is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 38, 28-11-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAKRUBRIEK

Correspondentie-adres uitsluitend voor schaken: Biltstr. 142 bis. Utrecht

BOEKBESPREKING.

Wij ontvingen ter bespreking :

a) Den Hertog—Euwe. Prachtische Schaaklessen, deel II, vijfde druk f 2.35 inclus. omzetbel.

Het uit vier deelen bestaande werk van den Hertog—Euwe is naar onze meening het beste leerboek voor zelfstudie, In den tekst worden voortdurend vragen gesteld, die achterin worden beantwoord. De studeerende schaker kan zoodoende nagaan, of hij het bestudeerde begrepen en verwerkt heeft. De onderhavige vijfde druk werd aanzienlijk omgewerkt, voornamelijk de hoofdstukken „De partij in haar geheel" en „De opening".

b) Dr. Euwe. Theorie der Schaakopeningen. Deel V, VI en VIII, tweede druk. ƒ 1.10 inclus. omzetbel.

Onze lezers kennen reeds dit moderne handboek op openingengebied. Het is volkomen „up to date" en bevat practisch alles, wat voor de moderne practijd van belang is.

In deel V werd vooral de Grünfeldverdediging geheel omgewerkt in verband met de groote beteekenis, die deze opening den laatsten tijd verkreeg. Overigens werden de deeltjes waar noodig bijgewerkt.

Nevenstaande boeken zijn uitgaven van van Goor Zonen, den Haag. De Uitgevers Mij. „De Tijdstroom", Lochem, zond ons :

c) Lod. Prins. Grünfeld-verdediging en Schaakpractijk, gecartonneerd f 1,40. Voor hen, die van de actueele Grünfeld-verdediging een speciale studie willen maken, is dit boekje zeer aanbevelenswaardig. De auteur volstaat er niet mede, de openings-varianten te vermelden, doch hij behandelt de voornaamste varianten aan de hand van verder uitgewerkte meester-partijen. Op deze wijze leert men dus het karakter van een variant en haar invloed op midden- en eindspel beter kennen.

DE G. P. CORRESPONDENTIEWEDSTRIJD.

Groep B:

R. de Hart—G. J. de Haart 0—1

G. I. de Haart—W. F. Smit 0—1

De Haart en Smit hebben beiden 3'/2 uit 6 en zijn uitgespeeld op hun partij tegen A. C. Timmerman na. Wij wachten nog steeds op bericht van laatstgenoemde.

In verband met de beperkte plaatsruimte zien wij ons gedwongen per 1 December a.a. de schaakrubrielc te staken.

Wij weten, dat dit voor onze schaaklievende abonné's geen prettige tijding is, en het desbetreffende besluit is dan ook pas na rijpe overweging genomen. We hopen echter de schaakrubrielc in haar volle luister te kunnen herstellen, «oodra de omstandigheden dit toelaten.

ABONNEMENTSPRIJS! Inclusief het Damesblad „Groote Margriet" ea de bijlage -.Olijk ca Vrolijk" 20 cent per week of f 2.60 per kwartaal. Losse nummert 21 cent.

•N DONKERE STRAAT '<d> ^0 'N WITTE BEL 'N DANKBARE POST r' n '^ er d T a i -"' 9ere laat ie v0 . , er va n a' Zor .»f«ï55 t SSfiAsr-«Jl «• "i" noX.1-b.su, ae» Z2ÏÏX&-"' " w Neem'n AKKERTJE De Nederlandsche Pijnstille/* DE STRAAT ZIJ DAN ZWART

Zwart: 2. 4. 7. 11. 12. 22. 23. 29. 45 dam

°P 28 - Zwart: 8, 13/16, 18, 19, 21, 23/26.

Wit: 20. 21. 25. 30. 35. 38. 41 50 dam Wit: 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42,

op 16. 45, 47, 48.

Wit: 27-22, 33-29, 35-30, 40x20, 23-28,

Uit een anderen competitie-wedstrijd 38x20.

nevenstaande positie. Zwart: 18x27, 24x22, 25x34, 15x24, 22x33.

De (/eUtusiceecdc iïecs h.V.

Hoofdkantoor: N.Z. Kolk 31, Amsterdam-C., Tel. 34935, Postgiro 295073 Hoofdredacteur: A. J. A. M. Weehuizen. Amsterdam Wnd. red. voor de prov. pagina's W. M. van de Griendt. Deventer

DE WEEK IN BEELD t Amsterdam N.Z. Kolk 31, Telefoon 34935, Postrekening 352450; Rotterdam. Schietbaanlaan 38a, Telefoon 33389, Postrekening 382959; Den Haag, Kamperfoeliestraat 181, T lefoon 398314 Postrekening 401657; Eindhoven. Wattstraat 19, Telefoon 5460, Postrekening 392116 • UTRECHT IN WOORD EN BEELD: Utrecht, Boothstraat 3, Telefoon 11652, Postrekening 352460 • GELDERLAND IN WOORD EN BEELD: Arnhem, Sweerts de Landasstraat 38, Telefoon 23037, Postrekening 76760» Apeldoorn. Molenstraat60 • EIGEN ERF IN WOORD EN BEELD: Deventer, Industrieweg 11a Telefoon 2413. Postrekening 126250; Enschede. Veenstraat 42 • HET NOORDEN IN WOORD 8N BEELD Groningen, Oosterstraat 69. Telefoon 3784, Postrekening 76720 • FEN FRYSKE GROUN IN WOORD EN BEELD » Leeuwarden, Wybrandt de Geeststraat 31, Telefoon 6362, Postrekening 77610

Correspondentie adres: Willemstraat 15, Dordrecht

WEDSTRIJDPROBLEEM. SERIE 14. No. 4 N. v. VelxenZwart

bracht hier 3-8 op, waarop wit een verrassend zetje nam, dat wel meer in dit genre voorkomt.