moet houden omdat het Ned. Elftal en A'iax dit seizoen hun spil nog ónmogelijk kunnen missen, waardoor Anderiessen dus genoodzaakt js zelf weder in training te gaan. Ongetwijfeld Jammer!

. Pogingen om een ander te krijgen zijn reeds ln ’t werk gesteld en men is in onderhandelmg jjiet den heer Distelbrink, leeraar in Lich. Oef. {"• 0., zelf ook nog actief speler van Ajax. De heer Distelbrink verschijnt dan persoonlijk ter Vergadering. Resultaat dat hij eenigen tijd op Pr°ef zal komen werken. Aanvang training waar-Schijnlijk a.s. Woensdag (in Zuiderschool). Reisgelegenheid voor het a.s. seizoen brengt "e 2 concurrenten Does en Zaanland tegenover "kaar. Laatstgenoemde blijkt billijker te zijn en daar ook onze club op de 'dubbeltjes moet pas-Set> wordt besloten de Zaanland te nemen. Diverse punten worden dan besproken, o.a. 'het a.s. jubileum. Uitgekeken zal worden naar Personen, die zitting willen nemen in een feestcommissie. Liefhebbers dus voor! Nieuwe netten aangekocht! Buitink stelt voor de Jun. terug *e trekken en over de hoogere elftallen te ver'Peelen. Vindt niet voldoende bijval! Enkele zaken niet voor publiciteit geschikt volgen en ca. half twaalf gaan we huiswaarts.

OSV 2—KFC 2.

Met de kleinst mogelijke nederlaag (0—1) zette het tweede het seizoen in. Jammer was bet dat de opstelling beduidend afweek van Pet officieel aan den bond opgegeven elftal, Waardoor men zeer zeker danig gehandicapt Was. Ondanks dat echter was de nederlaag niet n°odig geweest. Het beslissende schot in de voorhoede ontbrak. Wel werd af en toe heel aardig gecombineerd en was men overwegend sterker, maar de kunst om de doelpunten te maken bleek te moeilijk. En daar men een wed-strijd niet wint zonder doelpunten te maken, verloor O. deze match. We zijn er echter vast vatr overtuigd, dat het 2e veel beter kan en reeds a.s. Zondag in Wormerveer zullen we Pannen zien dat deze nederlaag een misstap Was. Tweede elftallers, de geest is goed, de Wil is er, dus a.s. Zondag tegen WFC een glansrijk herstel. We rekenen op jullie!

EDO—OSV.

We hebben op ons genomen bovenstaanden Wedstrijd te verslaan. Zoo heet dat immers in de krantenwereld. Maar ja, een wedstrijd te verslaan... dan zou men, als we ons niet verbissen, steeds moeten klaar zitten met papier en potlood. En alsmaar moeten opteekenen: een Pracht-ingrijpen van de Wit, een mooie ren van Dabei, een gevaarlijke aanval van de tegentegenpartij. Èn zie, dat nu hebben we niet gedaan. Om de heel eenvoudige reden niet, dat We ons wilden voornemen met te volstaan te geven een totaal-indruk. En die is: eindstand I—d geeft goed de verhouding weer. O ja, als O. het laatste kwartier met wat meer overleg Pad gespeeld... Maar, daar staat toch ook tegenover dat EDO vooral voor rust stukken beter speelde. Nu, terwijl we hier zitten te pennen, denken

we aan wat een plaatselijk blad schreef: „Voetballers, op uw plaatsen. Bent u klaar? Alle gelegenheid hebt ge gehad om .te zorgen, dat ge gereed zijt”. En, waren nu onze spelers gereed? Stonden de juiste menschen op de juiste plaatsen?

OSV-ers, laten we eerlijk elkaar in de oogen zien en zeggen dat zulks vandaag niet bet geval was. Een en ander kan beter, moet dan ook beter. Toch, dit moeten we zeggen: onze jongens hebben eendrachtig gevochten, geen wanklank is er gehoord. En dan is er al heel wat gewonnen, dan zijn we op het goede pad. Samenwerking, elkaar waardeeren en elkaar begrijpen. De een den ander helpen en bijspringen als het noodig is. En, wat de harmonie onder de spelers betreft, deze was vandaag uitstekend. En in dit opzicht was de Zondag goed.

