is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 9, 27-02-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onwil, maar hebben de vrouwen nog niet vernomen welke groote, 'nationale belangen er gemoeid zijn met dit bewaren en inleveren.

Heel eerlijk gezegd was de schrijver van dit artikel hiermee ook nog niet goed op de hoogte. Wij hebben ons daarom tot het Rijksbureau voor Oude Metalen en Afvalstoffen gewend, en hebben de vraag gesteld, welke hoeveelheden bruikbaar afval er in Nederland tot voor kort werden weg geworpen, en in welk opzicht men allerlei oud materiaal productief kan maken. Bereidwillig heeft men ons de noodige inlichtingen verstrekt, en zonder aanspraak te maken op volledigheid laten we hier eenige gegevens volgen, die ongetwijfeld voor velen verrassend zullen zijn.

Groenten-afval.

Gemiddeld gooit iedere Nederlander per jaar kg groenten-afval weg. Dit is voor 't heele volk ongeveer 250 millioen kg!

Nu kan dit afval uitstekend gebruikt worden voor veevoer, en als men bedenkt, dat tengevolge van het stopzetten van den invoer van buitenlandsch veevoer dit artikel zeer schaars is geworden, wordt duidelijk, dat dit groenten-afval belangrijk bij kan dragen tot het in stand houden en productief maken van den veestapel.

Zoo ziet U, dat de schillenboer in dezen tijd een belangrijk sinjeur is geworden.

Papier.

Het is haast niet te gelooven, maar de statistieken wijzen uit, dat per jaar in Nederland ruim 200 millioen kg papier wordt weggesmeten! Dit papier heeft echter waarde, want er kan nieuw papier en karton van worden gemaakt. Dat het noodig is zuinig te zijn met papier, wordt alleen reeds bewezen door den beperkten omvang, die dag-, week- en maandbladen tegenwoordig hebben. Geen wonder trouwens, want Nederland is arm aan hout en de aanvoer uit het buitenland is gering.

Blik.

Ongeveer 32 millioen blikken worden jaarlijks in Nederland weggegooid. Weliswaar zijn veel oude conservenblikken niet meer geschikt om opnieuw voor 't zelfde doel dienst te doen, maar men kan er andere, kleinere blikverpakkingen van maken, bijvoorbeeld schoensmeerdoosjes, verfbussen, jampotdeksels, kroonkurken enzoovoort. Tubes worden gesmolten, waarna men nieuwe kan maken. Kroonkurken worden gefatsoeneerd of zooals dat heet „geregerieerd"!

Beenderen.

Zooals we onlangs in een reportage reeds vertelden zijn beenderen de grondstof voor vele nuttige producten. Uit 100 ton beenderen (één ton is 1000 kg) kan gefabriceerd worden: 10 ton technisch vet (voor de kaarsenfabricage), 15 ton lijm of gelatine en 40 ton beendermeel (voor het

Hieronder: Foei mevrouw! U behoort uw oude lappen en lorren niet in de vuilnisbak te deponeeren. Ze moeten bewaard worden, want ze leveren kostbare grondstof voor de textiel-industrie.

Rechts: Laat uw kinderen maar plezier hebben van 't oud papier, als ze daar zin in hebben. Maar als de pret uit is, bewaart U 't papier wel, want in onzen papierarmen tijd is oud papier noodig voor 't maken van nieuw.

veevoer!) of beenderkool, welke meehelpt onze suiker mooi wit te maken.

En dan te weten, dat Nederland per jaar aan beenderen en dierlijke afval nret minder dan 18.500.000 kg weggooide...!

Lompen.

Lompen zijn waardevolle grondstoffen voor de textiel-industrie, vooral in dezen iijd nu practisch andere grondstoffen ontbreken.

Wollen lompen worden tot kunstwol verwerkt, een product dat de wolindustrie in staat stelt uitmuntend materiaal te maken voor de wollen kleeding, die we immers zoo noodig hebben. ,,Kunstwol" is geen product dat kunstmatig bereid wordt uit andere grondstoffen, maar het is zuivere natuurwol.

Ook katoenen en linnen lompen -hebben groot nut voor de industrie.

Schoenen.

Uit oude schoenen wordt mooi, nieuw vloerzeil gemaakt! Wat deden we vroeger met oude, afgedragen schoenen? Weggooien! Méér niet! En we dachten er niet bij, dat ze nog heel wat waarde hadden! Want, wat valt er van leerafval zooal te maken? Kunstleer voor boekbanden en dergelijke, isoleermateriaal en vulmiddelen voor onze fabrieken, linoleum, looistoffen voor de schoenindu-

Links: Er zijn tal van brave en minder brave jongens, die er genoegen in scheppen oude blikken op straat voort te schoppen. Zonder hun dit genoegen te misgunnen moeten we echter zeggen, dat ze in dezen tijd geen gelegenheid daartoe mogen krijgen, want gebruikte blikken moeten allemaal en in goeden staat worden ingeleverd. Men maakt er nieuwe blikken artikelen van.

strie en meststoffen voor den landbouw. Zelfs kan uit vethoudend leder nog verf worden gehaald.

Glas.

Jaarlijks wordt in Nederland 11 millioen kg glas weggegooid. Ook glasscherven hebben thans echter groote waarde.

In de glasfabrieken en flesschenfabrieken worden glasscherven weer gesmolten om er nieuw glas van te maken en nieuwe flesschen. Dat gebeurde vroeger ook al. Maar toen was de behoefte aan glasscherven slechts beperkt.

Nu is er een nijpend tekort aan soda, die in de glasfabricage niet gemist kan worden en daarom is het noodzakelijk, de hoeveelheid glasscherven, die opgesmolten wordt, aanzienlijk te vergrooten, want daarin is reeds soda verwerkt.

Die scherven kunnen dus nu absoluut niet gemist worden — zonder scherven geen nieuw glas!

Een noodzakelijkheid. Van enkele \oorname dingen, die vroeger de vuilnisbakken vulden, is hier dus het nut verteld. Als de Nederlandsche huisvrouw dit alles goed overdenkt, moet zij wel tot de conclusie komen, dat het bewaren en inleveren van dergelijk huishoudelijk afval geen dwaze nieuwigheid is, maar een noodzakelijkheid!

Zij weet dan, dat dit bewaren en inleveren belangrijk bijdraagt tot het op gang houden van onze nationale huishouding.

Het Rijksbureau voor Oude Metalen En Afvalstoffen (R.O.M.E.A.) stelt binnenkort bouwplaten a 95 cent per stuk beschikbaar, met behulp waarvan iedereen een vernuftig bedachte, en zeer practische afvaldoos in elkaar kan zetten. Hoe deze doos „werkt" laten de foto's rechts en hieronder duidelijk zien.

Foto * Felltaga 6

Hellebrcke» 3