Toch ook nog een maar. Ja, het moet ons van het hart. Het ging bij een enkele nog a! eens wat ruw toe. Jongens, laat dat toch. Bedenk eens; een overtreding in het beruchte gebied zooals vandaag een paar keer er vlak buiten... Dat kan, neen, dat is te gevaarlijk.

EDO—OSV heeft ons in heel wat opzichten vandaag veel geleerd. En het eerste punt is binnen.

Na afloop bij den ons allen welbekenden Jan Busch. Of het er gezellig was? Jammer, dat niet alle OSV-ers aanwezig waren. Maar, we komen er weer! En dan zorgen we dat eiken keer beide puntjes binnengehaald zijn. Eerste elftal-spelers: de eerste competitie-dag is achter den rug. Een dag met veel goeds! Een dag met ook gebreken, maar deze stemmen ons tot nadenken en... maken dat we daar leering uit trekken.

OSV S—RCZ 3.

In dezen eersten wedstrijd van het nieuwe seizoen is het O. gelukt een groote (10—0) overwinning te behalen.

O. was over alle linies sterker en wist regelmatig den voorsprong te vergrooten, De doelpunten werden gemaakt door M„ Smit (4), Schröder (2), Braakman (3) en spil v. d. Koogh. Scheidsrechter Geugjes leidde naar ieders genoegen en zoo heeft het 5e zijn eerste overwinning weer te pakken, maar dat was verleden jaar ook zoo, de eene week 10—0 winnen, de andere week verliezen, maar dit seizoen moet het 5e toch eens wat hooger op.

Luister eens.

OSV-ers, zet u eens rustig neder, luister eens, luister eens goed, tien tegen één, dat ge straks hard op tot u zelve zegt: zoo is het! OSV is een club, gevormd natuurlijk door menschen. Maar even natuurlijk is het, rta' er dan fouten worden 'gemaakt. Welk menschenwerk is er nu zonder fouten, zonder gebreken, volmaakt?

Dezer dagen kregen we een mede-lid op bezoek. Hij kwam zich beklagen over... nu ia, wat doet het er toe waarover. Ons mede-üd kwam zich beklagen (tusschen haakjes gezegd: het kwam ons zeer begrijpelijk voor). Maar... na dat beklag kwam het: „...dat doe ik niet, dat neem ik niet...”

Enfin, we zijn saampjes eens rustigjes gaan praten, konden ons de houding van ons medelid volkomen begrijpen, maar...

Nu ja, we vertelden, dat ons ook al de gedragingen van tal van andere OSV-ers niet altijd welgevallig waren en zijn. Maar, dan maar terstond het hoofd in dien nek gooien, op de achterste... we zullen het erg netjes zeggen... op de achterste beenen gaan staan, ziet OSV-ers. dat nu is ook niet de juiste manier van doen.

Ik zei het al: we zijn eens rustigjes en kalmpjes gaan praten en, ja h00r... binnen betrekkelijk korten tijd waren we het samen volkomen eens. Nooit op de achterste beenen gaan staan, nooit het hoofd in den nek gooien, maar wat er ook gedaan —• of liever verkeerd gedaan wordt, steeds en steeds weer je echt OSV-er gevoelen. Steeds weer zeggen: Wat eischt het OSV-belang, wat eischt de club van me. Dat, nu dan doe ik dat!

OSV-ers, misschien zijn er onder u ook wel die zoo af en toe eens gaan mompelen, het hoofd eens in den nek gooien, op de achterste beenen gaan staan. Och, kom dan eens aanloopen. Voor OSV-ers en voor OSV-belangen zijn we te allen tijde te spreken. En, tien tegen één, als ge eens met uw klachten echte of vermeende komt aanloopen... we gaan eens praten... we worden het eens ook: we worden het eens, om. dat het clubbelang dat van ons eischt. Van ons: van u zoowel als van mij.

Zoo is het! Of is het niet waar soms, dat we

ons in de aller-eerste en voornaamste plaats OSV-er moeten gevoelen en moeten doen, wat het club-belang van ons eischt? Wie komt eens aanloopen, als er wat te klagen is? K.

Van onze Adspirantenafdeeling.

De eerste dag van de competitie is vóór OSV, wat de adspiranten-afdeeling betreft, zeer succesvol geweest. Er kwamen n.l. 5 van de 6 punten binnen.

De b-adspiranten gingen bij KFC b op bezoek en kwamen terug met een prachtige s—l5—1 overwinning. Hier was de O-midvoor J. Langenberg al bijzonder op schot, daar hij het grootste gedeelte van de gemaakte doelpunten voor zijn rekening nam.

De a-adspiranten speelden om 12 uur op ons a-veld tegen KW a. Voor de rust had KVV den wind in den rug en was over het algemeen iets meer in 'den aanval. Na ongeveer tien minuten nam K. dan ook de leiding, o—l, een voorsprong die nog voor de rust tot 2—o werd vergroot. Met dezen stand werd dan ook gedraaid. In de tweede helft pakten onze jongens de zaken flink aan en men was dan ook voortdurend in den aanval. Toch duurde het nog geruimen tijd voordat Hensbergen den achterstand verkleinde. Toen was het hek echter van den dam en het duurde dan ook niet lang voor Jan Schindeler gelijk maakte. Hierdoor raakte K. de kluts een beetje kwijt en hiervan profiteerde O. door de leiding te nemen. 3—2. O. bleef hierna sterker, maar een plotselinge uitval der Krommeniërs bracht nog geheel onverwacht den gelijkmaker, 3—3. Hierbij bleef het en zoo hadden beide partijen bun eerste winst behaald.

Onze c-adspiranten speelden thuis tegen ZVV b. Voor de rust bezorgde IJ. Witbaard met 3 mooie doelpunten OSV een 3—o voorsprong. Na de rust wisten beide partijen 2 doelpunten te maken, zoodat onze jongens een mooie 5—2 overwinning behaalden, De d-adspiranten kwamen dezen dag nog niet in den strijd. A. K.

UIT DEN KRING DER „GROEN-GELEN”

Zoo is dan het competitieradl weer aan het ■draaien met alle gevolgen van dien. Voor de een zal het verblijdende resultaten brengen voor den ander ziet het er minder rooskleurig uit. Aan voorspellingen kunnen we ons niet wagen. Er kan nog van alles gebeuren.

Ons eerste is begonnen met een uitwedstrijd tegen Groot-Schermer en kwam ongehavend uit den strijd door met 2—2 gelijk te spelen. Hiermee is een slechte traditie, door met een nederlaag te beginnen, teniet gedaan. Hoewel wij met 2—o hebben voorgestaan, werd een penalty ons noodlottig. Toen deze n.l. benut was, zagen de gastheeren dat het nog niet te laat was om gelijk te maken en zoo mogelijk te winnen. Onze tegenstanders zetten alle zeilen bij. en werkelijk ze maakten gelijk uit een scrimmage voor het doel. Kn.dam ging hierop verdedigen om tenminste het eene puntje te houden, wat dan ook gelukte, ’t Was geen slecht resultaat, gezien het feit dat Groot-Schermer op eigen terrein moeilijk is te verslaan.

Over ’t tweede kunnen we minder optimistisch zijn. Hoewel ze een klasse hooger spelen heeft deze ploeg door verschillende omstandigheden heel wat ,van baar kracht ingeboet. Bovendien was men lang niet volledig en het verband was nog zoek. Het middenvoorwraagstuk is hier nog niet opgelost. Het experiment met Max is niet geslaagd m.i. Jan je moet weer onder de lat. Daar is je plaats. Gelukkig voor de jongens die hard werkten is het Zondagmiddag geen inmaakpartijtje geworden, maar werd er toch van Zaansche Boys 2 verloren jpet 4—l. Het wordt toch wel beter, hé? Ceko.

HET ADRES VOOR

VOETBALSPORT-LEZINGEN C. JULIUS

BAANSTRAAT 85 B E V E R W IJ K.